Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Distributor Aerofilms uvede do kin čtyři snímky z Cannes

Distributor Aerofilms uvede do kin čtyři snímky z Cannes

01 Odnikud

Jubilejní 70. roč­ník fes­ti­va­lu v Cannes už zná vítě­ze všech svých sou­těž­ních sek­cí. Slavnostní zakon­če­ní fes­ti­va­lu pro­běh­lo 28. 5 večer vyhlá­še­ním vítězů hlav­ní fes­ti­va­lo­vé sou­tě­že, o jejíchž výsled­cích letos roz­ho­do­va­la poro­ta v čele se špa­něl­ským reži­sé­rem Pedrem Almodóvarem. Hned čty­ři ze sou­těž­ních fil­mů při­ve­ze do ČR dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Aerofilms a do kin je uve­de v prů­bě­hu násle­du­jí­cí­ho léta, pod­zi­mu a zimy. Německý thriller o pomstě Odnikud (Aus Dem Nichts) reži­sé­ra Fatiha Akina navíc zamí­ří do čes­kých kin ověn­če­ný cenou z Cannes za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon pro bri­lant­ní Diane Kruger.

Kromě čtyř sou­těž­ních fil­mů se divá­ci mohou v kinech těšit na dal­ší fil­mo­vé novin­ky, jejichž náku­py pro­běh­ly v Cannes na fil­mo­vém trhu. Ten pro­bí­há para­lel­ně při fes­ti­va­lu, pre­zen­tu­je fil­mo­vé novin­ky v růz­ných fázích jejich vývo­je a čas­to zaží­vá jiné vrcho­ly než ofi­ci­ál­ní pro­gram fes­ti­va­lu. Novými náku­py Aerofilms se tak na trhu sta­ly nový film Paola Sorrentina s pra­cov­ním názvem Loro, ve kte­rém se Sorrentinův dvor­ní herec Toni Servillo zhos­tí role Silvia Berlusconiho, oče­ká­va­ná ame­ric­ká kome­die z pro­duk­ce Judda Apatowa Pěkně Blbě (The Big Sick), divác­ky hit z fes­ti­va­lu Sundance, a fran­couz­ská kome­dii C’Est la Vie od reži­sé­rů fil­mu Nedotknutelní o jed­né pople­te­né svat­bě.

Čtyřlístek již dří­ve zakou­pe­ných fil­mů, kte­ré letos sou­tě­ži­ly na fes­ti­va­lu v Cannes, pak dopl­ňu­jí dra­ma Happy End osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Michaela Hanekeho s Isabelle Huppert v hlav­ní roli, novin­ka dnes již kla­si­ka fran­couz­ské­ho fil­mu Françoise Ozona s názvem Dvojí mile­nec (L’Amant Double) a v nepo­sled­ní řadě sní­mek Měsíc Jupitera (Jupiter’s Moon) maďar­ské­ho reži­sé­ra Kornéla Mundruczóa.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,76765 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53243 KB. | 22.09.2021 - 14:29:26