Kritiky.cz > Recenze knih > Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ

Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ

Diktaty6 7

„Otevřete si seši­ty, napí­še­me si dik­tát!“ Kdo si nevzpo­mněl na slo­va uči­tel­ky češ­ti­ny a při slo­vě dik­tát se neo­ro­sil, lže. Diktát – o „level“ hor­ší než pěti­mi­nu­tov­ka, stra­ší žáky a stu­den­ty již něko­lik dese­ti­le­tí. Psaní rod­ným jazy­kem bez chyb však pat­ří k základ­ním pilí­řům vzdě­lá­ní. Náročná ces­ta po úska­lích čes­ké­ho pra­vo­pi­su bude koru­no­va­ná úspě­chem pou­ze teh­dy, pokud bude­te pro­cvi­čo­vat, opa­ko­vat a ujas­ňo­vat si nejas­nos­ti. Nová kni­ha autor­ské dvo­ji­ce Růženy Hníkové a Martiny Chloupkové je sice urče­na pře­de­vším žákům 6. a 7. tří­dy, vzhle­dem k tomu, že opa­ko­vá­ní je mat­kou moud­ros­ti, může roz­ší­řit počet svaz­ků knihov­ny kaž­dé­ho, kdo občas cítí, že mu s češ­ti­nou tak tro­chu „ujíž­dí vlak“.

Autorky rea­gu­jí na sou­čas­nou dobu, tak­že nud­né věty na pro­cvi­če­ní gra­ma­tic­kých jevů typu „Koně se spla­ši­li a lidič­ky utí­ka­li“ neče­kej­te. Jak vysvět­lu­jí autor­ky: „Napadlo vás někdy, že dik­tát se dá pojmout jiným způ­so­bem, než na jaký jsme zvyklí? Inovativní pří­stup zalo­že­ný na správ­ném poro­zu­mě­ní dané­mu gra­ma­tic­ké­mu jevu je efek­tiv­ní a vede k lep­ším výsled­kům.“ Tím ino­va­tiv­ním řeše­ním je myš­le­no to, že žák si nej­pr­ve text dik­tá­tu pře­čte, poté pro­ve­de cvi­če­ní na zafi­xo­vá­ní si pra­vi­del a k pocho­pe­ní pra­vo­pis­ných jevů a až poté si dik­tát, kte­rý uči­tel dik­tu­je, napí­še. Ačkoli se to může zdát pro žáky jed­no­du­ché, urči­tě je to efek­tiv­ní. Diktát s dopro­vod­ný­mi cvi­če­ní­mi z této pub­li­ka­ce tak neslou­ží pou­ze k ově­ře­ní zvlád­nu­té­ho uči­va, dává žákům mož­nost obtíž­něj­ší jevy pro­cvi­čit, nutí je k logic­ké­mu myš­le­ní, k mezi­o­bo­ro­vé­mu či mezi­před­mě­to­vé­mu pře­sa­hu (např. téma­tem dik­tá­tu na pro­cvi­če­ní psa­ní vel­kých pís­men je sice výlet balo­nem nad Českou repub­li­kou, prv­ní z dopro­vod­ných cvi­če­ní pro­vě­řu­je, zda žáci zna­jí stá­ty také pod­le jejich ofi­ci­ál­ní­ho poli­tic­ké­ho zří­ze­ní, např. Čína – Čínská lido­vá repub­li­ka). Důraz je kla­den na vše­o­bec­né vzdě­lá­ní a poro­zu­mě­ní tex­tu, zkrát­ka na ty kom­pe­ten­ce, na kte­ré se zamě­řu­jí sou­čas­né rám­co­vé vzdě­lá­va­cí pro­gra­my.

Kniha je roz­dě­le­na do dva­nác­ti kapi­tol, věno­va­ných jed­not­li­vým pra­vo­pis­ným jevům. Diktáty pro­cvi­ču­jí pra­vo­pis vel­kých pís­men, psa­ní u/ú/ů, zdvo­je­né hlás­ky, vyjme­no­va­ná slo­va/ před­po­ny vy-/vý-, sho­du pří­sud­ku s pod­ně­tem, pra­vo­pis s-, z-, v-, kon­cov­ky pod­stat­ných jmen, pří­dav­ná jmé­na, zájme­no mě/ mně, inter­punk­ci, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Jedna kapi­to­la je věno­vá­na sou­hrn­né­mu dik­tá­tu na pod­stat­ná jmé­na, jed­na sou­hrn­né­mu dik­tá­tu na všech­ny pro­cvi­čo­va­né pra­vo­pis­né jevy. Na kon­ci kni­hy jsou uve­de­na řeše­ní dopro­vod­ných cvi­če­ní k dik­tá­tům.

Dobrou ber­lič­kou jsou u jed­not­li­vých dik­tá­tů vel­mi struč­ná pou­če­ní nebo poznám­ky o pra­vo­pis­ných jevech.

Na tuto pub­li­ka­ci nava­zu­jí stej­no­jmen­né dik­tá­ty pro 8. a 9. roč­ník od stej­né autor­ské dvo­ji­ce.

  • Diktáty tro­chu jinak pro 6. a 7. tří­du
  • Autor: Růžena Hníková – Martina Chloupková
  • Ilustrace: Aleš Čuma
  • Nakladatelství: Fragment
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Počet stran: 63

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 110 Kč.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...