Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Disney+ Day přinese skvělé premiéry včetně filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel

Disney+ Day přinese skvělé premiéry včetně filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel

166461166 d6e5ad
166461166 d6e5ad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Disney+ Day při­ne­se skvě­lé pre­mi­é­ry včet­ně fil­mu

Thor: Láska jako hrom od stu­dia Marvel

 

8. září uve­de stre­a­mo­va­cí služ­ba Disney+ mno­ho novi­nek včet­ně fil­mu Thor: Láska jako hrom, Pinocchio, Auta na cestách, MIKE, Svatební sezó­na, Tierra Incógnita: Utajená země, Vítej v klu­bu, Obi-Wan Kenobi: Jediův návrat nebo Assembled: Jak se natá­čel film Thor: Láska jako hrom.

 

 

Předplatitelé stre­a­mo­va­cí služ­by Disney+ se mohou 8. září těšit na mno­ho exklu­ziv­ních novi­nek, kte­ré budou mít v ten­to den celo­svě­to­vou pre­mi­é­ru. Vedle fil­mu Thor: Láska jako hrom od stu­dia Marvel to bude i film o fil­mu Assembled: Jak se natá­čel film Thor: Láska jako hrom, dále Obi-Wan Kenobi: Jediův návrat, Tierra Incógnita: Utajená země, Svatební sezó­na, Pinocchio, Auta na cestách nebo nová bio­gra­fic­ká mini­sé­rie MIKE.

 

 

Pinocchio

Oblíbený pří­běh o dře­vě­né lout­ce, kte­rá se vydá­vá na napí­na­vou dob­ro­druž­nou ces­tu, aby se sta­la sku­teč­ným chlap­cem, se vra­cí v podo­bě hra­né­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu pod tak­tov­kou Oscarem ověn­če­né­ho reži­sé­ra Roberta Zemeckise. Tom Hanks (Petr Štěpánek) hra­je Geppetta, řez­bá­ře, kte­rý stvo­řil Pinocchia (Benjamim Evan Ainsworth, v čes­kém zně­ní Kristián Páca) a cho­vá se k němu, jako by byl jeho vlast­ní syn. Dále usly­ší­te v čes­kém zně­ní Petra Neskusila jako Jiminyho Cricketa (v původ­ním zně­ní Joseph Gordon-Levitt), Pinocchiova prů­vod­ce a záro­veň jeho „svě­do­mí“ a Vendulu Příhodovou jako Modrou vílu (Cynthia Erivová nomi­no­va­ná na Oscara), kte­rá záro­veň nazpí­va­la úvod­ní píseň k fil­mu. Ve fil­mu se obje­ví také nová posta­va kočí­ho, kte­rou ztvár­ní Luke Evans (Lukáš Janota) a kte­rá se v původ­ním fil­mu neob­je­vi­la.

 

MIKE

Osmidílný limi­to­va­ný seri­ál MIKE je dílem tvůr­ce a sce­náris­ty Stevena Rogerse a týmu, kte­rý se podí­lel na fil­mu Já, Tonya, a Karin Gistové. Zabývá se dyna­mic­kým a kon­tro­verz­ním pří­bě­hem Mikea Tysona, věnu­je se bouř­li­vým vze­stu­pům a pádům jeho boxer­ské kari­é­ry i osob­ní­ho živo­ta a sle­du­je, jak se z milo­va­né­ho svě­to­vé­ho spor­tov­ce stal vyvrhel a opět milá­ček. Seriál zkou­má také tříd­ní a raso­vé pomě­ry v Americe, slá­vu a moc médií, miso­gy­nii, soci­ál­ní nerov­nos­ti, pří­slib ame­ric­ké­ho snu a poslé­ze i naši vlast­ní roli při utvá­ře­ní Mikeova pří­bě­hu.

 

Svatební sezó­na (Wedding Season)

Beznadějný roman­tik Stefan se setká­vá s cha­risma­tic­kou Katie a navzdo­ry její­ho zasnou­be­ní se synem boha­té­ho rea­lit­ní­ho mag­ná­ta mezi nimi během léta plné­ho sva­teb vznik­ne milost­ný romá­nek. Zanedlouho se ocit­nou na útě­ku před záko­nem, když se Katie sta­ne hlav­ní pode­zře­lou ze šoku­jí­cí­ho zlo­či­nu. Dokážou se ubrá­nit poli­cii, orga­ni­zo­va­né­mu zlo­či­nu a svým kom­pli­ko­va­ným vzá­jem­ným citům, když se sna­ží očis­tit svá jmé­na?

 

Thor: Láska jako hrom

Thor (Chris Hemsworth) se nachá­zí na své nej­těž­ší život­ní ces­tě – k nale­ze­ní vnitř­ní­ho míru. Jeho ces­tu za odpo­čin­kem však pře­ru­ší galak­tic­ký zabi­ják Gorr the God Butcher (Christian Bale), kte­rý usi­lu­je o zánik bohů. Thor požá­dá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Portman), kte­rá – k Thorovu pře­kva­pe­ní – ovlá­dá moc­né kla­di­vo Mjolnir stej­ně jako moc­ný Thor. Společně se vydá­va­jí na vesmír­né dob­ro­druž­ství, aby odha­li­li tajem­ství Gorra a zasta­vi­li ho dří­ve, než bude poz­dě.

 

Thor: Láska jako hrom se při­po­jí k dal­ším 15 fil­mům ze svě­ta Marvel Cinematic Universe, kte­ré jsou nyní k dis­po­zi­ci ve for­má­tu IMAX Enhanced na plat­for­mě Disney+. IMAX Enhanced vám nabíd­ne o 26 pro­cent vět­ší obraz pro pohl­cu­jí­cí záži­tek ze sle­do­vá­ní (dostup­nost fil­mů se liší od regi­o­nu). Další infor­ma­ce k IMAX Enhanced na Disney+ nalez­ne­te zde.

 

Assembled: Jak se natá­čel Thor: Láska jako hrom

Pojďte s tvůr­ci Taikou Waititim, Chrisem Hemsworthem, Christianem Balem, Tessou Thompsonovou a Natalií Portmanovou odha­lit tajem­ství vzni­ku fil­mu Thor: Láska jako hrom. Prostřednictvím roz­ho­vo­rů s her­ci a čle­ny štá­bu, a dosud nezve­řej­ně­ný­mi zábě­ry z natá­če­ní i mimo něj, pood­ha­lu­je spe­ci­ál Assembled opo­nu čtvr­té­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu o bohu hro­mu.

 

Obi-Wan Kenobi: Jediův návrat

V tom­to spe­ci­á­lu se dozví­me více o návra­tu Obi-Wana Kenobiho a Anakina Skywalkera, tak stej­ně jako o návra­tu Ewana McGregora a Haydena Christensena k jejich iko­nic­kým rolím. Uvidíme reži­sér­ku Deborah Chow při prá­ci, jak vede her­ce a štáb při tvor­bě nových hrdi­nů a padou­chů, kte­ří oží­va­jí po boku oblí­be­ných postav ságy Star Wars.

 

Tierra Incógnita: Utajená země (původ­ní latinsko-americký seri­ál) 

Eric se vra­cí do rod­né­ho měs­ta, aby vyře­šil záha­du zmi­ze­ní svých rodi­čů před osmi lety. Spolu se sestrou je vycho­vá­va­li pra­ro­di­če z mat­či­ny stra­ny, ale Eric se od nich roz­hod­ne ode­jít a vydat se do stra­ši­del­né­ho zábav­ní­ho par­ku Tierra Incógnita, kte­rý pat­řil jeho rodi­čům a kde byli napo­sle­dy spat­ře­ni. Ve měs­tě se Eric setká se tře­mi lid­mi, kte­ří sehra­jí klí­čo­vou roli na jeho ces­tě: s Pablem, nej­lep­ším kama­rá­dem z dět­ství; s Lilou, dív­kou, kte­rá Erica vždyc­ky při­ta­ho­va­la; a se svou tetou Carmen, díky níž pocho­pí, že bude scho­pen vypá­t­rat prav­du jedi­ně teh­dy, když bude mít pod­po­ru své rodi­ny. Současně s jeho návra­tem dojde v měs­teč­ku k uvol­ně­ní nezná­mé síly, kte­rá úto­čí na jeho oby­va­te­le. Jedině s pomo­cí svých přá­tel a rodi­ny bude mít Eric šan­ci vyře­šit všech­ny záha­dy ukrý­va­jí­cí se v zábav­ním par­ku.

 

She-Hulk: Neuvěřitelná práv­nič­ka (nové epi­zo­dy kaž­dý čtvr­tek)

V seri­á­lu She-Hulk: Neuvěřitelná práv­nič­ka, z pro­duk­ce stu­dia Marvel, se musí Jennifer Waltersová, advo­kát­ka zastu­pu­jí­cí oso­by se super­schop­nost­mi, vypo­řá­dat s kom­pli­ko­va­ným živo­tem svo­bod­né tři­cát­ni­ce, kte­rá se občas pro­mě­ní v dvou­me­t­ro­vou zele­nou obry­ni se super­schop­nost­mi.

 

Auta na cestách

Pixar Animation Studios se vra­cí do svě­ta Aut se zce­la novým původ­ním seri­á­lem Auta na cestách. Jednotlivé epi­zod­ky vyprá­vě­jí pří­běhy závoďá­ka Bleska McQueena a jeho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Buráka, kte­ří se vydá­va­jí na východ od Kardanové Lhoty na výlet napříč Spojenými stá­ty, aby se setka­li s Burákovou sestrou. Každá jejich zastáv­ka je pro ně dob­ro­druž­stvím. Čekají nás nevšed­ní atrak­ce i zábav­né nové posta­vič­ky.

 

Vítej v klu­bu (spe­ci­ál seri­á­lu Simpsonovi)

Je Disney+ Day a Líza Simpsonová dostá­vá důle­ži­tou lek­ci od nej­zná­měj­ších padou­chů ze svě­ta Disney.

 


 

Dospívání

Inovativní hyb­rid­ní doku­men­tár­ní seri­ál s názvem Dospívání, kte­rý vytvo­ři­la Brie Larsonová spo­leč­ně s orga­ni­za­cí Culture House, zkou­má výzvy, tri­um­fy a slo­ži­tos­ti puber­ty pro­střed­nic­tvím dese­ti pou­ta­vých pří­bě­hů. Seriál kom­bi­nu­je růz­né fil­mo­vé žán­ry včet­ně vyprá­vě­ní, expe­ri­men­tu a doku­men­tu. Každá epi­zo­da před­sta­vu­je pří­běh mla­dé­ho člo­vě­ka ve věku 18 až 22 let. Prostřednictvím emo­tiv­ních pří­bě­hů při­ná­ší seri­ál divá­kům širo­kou šká­lu sku­teč­ných zážit­ků, kte­ré nabí­ze­jí pou­ta­vý pohled na dospí­vá­ní a na roz­ma­ni­té soci­ál­ní, rodin­né a osob­ní pře­káž­ky, jimž mla­dí lidé čelí na své ces­tě k sebe­po­zná­ní a při­je­tí.

 

Epická dob­ro­druž­ství s Bertiem Gregorym

Devětadvacetiletý prů­zkum­ník National Geographic Bertie Gregory, tvář nové gene­ra­ce začí­na­jí­cích dob­ro­dru­hů a tvůr­ců pří­ro­do­pis­ných fil­mů, bere divá­ky na dechbe­rou­cí a napí­na­vé ces­ty do nej­po­zo­ru­hod­něj­ších a nej­taj­něj­ších kou­tů naší divo­ké pla­ne­ty. Seriál sle­du­je jeho eska­pá­dy a zachy­cu­je mimo­řád­né zábě­ry zví­řat ve vol­né pří­ro­dě.

 

Disney+

Disney+ je stre­a­mo­va­cí služ­ba spo­leč­nos­ti The Walt Disney Company. Nabízí fil­my a pořa­dy z pro­duk­ce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic, ale také napří­klad vele­ú­spěš­né Simpsonovi a dal­ší. Ve vybra­ných zemích nabí­zí také pro­duk­ci při­dru­že­né znač­ky Star. Streamovací služ­ba je sou­čás­tí seg­men­tu Disney Media & Entertainment Distribution. Služba nabí­zí stá­le ros­tou­cí sbír­ku exklu­ziv­ních pořa­dů, včet­ně celo­ve­čer­ních fil­mů, doku­men­tů, hra­ných a ani­mo­va­ných seri­á­lů či krát­kých fil­mů. Díky dlou­ho­le­té his­to­rii spo­leč­nos­ti Disney a její boha­té fil­mo­gra­fii bude na Disney+ k dis­po­zi­ci jak fil­mo­vá a tele­viz­ní kla­si­ka, tak zbru­su nové fil­my a pořa­dy z díl­ny The Walt Disney Studios. Prostřednictvím Star nabíd­ne Disney+ nej­no­věj­ší obsah ze stu­dií 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures a dal­ší. Pro více infor­ma­cí navštiv­te disneyplus.com.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Bába z ledu, Po strništi bos a Milada17. ledna 2018 Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Bába z ledu, Po strništi bos a Milada Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro jubilejní 25. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 51 celovečerních hraných, animovaných a […] Posted in Články
  • Šípková Růženka4. května 2018 Šípková Růženka Ze spojení klasických pohádek s prostorovými ilustracemi jednoho ve světě velmi známých českých výtvarníků vzešla série unikátních prostorových pohádek – v Albatrosu vyšla letos Šípková […] Posted in Recenze knih
  • Courtney Cox17. srpna 2009 Courtney Cox Narodila se 15.6.1964 v Birminghamu v Alabamě, jako nejmladší ze čtyř dětí, Richard, Dottie Pickett a Virginia. Když jí bylo deset, rodiče se rozvedli a děti zůstali s matkou v […] Posted in Profily osob
  • th 1471r25. září 2003 Kašlu na lásku Osvěžující komedie plná zvratů a skvělých hereckých výkonů.New York, šedesátá léta. Mladá talentovaná žena Barbara Novaková (Renée Zellwegerová), zřejmě unavená dosavadním životem a […] Posted in Filmové recenze
  • Lenoch - kniha27. července 2017 Lenoch - kniha Cameron Boxer je obyčejný třináctiletý kluk, který nemá v hlavě nic jiného než videohry. Spolu se svými třemi kamarády – Pavel, Chuck a Börje – ten mimochodem žije ve Švédsku, trénují na […] Posted in Recenze knih
  • Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře21. června 2018 Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře Půjde vaše dítě po prázdninách do školy? Rádi byste mu začátky trochu usnadnili nebo hledáte způsob, jak nad rámec školních úkolů hravě procvičit vše, co by měl prvňák znát? Potom sáhněte […] Posted in Recenze knih
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
  • Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos2. února 2016 Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos Nový, velmi očekávaný dokumentární snímek režiséra Jana Svatoše by se měl dočkat premiéry už letos. Tento jedinečný dokument divákům představí dílo a odkaz amerických dobrodruhů, filmařů a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Marokánky13. srpna 2013 Marokánky Hromada oříšků a sušeného ovoce spojená pouze banánem. Na kurzu mi to nevěřili, ale opravdu to drží a nic se po upečení nerozpadne. Nejlepší marokánky s domácí čokoládovou polevou - […] Posted in Domácí rady
  • Sebelum Iblis Menjemput: Ayat Dua (2020)10. září 2020 Sebelum Iblis Menjemput: Ayat Dua (2020) Indonésská divočina od mistra Tjahjanta je perfektní démonické řádění a rozhodně jeden z nejlepších hororů letošního roku.Příběh se odehrává 2 roky po jedničce, kde Chelsea Islan opět bude […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,80410 s | počet dotazů: 253 | paměť: 58696 KB. | 09.02.2023 - 06:24:45