Kritiky.cz > Recenze knih > Dívka v ledu – Robert Bryndza

Dívka v ledu – Robert Bryndza

divka v ledu 9788027103706.280299474 1

Na kniž­ní trh se dosta­la detek­tiv­ka, kte­rá si v zahra­ni­čí zís­ka­la tisí­ce čte­ná­řů, kte­ří se již nemo­hou dočkat dal­ší­ho dílu. Stane se Dívka v ledu best­selle­rem i u nás?

Ústřední posta­vou je detek­tiv šéfin­spek­tor Erika Fosterová, kte­rá je zná­ma jako dob­rý detek­tiv a kte­rá doká­za­la dovést mno­ho pří­pa­dů do zdár­né­ho kon­ce a chy­tit vra­ha. Jen ji pro­vá­zí kauza, kdy při posled­ním pří­pa­du zemře­lo něko­lik poli­cis­tů, mezi kte­rý­mi byl i její man­žel. Po povin­né pau­ze se Erika vra­cí zpět do prá­ce a je jí svě­řen pří­pad, kdy byla nale­ze­na mrt­vá dce­ra vliv­né rodi­ny Brownů-Douglasů v par­ku v již­ním Londýně pod vrst­vou ledu. Jak Erika pát­rá dále, nachá­zí dal­ší sou­vis­los­ti – zdá se, že vraž­da dív­ky z moc­né rodi­ny sou­vi­sí se smr­tí tří pro­sti­tu­tek, kte­ré byly také nale­ze­ny ve vod­ních plo­chách v Londýně. Může exis­to­vat spo­ji­tost mezi smr­tí imi­gran­tek a smr­tí dce­ry vliv­né­ho muže, kte­rý si mys­lí, že může řídit směr vyšet­řo­vá­ní?

Čím blí­že je Erika k vyře­še­ní pří­pa­du, tím více se sama nachá­zí v nebez­pe­čí …

Už samot­ná hlav­ní posta­va detek­tiv­ky Eriky Fosterové může něko­mu při­pa­dat nesym­pa­tic­ká, jiným sym­pa­tic­ká. Britský autor, kte­rý žije na Slovensku, dal Fosterové slo­ven­ský původ, stej­ně jako i mat­ce zavraž­dě­né dív­ky. Ač má za sebou Erika dra­ma­tic­ký pří­pad, kdy zemřel její man­žel, nebo­jí se vrh­nout do pří­pa­du napl­no, pro­to­že ve sku­teč­nos­ti vlast­ně už nemá co ztra­tit – kari­é­ra i vlast­ní život nejsou tak důle­ži­té, když ztra­ti­la to nej­cen­něj­ší ve svém živo­tě. I když je z pří­pa­du odvo­lá­na, pro­to­že se necho­vá dle naří­ze­ní nad­ří­ze­ných, pokra­ču­je v pát­rá­ní na vlast­ní pěst, až sama sebe dostá­vá do nebez­pe­čí. Snad sym­pa­tic­ky může půso­bit, že Erika se nebo­jí ani ztrá­ty vlast­ní kari­é­ry, ani výhru­žek vliv­né rodi­ny a s urput­nos­tí se drží své teo­rie o vra­ho­vi, i když ofi­ci­ál­ní pode­zře­lý je úpl­ně někdo jiný. Své chy­by neo­mlou­vá svý­mi osob­ní­mi pro­blémy, přes­to se někdy cho­vá nera­ci­o­nál­ně. Touží po spra­ve­dl­nos­ti, za činy muse­jí pykat i vliv­né oso­by. Někomu může při­pa­dat hlav­ní vyšet­řo­va­tel­ka sym­pa­tic­ká prá­vě pro zmí­ně­né vlast­nos­ti, kdy se do šet­ře­ní vraž­dy vrh­ne po hla­vě a jde po sto­pách vra­ha, ale na mě její posta­va půso­bí tak nějak nesym­pa­tic­ky, pří­liš vykon­stru­o­va­ně až umě­lě.

Příběh je vesměs čti­vý, i když ten­to pocit jsem zís­ka­la asi až po prv­ní čtvr­ti­ně kníž­ky, pak již mě děj vtá­hl a s napě­tím jsem čet­la až do kon­ce. Děj ply­ne rych­le, v kni­ze nejsou mís­ta, kde by autor nějak sáhodlou­ze popi­so­val cha­rak­ter postav. Jen vní­mám jako dost nešťast­né, že autor nazý­vá vra­ha posta­vou: „Několik domů dál od Eričina bytu, v mís­tě, kde se sil­ni­ce ostře stá­če­la, se ve tmě na kon­ci ulič­ky krči­la posta­va oble­če­ná celá v čer­ném. Postava oknem pozo­ro­va­la Eriku, jak si zapa­lu­je dal­ší ciga­re­tu a vyde­chu­je kouř spi­rá­lo­vi­tě stou­pa­jí­cí k žárov­ce bez stí­nít­ka, kte­rá ji visí nad hla­vou“.

Čtenáře jis­tě zaujme již samot­ná obál­ka kníž­ky s úvod­ní­mi věta­mi, kte­ré mají nalá­kat k její­mu pře­čte­ní – „Její poo­tevře­né rty jako by se chys­ta­ly pro­mlu­vit. Její mrt­vé tělo zamrz­lé v ledu… A není jedi­ná.“ Obálka v poten­ci­ál­ním čte­ná­ři bude evo­ko­vat chlad a po pře­čte­ní vět i mráz a záro­veň napě­tí, kte­ré ho vyzvou si kníž­ku pře­číst.

Pokud tou­ží­te po kníž­ce, u kte­ré si odpo­či­ne­te a jež vás vtáh­ne do děje a nene­chá vás ji jen tak odlo­žit, dokud nezjis­tí­te, kdo je vlast­ně vra­hem této mla­dé dív­ky z moc­né rodi­ny, pak tuto detek­tiv­ku roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji, má všech­no, co by detek­tiv­ka měla mít – rych­lý spád, zají­ma­vý děj, napě­tí a odha­le­ní vra­ha až na úpl­ném kon­ci. Jen bych jako od best­selle­ru, za kte­rý je ozna­čo­vá­na, čeka­la ješ­tě asi tro­chu něco navíc…


Autor: Robert Bryndza

Počet stran: 448

Žánr: Detektivní román, kri­mi

Datum vydá­ní: 14.11.2016

Nakladatelství: Cosmopolis, kni­hu lze zakou­pit zde

Hodnocení: 85 %

  • Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid13. března 2017 Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid Na trhu se objevila další detektivka, která se na zadní straně přebalu označuje jako „Maják v moři thrillerů“. Děj se odehrává v severském prostředí, proto čtenář bude pln očekávání, zda […] Posted in Recenze knih
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Samuel Bjørk: V lese visí anděl20. června 2016 Samuel Bjørk: V lese visí anděl V lese visí anděl je detektivka a hned první věta prozradí, že příběh píše opět chladný sever. „Na porodním sále v  hønefosské nemocnici v  okrese Ringerike se 28. srpna 2006 narodila […] Posted in Recenze knih
  • Agatha Christie třikrát jinak9. června 2017 Agatha Christie třikrát jinak Mohla bych vám vyjmenovat slušnou řádku důvodů, proč mi knížky a filmy podle předloh Agathy Christie někdy lezou na nervy. Zaprvé, nechuť ke kriminálkám, které se objevují všude, ať už […] Posted in Recenze knih
  • Odhalená tvář - kniha3. května 2018 Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali za vánočními nákupy. Po cestě šel mladý, vysoký a štíhlý muž, oblečený do žlutého pláště. Sice […] Posted in Recenze knih
  • Naivní manželka od Amy LLoyd14. července 2019 Naivní manželka od Amy LLoyd Toužíte-li si přečíst fascinující, a zároveň i silně podmanivý thriller o nezkrotné posedlosti a hořkém procitnutí z mladistvé nerozvážnosti a naivnosti, tak si vás určitě získá příběh s […] Posted in Recenze knih
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […] Posted in Recenze knih

Dívka v ledu – Robert Bryndza
Hodnocení: 3.8 - ‎6 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...