Trollové mezi námi. Švandovo divadlo chystá hru o dezinformacích

3 Natáliie Golovchenko a Petr Buchta ve hře Trollové mezi námi foto Adam Steinwicht repro zdarma

Vliv dez­in­for­ma­cí, rodin­né vaz­by naru­še­né poby­tem v růz­ných soci­ál­ních bub­li­nách i zprá­va o prv­ním tero­ris­tic­kém úto­ku v Čechách inspi­ro­va­ly původ­ní čes­kou hru Trollové mezi námi mla­dé autor­ky Barbory Hančilové. Svižný pří­běh o ces­tě vnu­ka za dědou, ztra­ce­ném ve vir­tu­ál­ní kra­ji­ně plné trol­lů, uvi­dí­me  v pre­mi­é­ře 27. říj­na ve Studiu Švandova diva­dla. Inscenace v režii Alexandry Bolfové tak zahá­jí na smí­chov­ské scé­ně novou diva­del­ní sezo­nu.

 Mladý absol­vent práv Vojta (Petr Buchta) a krás­ná hac­ker­ka Lena (Natálie Golovchenko) mají prá­vě slib­né ran­de v jed­nom baru na praž­ské Letné. Vojta však dosta­ne šoku­jí­cí zprá­vu: jeho děda (Miroslav Hruška) je obvi­něn z trest­né­ho činu… Může mu  Vojta pomo­ci? A jakou úlo­hu v pří­pa­du sehrá­la dědo­va taju­pl­ná pří­tel­ky­ně (Marta Dancingerová)?

   

Vztahy s dědou-teroristou

Impulsem k vzni­ku hry byl „prv­ní čes­ký tero­ris­tic­ký útok“, kte­rý na Mladoboleslavsku spáchal sedm­de­sá­ti­le­tý muž, aby upo­zor­nil veřej­nost na domně­lé nebez­pe­čí spo­je­né s migrač­ní vlnou. Skutečnou udá­lost však autor­ka scé­ná­ře Barbora Hančilová vyu­ži­la jen jako pod­nět k napsá­ní vtip­né­ho dra­ma­tu o sou­čas­ném svě­tě, v němž hra­jí hlav­ní roli vzta­hy – milost­né, mezi­ge­ne­rač­ní i vzta­hy mezi prav­dou a lží.

Těm všem dnes totiž ško­dí trollo­vé nebo­li lidé, kte­ří - čas­to pod faleš­ným jmé­nem a za pení­ze - agre­siv­ně mani­pu­lu­jí a vyost­řu­jí deba­ty na inter­ne­tu a na soci­ál­ních sítích tak, aby šoko­va­li, zmát­li a názo­ro­vě roz­dě­li­li veřej­nost. „Ocitáme se v době post-pravdivé, v níž se zamlžu­je hra­ni­ce mezi prav­dou a lží, mezi rea­li­tou a fik­cí, a to pře­de­vším ve veřej­ném a poli­tic­kém pro­sto­ru. Lidé pře­stá­va­jí věřit tak­zva­ným main­stre­a­mo­vým médi­ím a za kaž­dou udá­los­tí vidí vel­ká sku­pi­na oby­va­tel naší země jakési spik­nu­tí. A to je pod­le mě oprav­du vel­ký pro­blém,“ domní­vá se Barbora Hančilová.

 

Pravda, lež a my

Režisérka Alexandra Bolfová k tomu říká: „Při vytvá­ře­ní insce­na­ce nás zají­mal zrod a život fake news nebo­li neo­vě­ře­ných, čas­to záměr­ně vytvá­ře­ných a nebez­peč­ně nakaž­li­vých zpráv, šíře­ných zejmé­na po inter­ne­tu. Jako nemé­ně důle­ži­té ale vidím i téma prav­dy a osob­ní zod­po­věd­nos­ti za to, jak a čím dnes vlast­ně žije­me.“

Letos absol­vu­jí­cí stu­dent­ka brněn­ské JAMU je pod­le dra­ma­tur­ga insce­na­ce Martina Sládečka jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších tvůr­kyň nastu­pu­jí­cí diva­del­ní gene­ra­ce. „Je pýchou kaž­dé­ho diva­dla, když může obje­vit a pod­po­řit tako­vý talent, jakým Saša Bolfová nepo­chyb­ně je: její insce­na­ce oka­mži­tě zaujmou nejen peč­li­vým vede­ním her­ců, ale také moder­ní, důklad­ně pro­myš­le­nou obraz­nos­tí. Příběh sám, ale i kos­týmy, pro­jek­ce, svě­tel­ný design a mas­ky, děla­jí z Trollů mezi námi mimo­řád­ně suges­tiv­ní podí­va­nou,“ láká na novin­ku dra­ma­turg Švandova diva­dla, v němž nyní mla­dá diva­del­ni­ce při­pra­vu­je svůj praž­ský režij­ní debut.

 

Premiéra hry Trollové mezi námi – dra­ma­tu  plné­ho napí­na­vé­ho scrollo­vá­ní a sebe­i­ro­nic­kých pro­kli­ků - bude 27. říj­na ve Studiu Švandova diva­dla. Nejbližší reprí­zy tu uvi­dí­me 31. říj­na a 9. a 21. lis­to­pa­du.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Divadlo Spejbla a Hurvínka nabídne v červnu oblíbený repertoár, ale také workshopy pro veřejnost nebo kurz loutkového divadla pro děti22. května 2019 Divadlo Spejbla a Hurvínka nabídne v červnu oblíbený repertoár, ale také workshopy pro veřejnost nebo kurz loutkového divadla pro děti Kromě klasických a velmi oblíbených představení pro děti i dospělé připravilo Divadlo Spejbla a Hurvínka na červen pro své diváky zážitkové workshop. Premiérou bude ukončen 7. ročník kurzu […]
  • Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká3. září 2018 Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká Zdeňka Piškulu jsme dosud znali především jako filmového a seriálového herce. Letos na podzim se ale představí také v hlavní divadelní roli v novém představení Divadla ABC Moře v režii […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Pravidla lži10. prosince 2006 Pravidla lži Ačkoliv nejsem zrovna fanda českých filmů, vypravila jsem se jednoho teplého, upršeného prosincového dne na film Pravidla lži. Upoutávky na něj vypadaly lákavě, téma znělo zajímavě. Tak […]
  • Ztracený symbol26. ledna 2010 Ztracený symbol Je dobrým zvykem utrousit cosi nelichotivého na adresu knih Dana Browna. Třeba to, že v jeho dílech je mnoho nepřesností, jež pramení z nedostatečného prostudování tématu, že takové […]
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […]
  • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […]