Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Disney: Pohádkový adventní kalendář

Disney: Pohádkový adventní kalendář

PohadKalendar

Místo slad­ké­ho advent­ní­ho kalen­dá­ře zkus­te letos děti potě­šit pohád­ko­vým.  Pokud vaše rato­les­ti milu­jí Disneyovky a rádi jim čte­te, máte vymyš­le­no, co k Mikuláši nebo jak si ukrá­tit čeká­ní na Štědrý den. Stačí roz­vá­zat čer­ve­nou šňůr­ku…

Velkoformátovou kníž­ku, kte­rá má po ote­vře­ní podo­bu advent­ní­ho kalen­dá­ře, kdy se pod zálož­ka­mi s čís­ly scho­vá­va­jí malé bro­žo­va­né kníž­ky s pří­běhy, v obý­va­cím poko­ji nikdo nepře­hléd­ne…
Mezi čty­ři­a­dva­ce­ti pohád­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé jako Bambi, Peter Pan, Popelka nebo Kráska a zví­ře, ale také Na vlás­ku, pohád­ka o prin­cezně s kou­zel­ný­mi vla­sy bar­vy zla­ta nebo Příšerky s.r.o. či Toy Story.

Právě Toy Story je prv­ním pří­bě­hem, kte­rý vám advent­ní kalen­dá­ře nabíd­ne. Stejně jako všech­ny ostat­ní kní­žeč­ky sází tato na obra­zo­vou slož­ku. Krátkozrakým, stej­ně jako začí­na­jí­cím čte­ná­řům bude mož­ná vadit malé písmo na čte­ní pod lam­pič­kou. Obrázky jsou ale kou­zel­né a skvě­le dopl­ňu­jí děj. Příběhy nejsou tolik „ose­ka­né“, jed­nu kníž­ku zvlád­ne­te hra­vě pře­číst jako plno­hod­not­nou pohád­ku na dobrou noc.

V řaze­ní pohá­dek k jed­not­li­vým dnům adven­tu jsem sys­tém nena­šla, a pro­to mě pohád­ka, kte­rá při­jde na řadu na Štědrý den, pře­kva­pi­la. Vaiana je pří­běh o odváž­né dív­ce, před­ur­če­né k tomu, aby se sta­la náčel­ni­cí ves­ni­ce. Jde mož­ná o jeden z pro čes­ké děti slo­ži­těj­ších pří­bě­hů, pro­to­že se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Motunui a vyprá­ví o živo­tě ost­rov­ní­ho lidu, srd­ci mat­ky ost­ro­vů Te Fiti, duši zemře­lé babič­ky Taly, zlém démo­nu Te Kã a polo­bo­hu Mauim, kte­rý se s pomo­cí kou­zel­né­ho háku pro­mě­ňu­je v jes­třá­ba. Právě kvů­li cizím jmé­nům se pří­běh sává poně­kud nepře­hled­ným a dětem musí v jeho pocho­pe­ní pomo­ci obráz­ky: „Maui se s pomo­cí háku pro­mě­nil v jes­třá­ba a spo­leč­ně se vyda­li na pouť za Te Fiti. Když se blí­ži­li k ost­ro­vu, obje­vil se Te Kã a sra­zil Mauiho z oblo­hy. Vaiana Mauiho chy­ti­la, ale Te Kã pozdvi­hl pěst a chys­tal se roz­dr­tit jejich loď. Maui v posled­ní chví­li zdvi­hl hák, aby pada­jí­cí pěst zasta­vil.“

Při vyn­dá­vá­ní kní­žek z oba­lů budou mít asi men­ší děti pro­blém a bude potře­ba pomoc rodi­čů.  I přes drob­né výhra­dy jde o skvě­lý advent­ní dárek pro děti od čtyř let. A i pro rodi­če, pro­to­že vám zaru­ču­ji, že mini­mál­ně jeden z advent­ních pří­bě­hů znát nebu­de­te. Pokud chce­te mít 24 Disneyovek pohro­ma­dě v úhled­ném dár­ko­vém balíč­ku, s kou­pí nevá­hej­te.


  • Disney: Pohádkový advent­ní kalen­dář
  • Počet stran: 612
  • Nakladatelství: Egmont
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Hodnocení: 90 %

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61035 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53231 KB. | 05.12.2021 - 11:43:18