15.09.2018 11:00 - Opera Národního divadla - Stavovské divadlo - „Opera nás baví“

15.09.2018 11:00 - Opera Národního diva­dla - Stavovské diva­dlo - „Opera nás baví“
Ohodnoťte člá­nek

Cyklus zábav­ných a vzdě­lá­va­cích pořa­dů pro děti a rodi­če s názvem Opera nás baví! je v plném prou­du. Krásami a zají­ma­vost­mi oper­ní­ho svě­ta vás pro­ve­de sama autor­ka těch­to pořa­dů, eme­rit­ní sólist­ka Opery Národního diva­dla, paní Jiřina Marková. Každý měsíc máte mož­nost nahléd­nout do hudeb­ních a diva­del­ních tajů ope­ry, sezná­mit se s hudeb­ní­mi nástro­ji, podí­vat se zblíz­ka na diva­del­ní kos­týmy a dokon­ce si vyzkou­šet, jaké to je, stát na jeviš­ti Národního diva­dla. Všechny pořa­dy dopro­vá­ze­jí také vese­lé obráz­ky Jiřího Votruby. Děti se mohou zúčast­nit nej­růz­něj­ších sou­tě­ží s hudeb­ní a diva­del­ní tema­ti­kou a vyhrát vol­né vstu­pen­ky do Národního diva­dla.

Délka před­sta­ve­ní max. 1 hodi­nu a 30 minut, hra­je se bez pře­stáv­ky.

Národní divadlo

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *