Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dívka s perlou

Dívka s perlou

Znova se vrhám do psa­ní recen­ze k fil­mu, o kte­rém asi nor­mál­ní člo­věk neví. Je to film z tvůr­čí evrop­ské díl­ny, ten­to­krát kopro­dukč­ní Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak prav­dě­po­dob­ně mohl vznik­nou slav­ný obraz v Haagu od Joannese Vermeera– Dívka s per­lou (v ori­gi­ná­le Girl with pearl earring). Film nato­če­ný pod­le kni­hy Tracy Chevalier Film je obsa­zen slav­ný­mi her­ci, napří­klad Colin Firth, nebo Tom Wilkinson. Hlavní posta­vy Griet se zhos­ti­la Scarlett Johansson. A tito i ostat­ní her­ci hra­jí pod tak­tov­kou debu­tan­ta Petera Webera dob­ře a v hod­ně scé­nách pře­hrá­vá­jí své herec­ké kole­gy z ame­ric­ké pro­duk­ce. Hlavně mla­dá Johansson, kte­rá hra­je svo­jí služ­ku pře­krás­ně, sko­ro až magic­ky, její krás­né usměvy tvá­ře, kolik výra­zu a pro­cí­tě­ní může dát s pohnu­tím jed­no­ho sva­lu. Potom i Firth, kte­rý drží svo­jí lať­ku dost vyso­ko. Nesmíme zapo­me­nout i na dal­ší posta­vy, kte­ré jsou snad­no k zapa­ma­to­vá­ní.

Nesmíme zapo­me­nout na to, že je to evrop­ský film, a pro­to taky tak vypa­da, žád­né akč­ní sek­ven­ce, hlav­ně klid a obra­zo­vá poho­da. A pro ten­to film cha­rak­te­ris­tic­ké zají­ma­vé vyjá­d­ře­ní. Jako by vět­ši­na zábě­rů bylo samo o sobě namalováno.Mimo jiné za kame­rou stál zku­še­ní kame­ra­man Eduardo Serra, kte­ré točil napří­klad Vyvoleného.

Další věc je hud­ba, kte­rá je také důle­ži­tá. Autor hud­by sepsal doce­la dost zají­ma­vých čás­tí, kte­ré se k fil­mu napros­to hodí.Přesně do scén.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,31046 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53292 KB. | 30.11.2021 - 10:30:32