13.01.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Křehkosti, tvé jméno je žena“

13.01.2018 20:00 - Činohra Národního diva­dla - Nová scé­na - „Křehkosti, tvé jmé­no je žena“
Ohodnoťte člá­nek

Premiéra 11. květ­na 2017

Žena jako objekt, žena jako téma, žena jako žena. Inscenace vznik­la ve spo­lu­prá­ci čino­her­ní­ho sou­bo­ru a taneč­ní sku­pi­ny 420PEOPLE, kte­rá jed­nak pat­ří mezi stá­lé hos­ty Nové scé­ny, záro­veň před­sta­vu­je špič­ku domá­cí­ho taneč­ní­ho umě­ní. Z mno­ha růz­ných mož­nos­tí se vydá­vá­me ces­tou zkou­má­ní „situ­a­ce ženy“ v běhu času a v diva­dle. Výjimečná čes­ká hereč­ka ve svě­tě pohy­bu a záro­veň ve svě­tě mužů – i to je způ­sob, jak na Nové scé­ně vyzkou­šet žánro­vé pře­sa­hy a naše her­ce a taneč­ní­ky vysta­vit zce­la novým výzvám.

Přibližná dél­ka před­sta­ve­ní: 1 hodi­na a 15 minut, hra­je se bez pře­stáv­ky.

Fotograf insce­na­ce: Petr Neubert

Generálním medi­ál­ním part­ne­rem insce­na­ce je Česká tele­vi­ze. www.ceskatelevize.cz

V před­sta­ve­ní se pou­ží­va­jí tabá­ko­vé výrob­ky.

Národní divadlo

Související příspěvky: