Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dítě ohně

Dítě ohně

DiteOhne
DiteOhne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokonalý man­žel, doko­na­lé nevlast­ní dítě, doko­na­lý dům. A přes­to to nemu­sí dávat dohro­ma­dy doko­na­lý život. Obzvlášť pokud se doko­na­lý muž cho­vá záhad­ně, doko­na­lý syn vídá svou mrt­vou mat­ku a doko­na­lý dům jako­by se spik­nul pro­ti své nové paní.

Příběh, u kte­ré­ho od počát­ku víte, že něco není a nebu­de v pořád­ku. I ve chví­lích, kdy hlav­ní posta­va popi­su­je nád­her­né pro­stře­dí lesa nebo vel­ko­le­post své­ho nové­ho domo­va, kam se při­vda­la, tak nějak cítí­te, že nic z toho není oprav­do­vé a jen čeká­te, kdy při­jde ten oka­mžik, kdy se uká­že, co všech­no je jinak, než se zdá.

Už samot­ný fakt, že se hlav­ní hrdin­ka odstě­hu­je z vel­ko­měs­ta na odleh­lé mís­to k býva­lým dolům do obří­ho domu, jehož poko­je ani není schop­na spo­čí­tat, půso­bí skli­ču­jí­cím dojmem. Připočtěme navíc man­že­la, kte­rý evi­dent­ně něco tají a celý týden je vždy pra­cov­ně pryč a vra­cí se jen na víken­dy a rázem je tu před­po­klad pro dob­rý thriller. A jako by to nesta­či­lo, sou­čás­tí pří­bě­hu je ješ­tě malý chla­pec s anděl­skou tvá­ří, ale ďábel­ský­mi vidi­na­mi v podo­bě své mrt­vé mat­ky.

Kniha je psa­ná čti­vou for­mou a s oče­ká­va­tel­nou dáv­kou napě­tí, kte­ré autor vel­mi dob­ře stup­ňu­je. Začátek by snad mohl mít tro­chu rych­lej­ší spát, jeli­kož čte­nář začne po urči­té době nabý­vat dojmu, že se zde pří­liš dlou­ho nic nedě­le. Na jed­nu stra­nu chá­pu záměr auto­ra uvést čte­ná­ře dosta­teč­ně do děje, ale na dru­hou stra­nu jsou někte­ré pasá­že, obzvlášť ty týka­jí­cí se his­to­rie pro­stře­dí, poměr­ně zdlou­ha­vé. Zároveň se nemo­hu úpl­ně zba­vit dojmu nedo­sta­ču­jí­cí­ho závě­ru. Vysvětlení celé situ­a­ce a takřka všech záhad je sice čte­ná­ři na závěr před­lo­že­no poměr­ně jas­ně, nicmé­ně se pros­tě nezdá být dosta­teč­ně uvě­ři­tel­né.


Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 279 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06020 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60889 KB. | 07.06.2023 - 01:06:40