Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup

Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup

Dite44b

Lidé musí dělat to, co se od nich vyža­du­je a musí říkat a mys­let jen to, co je dovo­le­no a schvá­le­no. V tako­vé spo­leč­nos­ti jsou jaké­ko­liv pochyb­nos­ti a odliš­nos­ti cho­vá­ní pode­zře­lé a musí násle­do­vat tvr­dý trest.  Přesto mrt­vé dítě čís­lo 44 vzbu­dí u někte­rých lidí nežá­dou­cí pode­zře­ní, že bylo zavraž­dě­no. Pochybnosti mají rodi­če mrt­vé­ho dítě a také rodin­ný pří­tel, důstoj­ník MGB Leo Demilov. Nalézt vra­ha v zemi, kde se ofi­ci­ál­ně nevraž­dí, není vůbec jed­no­du­ché. Až dosud byl Leo loa­jál­ní důstoj­ník a své nad­ří­ze­né spo­leh­li­vě poslou­chal. O pří­ka­zech nepo­chy­bo­val a doká­zal všech­ny nepřá­te­le stát­ní­ho sys­té­mu tvr­dě zpa­ci­fi­ko­vat . Je nau­če­ný plnit roz­ka­zy. Jenže ten­to pří­pad je něco jiné­ho a jaká­ko­liv sna­ha pát­rat po vra­ho­vi vyvo­lá odpor nad­ří­ze­ných a s tím se strh­ne lavi­na dal­ších nepří­jem­nos­tí. Atmosféra stra­chu, pode­zí­rá­ní a doná­še­ní zasáh­ne Lea a pře­de­vším jeho ženu Raisu. Oba mají důvo­dy, proč se musí bát o svůj život a řešit nebez­peč­né situ­a­ce. Nalézt tajem­né­ho vra­ha je stej­ně těž­ké, jako se vyhnout zájmu zákeř­né­ho Vasilije Nikitina, spo­lu­pra­cov­ní­ka z MGB.

Dite44aKdyž v roce 2008 vydal ang­lic­ký spi­so­va­tel Tom Rob Smith svůj román Child 44 netu­šil, že pří­běh Lva Děmidova zaujme čte­ná­ře v mno­ha zemích a neu­jde ani hle­dáč­ku fil­ma­řů. Román byl vol­ně inspi­ro­ván udá­lost­mi pří­pa­du sku­teč­né­ho séri­o­vé­ho vra­ha Andreje Čikatila. Románový pří­běh však nemá jen linii vyšet­řo­vá­ní detek­tiv­ní záplet­ky, ale sou­stře­dí se pře­de­vším na život hlav­ní­ho hrdi­ny a jeho ženy. Scénárista Richard Price napsal na námět kni­hy fil­mo­vý scé­nář, kte­rý zvý­raz­nil pře­de­vším tem­né obdo­bí sta­lin­ské­ho reži­mu a jeho dopad na vzta­hy mezi lid­mi i tra­gic­ké lid­ské osu­dy.

Dvě linie pří­bě­hu se pro­plé­ta­jí a vzá­jem­ně na sebe nava­zu­jí. Neustálé napě­tí a strach pře­chá­zí postup­ně i na hlav­ní­ho hrdi­nu, kte­rý má odva­hu ris­ko­vat a začí­ná jed­nat samo­stat­ně. Do 137 minut fil­mo­vé­ho času se vtěs­na­ly roz­ho­du­jí­cí momen­ty živo­ta hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré v roz­vi­nu­té for­mě zapl­ni­ly 379 stran v kniž­ní ver­zi. V kni­ze je věno­ván vět­ší pro­stor pro popis situ­a­cí, detai­lů a také úvod­ní čás­ti věno­va­né dět­ství hlav­ní­ho hrdi­ny. Spisovatel Tom Rob Smith napsal kni­hu čti­vě a sou­čas­ně drží čte­ná­ře v napě­tí. Není divu, že se fil­ma­ři necha­li zlá­kat k fil­mo­vé ver­zi. Problém je, že román plný napí­na­vých scén a popi­so­va­ných situ­a­cí nešlo vtěs­nat do opti­mál­ní­ho fil­mo­vé­ho času a sou­čas­ně udr­žet pozor­nost divá­ka i dějo­vou návaz­nost. Přes všech­nu sna­hu reži­sé­ra Daniela Espinosy, mis­tra stři­hu Dylana Tichenora (Třicet minut po půl­no­ci, Zkrocená hora) i her­cům stě­žej­ních rolí, se to  nepo­da­ři­lo. Pro zob­ra­ze­ní obdo­bí dět­ství, váleč­né scé­ny, vrchol i pád kari­é­ry Lea, včet­ně pro­blé­mů s vyšet­řo­vá­ním vražd, se nepo­da­ři­lo zajis­tit dosta­teč­ný čas a logic­ké pro­po­je­ní někte­rých scén. Film však má jed­not­ný vizu­ál­ní styl, pochmur­nou atmo­sfé­ru a cel­ko­vé vyzně­ní kore­spon­du­je s kniž­ní před­lo­hou. Napětí a dyna­mi­ku pod­po­ři­lo vět­ši­nou ruč­ní sní­má­ní kame­rou, se kte­rou pra­co­val zku­še­ný kame­ra­man Philippa Rousselota(Lid ver­sus Larry Flynt, Sherlock Holmes).

Dite44bZ herec­kých výko­nů se mi líbi­la Noomi Rapace, kte­rá půso­bí po vět­ši­nu času jako zakřik­nu­tá a vystra­še­ná oso­ba, ale v roz­ho­du­jí­cích chví­lích boju­je o život. Její Raisa nese v sobě trva­lou oba­vu z okol­ních lidí i vědo­mí toho, co dělá její muž jako důstoj­ník MGB. Jak se mění Leo, tak se změ­ní i jejich vzá­jem­ný vztah a v závě­ru fil­mu už jed­na­jí oba man­že­lé spo­leč­ně. Film však nena­bí­zí žád­né citu­pl­né výje­vy a roman­tic­kou lás­ku. Tvrdá život­ní rea­li­ta  se odrá­ží i ve vzá­jem­ném vzta­hu obou man­že­lů. Hlavní posta­vu Lea hra­je Tom Hardy, kte­rý se emoč­ně nijak nean­ga­žu­je. Většina situ­a­cí je akč­ní­ho cha­rak­te­rů a odmě­ře­ná tvář má udě­lat hrdi­nu neči­tel­né­ho a jeho cho­vá­ní se tak obtíž­ně odha­du­je. Jen ve scé­ně ve spo­leč­nos­ti, kdy si Leo při­po­mí­ná chví­le sezná­me­ní se svou ženou, je cítit uvol­ně­nou spo­ko­je­nost s osu­dem. Civilnost pro­je­vu se jen lehce pro­je­vu­je při roz­ho­vo­ru s lid­mi, kte­ré pova­žu­je za přá­te­le a sku­teč­ně jim věří.

Pěknou roli gene­rá­la Mikaila Nesterova si zahrál Gary Oldman. Ten pone­chá­vá posta­vě potřeb­ný respekt a sna­hu zacho­vat se pod­le ustá­le­ných pra­vi­del při vyšet­řo­vá­ní zatče­ných osob. Přesto pro­ká­že schop­nost pra­co­vat důsled­ně a s trpě­li­vos­tí.

Dite44cHnusného a zákeř­né­ho Vasilije, posta­vu plnou závis­ti, kru­tos­ti a kari­é­ris­tu bez skru­pu­lí vykouz­lil s doce­la pří­jem­nou tvá­ří Joel Kinnaman. Nechal posta­vě civil­ní výraz a jeho kru­tost se pro­je­vu­je náh­le a neče­ka­ně. Na prv­ní pohled nevy­pa­dá nebez­peč­ně, ale doká­že dob­ře deptat hla­sem i sna­hou ovlá­dat lidi.

Zajímavostí fil­mu je, že se natá­čel v loka­cích z České repub­li­ky a v rolích ved­lej­ších postav si zahrá­li naši her­ci i sta­tis­té.

Film může vzbu­dit růz­né emo­ce, pro­to­že vykres­lu­je obdo­bí vlá­dy Stalina a pří­běh i cho­vá­ní lidí mohou vypa­dat jako nepři­mě­ře­né a zkres­le­né. Ale je to jen fil­mo­vý obraz, kte­rá odrá­ží před­sta­vy a nad­sáz­ku tvůr­ců. Přesto mi někte­ré situ­a­ce a dia­lo­gy při­pa­da­ly nějak pově­do­mé a dis­ku­to­vat o podob­nos­ti s rea­li­tou bych oprav­du nechtě­la. Film dopo­ru­ču­ji a neško­dí potom pře­číst ješ­tě kni­hu. Může být i nao­pak.

Hodnocení: 60 %

  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 4425. května 2015 Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 24.5.2015 v Městské knihovně v Praze, odpovídal spisovatel na otázky zvědavých diváků. Kniha Dítě […] Posted in Filmové premiéry
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu             OBSAH              Ve filmu Underworld: Krvavé války, nejnovějším dílu úspěšné filmové série, je upíří smrtonoška Selene (Kate Beckinsale) nucena odrážet brutální útoky jak […] Posted in Speciály
  • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […] Posted in Filmové recenze
  • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […] Posted in Filmové recenze
  • Podívejte se na ukázku nového českého filmu17. prosince 2019 Podívejte se na ukázku nového českého filmu Nový český film Můj příběh vstoupí do kin 9. ledna příštího roku. Zpracovává divácky oblíbené téma lásky a životní výzvy. Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit […] Posted in Filmové premiéry
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Underworld: Krvavé války - O tvůrcích9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která prokázala, že je jednou z nejvšestrannějších a nejcharismatičtějších hereček současnosti.             […] Posted in Speciály
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...