Kritiky.cz > TV Recenze > Disenchantment (The Princess of Darkness (S01E03))

Disenchantment (The Princess of Darkness (S01E03))

vlcsnap 2018 08 20 22h23m59s501

Třetí díl o prin­cezně Bean je ješ­tě lepíš než jsem čekal. Po ukon­če­ní potí­ží se svat­bou se dostá­vá­me do kaž­do­den­ních pro­blé­mů, kte­ré mohou prin­cez­nu potkal během tou­lek po krá­lov­ství své­ho otce.

Pro tuto epi­zo­du se hlav­ní pro­stor věnu­je její­mu démo­no­vi, o kte­ré­ho se musí­me bát, že dal­ší epi­zo­du nepře­ži­je. Luci se oprav­du sna­ží a i během své posled­ní hodin­ky je stá­le více a vtip­něj­ší. Ale nemu­sí­te se bát do dal­ších epi­zod „Spoiler – pře­ži­je“

Tentokrát je to epi­zo­da o jed­nom pří­bě­hu. Na začát­ku úvod, sezná­me­ní s hlav­ní tro­ji­cí, hlav­ní pří­běh a konec, kte­rý vše „sko­ro“ navrá­tí vše do svých kole­jí.

Budu rád sle­do­vat, jest­li se v dal­ších dílech obje­ví i zmín­ky o akcích, kte­ré v The Princess of Darkness– tře­tí epi­zo­dě pro­běh­nou.

Pro mě to je ale pro­za­tím nej­lep­ší epi­zo­da a to jsem neče­kal.

Hodnocení : 100 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...