Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ

Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ

Diktaty8 9
Diktaty8 9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všem, kte­ří tápou v čes­kém pra­vo­pi­su, hlav­ně žákům 8. a 9. tříd se do rukou dostá­vá pří­ruč­ka, kte­rá si kla­de za cíl usnad­nit jim nároč­nou ces­tu čes­kým pra­vo­pi­sem. Nabízí dosta­tek dik­tá­tů a cvi­če­ní, kte­ré pomá­ha­jí zafi­xo­vat si, pro­cvi­čit a zapa­ma­to­vat jed­not­li­vé gra­ma­tic­ké jevy.

Publikace nabí­zí peda­go­gům, rodi­čům a žákům ino­va­tiv­ní postup, spo­čí­va­jí­cí v tom, že nejde pou­ze o napsá­ní dik­tá­tu. Autorky radí žákům si nej­pr­ve dik­tát pře­číst, na jed­not­li­vých cvi­če­ních si pro­cvi­čit nejas­nos­ti, nastu­do­vat krát­ká pou­če­ní nebo poznám­ky, týka­jí­cí se daných pra­vo­pis­ných jevů a až poté dik­tát napsat. „Inovativní pří­stup zalo­že­ný na správ­ném poro­zu­mě­ní dané­mu gra­ma­tic­ké­mu jevu je efek­tiv­ní a vede k lep­ším výsled­kům,“ jsou pře­svěd­če­ny autor­ky kni­hy.

Celkem osm­náct kapi­tol nabí­zí prů­hled do uči­va gra­ma­ti­ky a pra­vo­pi­su čes­ké­ho jazy­ka 8. a 9. tří­dy základ­ní ško­ly. Jednotlivé kapi­to­ly jsou zamě­ře­ny na pra­vo­pis vel­kých pís­men, pra­vo­pis slov pře­ja­tých, pra­vo­pis cizích vlast­ních jmen, pro­ble­ma­tic­ké jevy vyjme­no­va­ných slov, pře­ja­tá cizí obec­ná jmé­na, pod­stat­ná jmé­na, pří­dav­ná jmé­na, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, spo­do­bu zně­los­ti – výjim­ky, sho­du pří­sud­ku s něko­li­ka­ná­sob­ným pod­mě­tem, řeč pří­mou a nepří­mou, sou­vě­tí sou­řad­né, čár­ku před a, inter­punk­ci, pře­chod­ník pří­tom­ný u nedo­ko­na­vých slo­ves a pře­chod­ník pří­tom­ný u doko­na­vých slo­ves. Samozřejmostí je kapi­to­la věno­va­ná závě­reč­né­mu dik­tá­tu a řeše­ní. Pro všech­ny gra­ma­tic­ké jevy jsou v kni­ze k dis­po­zi­ci dik­tá­ty, pro pře­chod­ní­ky pou­ze cvi­če­ní.

Při výbě­rů tex­tů dik­tá­tů a cvi­če­ní se autor­ky sna­ží respek­to­vat zájmy věko­vé kate­go­rie, pro níž pub­li­ka­ce slou­ží a také sou­čas­ný vývoj ve spo­leč­nos­ti. Patrné je to hlav­ně u kapi­to­ly, týka­jí­cí se psa­ní slov pře­ja­tých. S val­nou vět­ši­nou z nich se žáci den­ně setká­va­jí, pokud sle­du­jí tele­vi­zi nebo brouz­da­jí na inter­ne­tu.

Knihu děla­jí zají­ma­vou i pěk­né ilu­stra­ce chlap­ce a dív­ky, páru, kte­rý žáky pro­vá­zí.

Pro žáky 6. a 7. tří­dy je urče­na stej­no­jmen­ná pub­li­ka­ce od téže autor­ské dvo­ji­ce.

  • Diktáty tro­chu jinak pro 8. a 9. tří­du
  • Autor: Růžena Hníková – Martina Chloupková
  • Ilustrace: Aleš Čuma
  • Žánr: učeb­ni­ce - pří­ruč­ka
  • Nakladatelství: Fragment
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Počet stran: 71

Knihu si může­te se sle­vou (110 Kč) kou­pit na AlbatrosMedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,84419 s | počet dotazů: 255 | paměť: 60888 KB. | 04.10.2022 - 08:32:49