12.04.2018 19:30 - Neudáno - Ostatní sály - „Giuseppe Verdi: Requiem“

12.04.2018 19:30 - Neudáno - Ostatní sály - „Giuseppe Verdi: Requiem“
Ohodnoťte člá­nek

MÍSTO KONÁNÍ: Katedrála sva­tých Víta, Václava a Vojtěcha

Veronika Dzhioeva, soprán
Monika Fabiánová, alt
Pavel Černoch, tenor
Jiří Sulženko, bas

Sbor Národního diva­dla
Pavel Vaněk, sbor­mis­tr

Orchestr Národního diva­dla

Jaroslav Kyzlink, diri­gent

Opera Národního diva­dla se pro­ve­de­ním Requiem Giuseppe Verdiho při­po­jí k pod­po­ro­va­te­lům stav­by nových var­han ve sva­to­vít­ské katedrá­le na Pražském hra­dě. Základem Verdiho vel­ko­le­pé sklad­by se po úpra­vách sta­la posled­ní část mše za zemře­lé Responsorium - Libera me, kte­rou zkom­po­no­val původ­ně pro rekvi­em za Gioachina Rossiniho zva­né Messa per Rossini (1869), na jehož kom­po­zi­ci se podí­le­lo dal­ších dva­náct ital­ských skla­da­te­lů. Verdi se k dílu vrá­til po smr­ti Alessandra Manzoniho, ital­ské­ho bás­ní­ka a spi­so­va­te­le, kte­ré­ho si Verdi vážil nejen jako uměl­ce, ale také jako své­ho pří­te­le. Skladba zazně­la popr­vé za skla­da­te­lo­va říze­ní v milán­ském kos­te­le sv. Marka v den prv­ní­ho výro­čí Manzoniho úmr­tí 22. květ­na 1874. Sopránového par­tu se teh­dy uja­la vyni­ka­jí­cí čes­ká sopra­nist­ka a skla­da­te­lo­va dob­rá pří­tel­ky­ně Tereza Stolzová, kte­rá poz­dě­ji zpro­střed­ko­va­la kon­takt mezi Verdim a ředi­te­lem Národního diva­dla Františkem Adolfem Šubertem. Díky jeho jed­ná­ním pak moh­lo Národní diva­dlo jako prv­ní po milán­ské Scale uvést Otella a Falstaffa.
Na pro­ve­de­ní Requiem se ved­le Sboru a Orchestru Národního diva­dla s hudeb­ním ředi­te­lem Jaroslavem Kyzlinkem budou podí­let sólis­té se zku­še­nost­mi v inter­pre­ta­ci Verdiho oper na mezi­ná­rod­ní úrov­ni. Sopranistka Veronika Dzhioeva je drži­tel­kou oce­ně­ní Zlatá mas­ka za inter­pre­ta­ci Verdiho Alžběty z Valois v mos­kev­ském Velkém diva­dle, mez­zo­so­pra­nist­ka Monika Fabiánová pat­ří v sou­čas­nos­ti k před­ním sólis­tům Opery Slovenského národ­ní­ho diva­dla, v praž­ské Státní ope­ře debu­to­va­la jako Verdiho Eboli, teno­ris­ta Pavel Černoch vystu­pu­je jako před­sta­vi­tel stě­žej­ních postav mj. ver­di­ov­ské­ho reper­toá­ru v nej­pres­tiž­něj­ších evrop­ských oper­ních domech, jaký­mi jsou napří­klad Bavorská stát­ní ope­ra v Mnichově, Národní ope­ra v Paříži nebo La Scala v Miláně, basis­ta Jiří Sulženko je stá­li­cí Opery Národního diva­dla, jehož kari­é­ru zdo­bí řada zahra­nič­ních úspě­chů, napří­klad v La Scale či paříž­ské Opeře Bastille.

Národní divadlo

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *