Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Diplomová práce / Tesis (1996)

Diplomová práce / Tesis (1996)

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail

Thriller Diplomová prá­ce z díl­ny špa­něl­ské­ho reži­sé­ra Alejandra Amenábara pojed­ná­vá o exis­ten­ci tzv. „snu­ff“ fil­mů. Angela (Ana Torrent) píše diplo­mo­vou prá­ci o audi­o­vi­zu­ál­ním nási­lí. Podaří se jí ji ovšem dopsat bez násled­ků? Alejandru Amenábarovi se poda­řil nato­čit  odstra­šu­jí­cí sní­mek o lid­ském nási­lí na fil­mo­vé fakul­tě.

Režie: Alejandro Amenábar

Hrají: Fele Martínez, Ana Torrent, Eduardo Noriga

Žánr: Thriller / Drama

Země: Španělsko

Délka: 125 minut

Angela navště­vu­je fil­mo­vou fakul­tu. Jako téma pro svo­ji prá­ci si vybra­la nási­lí v audi­o­vi­zu­ál­ním prů­mys­lu. Požádá své­ho pro­fe­so­ra o obsta­rá­ní video­ka­zet s nási­lím v uza­vře­né půj­čov­ně ško­ly. Profesor nic nesli­bu­je, ovšem se o to poku­sí. To ješ­tě neví, co jej čeká. Stojí u při­hrád­ky s nási­lím v por­no­gra­fic­kých sním­cích, když se sna­ží nená­pad­ně pro­klouz­nout do dve­ří jiných pro­sto­rů. Ukvapeně vez­me jed­nu kaze­tu a odchá­zí pryč. Zatímco si kaze­tu pouš­tí na vel­kém pro­mí­ta­cím plát­ně, Angela se sezna­mu­je s mla­dí­kem Chemem. Dozvídá se, že má vel­kou sbír­ku násil­ných fil­mů. Zanedlouho už sedí u něj v poko­ji s děsi­vým výra­zem na tvá­ři. Přes tele­viz­ní obra­zov­ku k ní prou­dí ty nej­straš­něj­ší zázna­my vražd. Poté hle­dá své­ho pro­fe­so­ra s mate­ri­á­lem pro svo­ji prá­ci. Najde jej mrt­vé­ho v pro­mí­ta­cím sále pro stu­den­ty. Sebere video­ka­ze­tu a oka­mži­tě ode­jde. Při pro­mí­tá­ní zjis­tí, že se jed­ná o nato­če­ní bru­tál­ní vraž­dy stu­dent­ky Vanessy, kte­rá nebyl nikdy nale­ze­na. Se svým nyněj­ším pří­te­lem Chemem se vyda­jí po sto­pách vra­žed­né­ho násil­ní­ka. Začínají typem kame­ry, sle­do­vá­ním stu­den­tů až po vlast­ní intu­i­ci. Najednou se vše zvrt­ne a neví komu věřit. Pronásledovaný stu­dent Bosco je jí najed­nou sym­pa­tic­ký. Budou u ní city sil­něj­ší než rozum a sblí­ží se všich­ni tři? Nebo zde sehra­je rozum roli až do posled­ní­ho detai­lu a Angela si bude vědo­ma toho, co dělá?

Tesis

K atmo­sfé­ře fil­mu nej­ví­ce při­spí­va­jí hlav­ní hrdi­no­vé. Ana Torrent v podá­ní Angely hra­je křeh­kou dív­ku, co nási­lí nená­vi­dí, ale při­tom si jej vybra­la do své diplo­mo­vé prá­ce. Fele Martinez v roli Chema při­po­mí­ná oprav­do­vé­ho milov­ní­ka násil­nic­kých sním­ků už jen kvů­li jeho zaří­ze­ní bytu, kte­ré­ho si ve fil­mu může­me všim­nout a také jeho vzhle­du. Vlnité vla­sy, vou­sy, vel­ké brý­le, tajem­ný pohled a roz­ta­ha­né oble­če­ní s podiv­ný­mi obráz­ky. Eduardo Noriega v roli Bosca půso­bí jako mla­dý muž s děsi­vým úsmě­vem.

V Diplomové prá­ci je vel­mi kva­lit­ní výběr nezná­mých her­ců, i když ne všem musí být sym­pa­tič­tí. Ještě při­dá­vám, že občas­né zábě­ry nejsou pro sla­bé pova­hy.

 Záporná strán­ka fil­mu spo­čí­vá v poma­lém začát­ku, kdež­to konec už byl scé­na­mi nabi­tý. Kdo také netu­ší, co to jsou „snu­ff“ fil­my, bude na začát­ku tro­chu zma­te­ný. Jedná se o fil­my s maxi­mál­ním nási­lím. Zobrazují muče­ní, zná­sil­ně­ní, vraž­dy a co je nej­hor­ší – vše je sku­teč­né. I když se jed­ná pou­ze o film, hle­da­jí se důka­zy, zda „snu­ff“ fil­my jsou i sku­teč­nou zále­ži­tos­tí. Neexistuje o nich však oprav­do­vý důkaz, vše vychá­zí pou­ze z doha­dů.

Alejandro Amenábar měl v době natá­če­ní pou­hých 23 let. Diplomová prá­ce je jeho prv­ní celo­ve­čer­ní film a také se stal vel­mi úspěš­ným.


inzer­ce prá­ce zdar­ma
inzer­ce prá­ce zdar­ma


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53889 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56251 KB. | 29.05.2022 - 03:28:52