03.04.2018 18:30 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Žádnou paniku!“

03.04.2018 18:30 - Neudáno - Nová scé­na - „ND Talks: Žádnou pani­ku!“
Ohodnoťte člá­nek

„Můžeme otep­lit novou pla­ne­tu,“ vzka­zu­jí uměl­ci. Na půdě Nové scé­ny Národního diva­dla se setká­vá umě­ní a věda nad otáz­ka­mi budouc­nos­ti lid­stva. O objek­tiv­ních mož­nos­tech obý­vá­ní pla­net naší gala­xie pro­mlu­ví ast­ro­nom a popu­la­ri­zá­tor vědy Pavel Suchan.

Po bese­dě bude násle­do­vat dra­ma­tur­gic­ký úvod a insce­na­ce Jiřího Adámka Nová Atlantida.

DUNA
Umělecká sku­pi­na Duna je sku­pi­no­vý pro­jekt, ve kte­rém se zamě­řu­je­me na pro­ble­ma­ti­ku vzta­hů mezi živý­mi orga­nismy a jejich pro­stře­dím, spo­le­čen­ských vzta­hů a glo­bál­ních pro­blé­mů antro­po­cé­nu. V naší dosa­vad­ní tvor­bě nám je inspi­ra­cí jak rea­li­ta, kte­rou sami pro­ží­vá­me včet­ně té augu­men­to­va­né, pro­lí­na­jí­cí se spe­ku­la­tiv­ně až do žán­ru sci-fi s prv­ky mysti­fi­ka­ce a nad­sáz­ky.
Členové umě­lec­ké sku­pi­ny DUNA: Lenka Balounová, Ladislav Kyllar a František Svatoš

Pavel Suchan půso­bí na Astronomickém ústa­vu AV ČR jako tis­ko­vý tajem­ník od roku 2004. Věnuje se pře­de­vším popu­la­ri­za­ci ast­ro­no­mie, pre­zen­ta­ci výsled­ků dosa­že­ných pra­cov­ní­ky AsÚ a také pro­ble­ma­ti­ce svě­tel­né­ho zne­čiš­tě­ní, resp. ochra­ně pozo­ro­va­cích pod­mí­nek a ochra­ně noč­ní­ho život­ní­ho pro­stře­dí.

Národní divadlo

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *