Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dinosaurium. Potěší všechny milovníky prastarého světa a doby, kdy na Zemi vládli dinosauři.

Dinosaurium. Potěší všechny milovníky prastarého světa a doby, kdy na Zemi vládli dinosauři.

Dinp
Dinp

Řada Račte vstou­pit do muzea, kte­rou vydá­vá Albatros, se roz­rost­la o dal­ší vel­ko­for­má­to­vou pub­li­ka­ci – Dinosaurium. Potěší všech­ny milov­ní­ky pra­staré­ho svě­ta a doby, kdy na Zemi vlád­li dino­sau­ři.

Toto kniž­ní muze­um má ote­vře­no 365 dní v roce díky jeho gale­ri­ím si bude­te moci jas­ně před­sta­vit, jak se dino­sau­ři vyví­je­li a jak se v prů­bě­hu času pro­mě­ňo­va­li, „Objevte, jak nesku­teč­ně pes­t­ré jsou dino­sau­ří dru­hy, zjis­tě­te, čím se tito tvo­ro­vé živi­li, jak se pohy­bo­va­li, kde žili a jak bojo­va­li. Poznejte, jak se dino­sau­ři vyví­je­li z těch nej­pri­mi­tiv­něj­ších forem k ohrom­né­mu množ­ství roz­lič­ných dru­hů, a pře­čtě­te si podi­vu­hod­ný pří­běh o tom, jak se díky evo­lu­ci pro­mě­ni­li v ptá­ky.“
Kniha má stej­nou struk­tu­ru jako dal­ší pub­li­ka­ce z řady Račte vstou­pit do muzea. Po Předmluvě násle­du­je kla­do­gram – rodokmen dino­sau­rů. Znázorňuje, jak jsou jed­not­li­vé sku­pi­ny dino­sau­rů navzá­jem pří­buz­né. Ukazuje také, k jak vel­ké dru­ho­vé roz­ma­ni­tos­ti dino­sau­ři evo­luč­ně dospě­li, od prv­ních šupi­na­tých dvou­nož­ců až po obrov­ské čtyř­no­hé „bes­tie“ a ele­gant­ní léta­jí­cí stvo­ře­ní.  Dozvíte se, kdy se na Zemi prv­ní dino­sau­ři obje­vi­li, kdy a pod­le čeho je odbor­ní­ci roz­dě­li­li do jed­not­li­vých sku­pin a pod­sku­pin (klad). Právě díky kla­si­fi­ka­ci se zjis­ti­lo, že dino­sau­ři zce­la nevy­hy­nu­li, jak jsme se dří­ve myl­ně domní­va­li, ale že se jim dnes poměr­ně dob­ře daří jakož­to ptá­kům.  Následuje vyprá­vě­ní o mezo­zo­i­ku – dru­ho­ho­rách, nazý­va­ných také jako „Věk pla­zů“ – obdo­bí před 252 až 66 mili­o­ny let. V gale­rii najde­me zná­zor­ně­no, jak se pro­mě­nil povrch pla­ne­ty Země během tří peri­od dru­ho­hor – tri­a­se, jury a kří­dy. Jednotlivé gale­rie – kapi­to­ly kni­hy – jsou věno­vá­ny jed­not­li­vým vět­vím dino­sau­rů a jejich zástup­cům. Díky vel­kým ilu­stra­cím a popis­kům (štít­kům k expo­zi­ci) přes­ně víme, čeho si na ilu­stra­ci vší­mat a co dávat do sou­vis­los­tí. Některé zástup­ce dino­sau­rů bude­te dob­ře znát ze ško­ly či z fil­mů, o někte­rých bude­te číst zaru­če­ně popr­vé.
Poslední, šes­tá gale­rie, je věno­vá­na Ne-dinosaurům – pta­ko­ješ­tě­rům, moř­ským pla­zům, dru­ho­hor­ním sav­cům, vyhy­nu­tým a pře­ži­vším. Kapitola Vyhynutí je zají­ma­vá pří­stu­pem k samot­né­mu „ztra­ce­ní se“ dino­sau­rů ze zem­ské­ho povrchu. Pracuje s obě­ma dnes pou­ží­va­ný­mi vědec­ký­mi teo­ri­e­mi o záni­ku „svě­ta dino­sau­rů“. Ta prv­ní hovo­ří, že dino­sau­ry vyhla­dil takřka 10 kilo­me­t­rů širo­ký aste­ro­id, kte­rý letěl rych­los­tí dva­cet­krát vět­ší než kul­ka a sra­zil se se Zemí v oblas­ti mexic­ké­ho polo­ostro­va Yucatan.  Druhá teo­rie spat­řu­je pří­či­nu vyhy­nu­tí dino­sau­rů ve zvý­še­né sopeč­né akti­vi­tě v indic­kých Dekánských tra­pech. Vybuchující sop­ky zablo­ko­va­ly pří­stup slu­neč­ní­ho svět­la na pla­ne­tu Zemi a způ­so­bi­ly změ­nu kli­ma­tu nárůs­tem obje­mu skle­ní­ko­vých ply­nů. Je také mož­né, že na ukon­če­ní nad­vlá­dy dino­sau­rů nad svě­tem se podí­le­ly oba kata­stro­fic­ké scé­ná­ře. Každopádně se zdá, že dino­sau­ři k vyhy­nu­tí „při­ro­ze­nou“ ces­tou odsou­ze­ni neby­li.  Kniha kla­de i zne­po­ko­ju­jí­cí otáz­ku – proč kata­stro­fu někte­rá zví­řa­ta pře­ži­la a jiná ne? A hle­dá na ni odpo­věď. Ať už je správ­ná či niko­li, jis­té je, že „na kon­ci pale­o­gé­nu, kte­rý po kří­dě násle­do­val, o 23 mili­o­nů let poz­dě­ji, se sav­ci diver­zi­fi­ko­va­li na pri­má­ty, koně, neto­pý­ry, pra­sa­ta, koč­ky, psy a velry­by. Začal „Věk sav­ců.“.“
Velmi pěk­ně pro­pra­co­va­ná kni­ha obsa­hu­je na kon­ci rejstřík, napo­má­ha­jí­cí ori­en­ta­ci v téma­tu.


Dinosaurium
Autor: Lily Murrayová
Ilustrace: Chris Wormell
Počte stran: 104
Nakladatelství: Albatros
Rok vydá­ní: 2018
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,02797 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56659 KB. | 02.07.2022 - 05:18:03