Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Divadélko se zvířátky na louce - Moudré pohádky s výchovným poučením

Divadélko se zvířátky na louce - Moudré pohádky s výchovným poučením

Divadelko

Rodičům bato­lat netře­ba před­sta­vo­vat autor­ku dět­ských knih Romanu Suchou. Nepíše dět­skou pró­zu, zamě­řu­je se na akti­vi­ty pro nejmen­ší. V řadě dět­ských klu­bů, mateř­ských ško­lek ale i domác­nos­tí nechy­bě­jí Veršované roz­cvič­ky pro klu­ky a hol­čič­ky, Rozpustilé bás­nič­ky pro malé dět­ské ručič­ky, Šikovné bás­nič­ky pro klu­ky a hol­čič­ky - kníž­ky, kte­ré spo­ju­jí pohyb se snad­no zapa­ma­to­va­tel­ný­mi říka­dly a ver­šo­ván­ka­mi a z oby­čej­né ran­ní roz­cvič­ky nebo čiš­tě­ní zubů doká­ží udě­lat zába­vu pro dítě i rodi­če. 

Knížky Romany Suché jsou líbi­vé hlav­ně díky ilu­stra­cím Venduly Hegerové. Jde o výtvar­ni­ci, kte­rá má na svém kon­tě lepo­re­la, komiksy, ani­mo­va­ný film, desig­ny poko­jíč­ků, přá­níč­ka a samo­zřej­mě kníž­ky. Často jsou to kníž­ky nauč­né, kte­ré pod­ně­cu­jí dět­skou tvo­ři­vost a fan­ta­zii.

Co víc, než diva­dlo a pohád­ky může pod­po­řit dět­skou tvo­ři­vost a fan­ta­zii? Možná bys­te svým dětem rádi zahrá­li něja­kou pohád­ku, tře­ba za pomo­ci maňás­ků nebo lout­ko­vé­ho diva­dla. Jenže jak na to? V kníž­ce Divadélko se zví­řát­ky na lou­ce vám Romana Suchá před­klá­dá pět pohá­dek ve ver­ších, kte­ré může­te vašim dětem pře­číst. Anebo si na webo­vé strán­ce Albatrosu stáh­ne­te lout­ky, vystřih­ne­te je, nale­pí­te na špej­li a diva­dlo může začít! Všechny pohád­ky v sobě navíc ukrý­va­jí výchov­né pou­če­ní. Provází jimi kla­sic­ká čes­ká diva­del­ní posta­vič­ka – Kašpárek.

„Kašpárka dnes napadlo, zahrát dětem diva­dlo. Na lou­ce se posa­dí­me, spo­leč­ně se poba­ví­me. Čeká na nás pohád­ka, hrát v ní budou zví­řát­ka.“

Pohádka Špindíra vyprá­ví o krt­ko­vi, kte­rý si libu­je ve špí­ně. Pohádka Ponocování vyprá­ví o myš­ce, kte­rá nechtě­la cho­dit včas do postýl­ky. Hlavní hrdin­kou pohád­ky Nezvaný host je muš­ka, kte­rá domů pus­tí pavou­ka (tady je patr­ná inspi­ra­ce autor­ky kla­sic­kou čes­kou pohád­kou o třech kůzlát­kách).  Pohádka Lajdák vyprá­ví o jež­ko­vi záško­lá­ko­vi. Hrdinou posled­ní pohád­ky je poma­lý šnek, kte­rý všu­de poz­dě cho­dí a vel­mi si tím ško­dí.

Verše pohá­dek jsou snad­no zapa­ma­to­va­tel­né a pěk­ně vysti­hu­jí poin­tu pří­bě­hů. Také ilu­stra­ce text hez­ky dopl­ňu­jí. Knížka sama o sobě je veli­ce tvůr­čí a k tvor­bě také vybí­zí. Myslím, že zaujme děti ve věku od tří let.


Divadélko se zví­řát­ky na lou­ce
Autor: Romana Suchá
Ilustrace: Vendula Hegerová
Žánr
: lite­ra­tu­ra pro děti
Nakladatelství: Edika
Rok vydá­ní: 2017
Počet stran: 87
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: Albatros Media

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78874 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53332 KB. | 22.09.2021 - 13:55:08