Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled

Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled

divergence divergent 8211 35 sutgWjz10sM
divergence divergent 8211 35 sutgWjz10sM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divergence se řadí mezí dal­ší fil­my, kte­ré byly nato­če­né pod­le knih pro puber­tál­ní děv­ča­ta a kte­rá jsou psá­na pořád pod­le stej­né­ho must­ru. Hlavní hrdin­ka, kte­rá se na prv­ní pohled zdá být nud­nou a šered­nou, se sta­ne sil­nou, úžas­nou, krás­nou, zami­lu­je se a musí zachrá­nit sebe, svět, lás­ku, duhu, jed­no­rož­ce a koťát­ka.

U Divergence tomu samo­zřej­mě není jinak. Děj ze začát­ku dost při­po­mí­ná Hunger Games - oci­tá­me se v posta­po­ka­lyp­tic­kém svě­tě, kon­krét­ně Chicagu (co bylo pří­či­nou oné apo­ka­ly­psy neví­me a jak to fun­gu­je někde mimo Chicago taky ne). Aby se udr­žel mír, lidi jsou roz­dě­lo­vá­ní do pěti tzv. frak­cí:

 • Sečtělí - uzná­va­jí­cí moud­rost, vzdě­lá­ní, vědu
 • Upřímní - mlu­ví­cí prav­du za kaž­dou cenu a okol­nos­tí, i když to není zrov­na pěk­né
 • Mírumilovní - míru­mi­lov­ní země­děl­ci, šťast­ní a jed­no­duš­ší lidé
 • Odevzdaní - neso­beč­tí, věnu­jí se potřeb­ným a ofi­ci­ál­ně vlád­nou
 • Neohrožení - odváž­ní, pote­to­vá­ní a opier­cin­go­vá­ní, hus­to­kru­to­přís­ní týp­ci cho­dí­cí v čer­ném, kte­ří fun­gu­jí jako míst­ní poli­cie a armá­da

Jednotlivé frak­ce se vzá­jem­ně moc nemu­sí a žijí oddě­le­ně. Hlavní hrdin­ka fil­mu, Beatrice, se naro­di­la do frak­ce Odevzdaných a není z toho zrov­na dva­krát odva­ře­ná. Naštěstí je jí ale zrov­na šest­náct let a to zna­me­ná rozřa­zo­va­cí test a ritu­ál - i když se člo­věk do něja­ké frak­ce naro­dí, může jí prá­vě v šest­nác­ti letech změ­nit. Pomoci k tomu má spe­ci­ál­ní test, kte­rý člo­vě­ku má frak­ci určit, výsled­kem se ale dotyč­ný řidit nemu­sí.

Beatrice ale v tes­tu vyjdou před­po­kla­dy pro rov­nou něko­lik frak­cí záro­veň. Beatrice je diver­gent­ní. Dozví se, že je to vzác­ná odchyl­ka, dosta­ne zákaz se o ní komu­ko­liv zmi­ňo­vat a dopo­ru­če­ní zůstat ve své rod­né frak­ci.

To by ale byla nuda a neby­lo pak o čem psát a o čem točit fil­my. Takže při rozřa­zo­va­cím ritu­á­lu se Beatrice roz­hod­ne opus­tit rodi­nu a při­dat se k frak­ci Neohrožených. Protože jsou cool a nespou­ta­ní a hroz­ně free.

Správný člen Neohrožených by neměl být žád­né oře­zá­vát­ko, tak­že se všich­ni noví čle­no­vé hned vrh­nou do drs­né­ho bojo­vé­ho výcvi­ku pod vede­ním instruk­to­rů Erica a Čtyřky. Všichni jsou při výcvi­ku bodo­va­ní a oso­by s nejmen­ším počtem bodů po ukon­če­ní výcvi­ku budou muset frak­ci opus­tit. A žád­ná jiná frak­ce si je nebu­de smět vzít mezi sebe - sta­nou se z nich bez­do­mo­več­tí vágu­so­vé, bez­frakč­ní ztra­ce­né exis­ten­ce.

Beatrice a Čtyřka - lás­ka na prv­ní pohled

Výcvik není žád­ná sran­da a Beatrice dosta­ne pár­krát solid­ně do drž­ky. Má to cel­kem sluš­ně nahnu­té k  vyha­zo­vu, ale instruk­tor Čtyřka pro ní má jis­tou sla­bost a pomá­há jí ve frak­ci pře­žít. Zatímco to vypa­dá, že dru­hý instruk­tor Eric na ní má pif­ku a něco zlé­ho kuje.

Mezitím se frak­ce Sečtělých chys­tá svrh­nout vlá­du Odevzdaných a poza­bí­jet všech­ny diver­gent­ní. A špi­na­vým tri­kem k tomu chce pou­žít vojá­ky Neohrožených. Takže má Beatrice sak­ra pro­blém, pro­to­že chtě­jí zabít jí, její rodi­nu, sta­rou frak­ci a pou­žít k tomu novou frak­ci. A tomu se musí zabrá­nit.

K ději už rad­ši dost - je to totiž hroz­ně uny­lý a otrav­ný. A je to celý straš­ně dlou­hý (má to přes DVĚ hodi­ny!!!), posled­ních 40 minut fil­mu jsem zača­la chy­tat pani­ku, že to snad nikdy neskon­čí. Přišlo mi to hroz­ně nata­ho­va­né, což bude mož­ná i tím, že film nena­bí­zí abso­lut­ně nic nové­ho - všech­no už tady jed­nou bylo, ať už to byly Hunger Games, Twilight, nebo jiná zába­va pro děv­ča­ta v puber­tě. Jo, a taky to nedá­vá moc smy­sl, bylo to celé děra­vé jak ced­ník - jako tře­ba fakt, že bejt diver­gent­ní je hroz­ně vzác­ný, při­tom ve fil­mu uvi­dí­me mini­mál­ně tři a to jen mezi pár Neohroženými. Nebo fun­go­vá­ní celé­ho svě­ta, spo­leč­nos­ti - k tomu se nedo­ví­me nic. Protože bull­shit.

Hlavní před­sta­vi­te­lé mi taky při­pad­nou k těm slab­ším - výkři­ky puber­ťa­ček v kině šly někde mimo mě. WOULD NOT BANG. Ani jed­no­ho.

A roman­ce byla ve fil­mu abso­lut­ně Twilight sty­le. Po prv­ním omuc­ká­ní se Beatrice ozná­mí Čtyřkovi, že sex nebu­de. Ani teď, ani v blíz­ké budouc­nos­ti. Čtyřka zacho­vá svůj poker face a jde si leh­nout na pod­la­hu.

Takže žád­né full fron­ta­ly nebo něco, co by aspoň tro­chu vyzved­lo tenhle film z šedý­ho prů­mě­ru a tro­chu ho vyčle­ni­lo někam mimo ten ostat­ní balast.

Knihu jsem nečet­la a začí­nat s tím nebu­du. Možná to tam dává tro­chu vět­ší smy­sl, ale mám o tom sil­né pochyb­nos­ti. A tro­chu mě děsí, že knih o diver­gent­ní Beatrice je víc, tak­že pokra­čo­vá­ní je na ces­tě...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Divergence


 • Divergence - 75 %5. června 2022 Divergence - 75 % Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […] Posted in Filmové recenze
 • The Mauritanian - Soudní drama s dvěma slavnými herci (Cumberbatch a Foster)11. března 2021 The Mauritanian - Soudní drama s dvěma slavnými herci (Cumberbatch a Foster) Mohamedou Ould Salahi (Tahar Rahim) byl po léta zadržován a vězněn v detenčním táboře v Guantanamo Bay, aniž by proti němu americká vláda vznesla obvinění. Pomoct se mu snažila právnička […] Posted in Filmové recenze
 • Ammonite8. prosince 2020 Ammonite V 40. letech 19. století hledá kdysi uznávaná Mary Anning (Kate Winslet) fosilie na nehostinném pobřeží moře, aby jejich prodejem vydělala na živobytí pro sebe a svojí nemocnou matku Molly […] Posted in Filmové recenze
 • Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce19. července 2020 Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce Úspěchem filmu může být kromě jeho estetické, zábavní nebo relaxační funkce také vyvolání paranoidního chování v důsledku jeho sledování. To se stalo například v případě Čelistí Stevena […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hledání Země Nezemě - Příběh o tom, jak mohl vzniknout Petr Pan15. ledna 2020 Hledání Země Nezemě - Příběh o tom, jak mohl vzniknout Petr Pan Hledání Země Nezemě vypráví o tom, jak divadelního dramatika políbila múza a on tak napsal jednu ze svých nejznámějších her. Je to také příběh o tom, jak se mu díky osudnému setkání změnil […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […] Posted in Speciály
 • Kolo zázraků - 70 %22. prosince 2017 Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku na Comey Islandu. Do kulis pestrobarevných atrakcí spolu s přeplněnou pláží zasadil Allen […] Posted in Filmové recenze
 • Steve Jobs - 60 %9. listopadu 2015 Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, byly jejich vztahy kamarádské a budoucnost před nimi vypadala růžově. Počítače měly budoucnost a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26158 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58320 KB. | 13.08.2022 - 12:54:29