Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Dirt

Dirt

Dirt

21.August.2007 Seriály | Autor: Jan Bodnár

Lucy Spiller je úspěš­ná a zná­má šéf­re­dak­tor­ka bul­vár­ní­ho plát­ku DirtNow. Ale jen lidé z její­ho blíz­ké­ho oko­lí vědí, jak zákeř­ná a zlá umí být. Při své prá­ci se neští­tí ani těch nej­vět­ších špi­na­vos­tí. Lucy je ale pře­de­vším vel­mi osa­mě­lá. Má pro­blémy s muži a rodi­nou, kvů­li své špi­na­vé prá­ci čas­to nemů­že v noci spát.
Jejím nej­bliž­ším pří­te­lem a spo­lu­pra­cov­ní­kem je papa­raz­zi Don Konkey, kte­rý tra­gic­ky při­šel o svou těhot­nou ženu, což mu vlezlo tro­chu na mozek a stal se z něho schi­zofre­nik.
Lucy se poda­ři­lo očer­nit spous­tu slav­ných lidí, mezi ně pat­ří i neta­len­to­va­ný herec Holt McLaren, kte­rý se pro záchra­nu své kari­é­ry stá­vá Lucyiným špe­hem. Holtovou nej­bliž­ší pří­tel­ky­ní je úspěš­ná hereč­ka Julia Mallory. Julia má svůj vlast­ní sit­com, spous­tu přá­tel a peněz. Kvůli svo­jí důvě­ři­vos­ti a nai­vi­tě si však brzy sáh­ne až na samé dno. Což poslou­ží jako skvě­lý zdroj pro člá­nek do DirtNow… Tak zhru­ba o tom je seri­ál Dirt (Špína), kte­rý odstar­to­va­la ame­ric­ká tele­vi­ze FX. Tento pro­jekt si od začát­ku nebral ser­vít­ky a svět bul­vár­ních novi­ná­řů a showbusi­nessu nám uka­zu­je v tom pra­vém (špi­na­vém) svět­le.
Dojde i na ože­ha­vá téma­ta jako je homose­xu­a­li­ta, raso­vá dis­kri­mi­na­ce nebo dro­gy. Hlavní roli tvr­dé a nekom­pro­mis­ní Lucy ztvár­ni­la Courteney Cox, kte­rou vět­ši­na urči­tě zná jako Monicu Gallerovou ze seri­á­lu Přátelé. Na seri­á­lu se podí­le­la i jako pro­du­cent spo­lu se svým manželem-hercem Davidem Arquettem. Seriál urči­tě není určen pro kaž­dé­ho a pokud ho v budouc­nu zakou­pí někte­rá z našich tele­vi­zí, tak ho nasa­dí nej­spíš až po desá­té hodi­ně večer, pro­to­že tenhle seri­ál urči­tě není pro děti…V Americe se setkal s vel­mi roz­po­ru­pl­ným při­je­tím nicmé­ně díky dob­ré sle­do­va­nos­ti se již pra­cu­je na dru­hé sérii. Uvidíme, jest­li se téhle špí­ny v budouc­nu dočká­me i u nás.

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „80ec54“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 3

Slávek Anlauf napsal dne 21. August 2007 , 10.31

Seriál vypa­dá vel­mi zají­ma­vě + k tomu nená­vi­dim bul­vár = musím si tenhle seri­ál někde obsta­rat. 🙂

Reiniš napsal dne 21. August 2007 , 20.12

Více infor­ma­cí zde- http://www.fxnet­works.com/show­s/originals/dir­t/main.php

Slávek Anlauf napsal dne 21. August 2007 , 20.25

Díky 🙂

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61744 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54207 KB. | 28.01.2022 - 20:39:27