Kritiky.cz > Recenze knih > DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí!

DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí!

IMG 20191102 091840

Vykládací kar­ty magic­ké dimen­ze jsou pro mne něčím zlo­mo­vé. Digitálním obráz­kům na kar­tám jsem se brá­ni­la, jejich umě­lec­kou hod­no­tu pře­hlí­že­la (ano, tako­vá jsem!), ale tady se všech­no asi defi­ni­tiv­ně zlo­mi­lo. Nad těmi­to kar­ta­mi mne napadlo, že ta krá­sa není umě­lá, není „pří­liš doko­na­lá“, ale něčím sku­teč­ně zají­ma­vá.  Lightstar je uměl­ky­ně, o kte­ré jsem si poté i pár infor­ma­cí ráda našla.

Zkuste si ji najít!

Na strán­kách www.lighstarcreations.com má hned úvo­du i posel­ství a výkla­dy svých karet pro rok 2019. Sympatická, klid­ná a tím více na mne dých­la atmo­sfé­ra, za kte­ré tyto kar­ty a obra­zy muse­ly vzni­kat. Umí nád­her­ně rea­lis­tic­ké obra­zy a při­da­nou hod­no­tou jsou pak dle mého bar­vy, záře­ní, efek­ty s oby­čej­ný­mi barva­mi! Něco navíc, něco, co vystu­pu­je z obráz­ků až plas­tic­ky, a ano – věřím tomu, že její obra­zy sku­teč­ně v reá­lu někde v gale­ri­ích půso­bí neu­vě­ři­tel­ně a lidé před nimi dochá­zí růz­ných názo­rů a vnitř­ních sta­vů.

Máme co do čině­ní s moud­rou, a ale­spoň takhle na dál­ku vel­mi sym­pa­tic­kou ženou.

No, a kdy­by vám kar­ty nesta­či­ly, tak její díla si může­te objed­nat i v tiš­tě­né podo­bě a mít tako­vý obraz ale­spoň tro­chu doma. A vůbec, je to jed­na z vizu­ál­ních uměl­kyň, kte­ré sto­jí za to sle­do­vat dlou­ho­do­bě, mám pocit.

Tak uvi­dí­me, tře­ba od ní u nás ješ­tě něco v budouc­nu vyjde a podě­lím se i o něja­ký dlou­ho­do­bý pozna­tek.

Vraťme se ale ke kar­tám a kni­ze Magické dimen­ze.

IMG 20191102 091840
IMG 20191102 091840
IMG 20190930 094235
IMG 20190930 094235

Otázky a odpo­vě­di: Ale ne tako­vé, jaké si vaše „líné já“ pře­je

Au au, tady jsem hod­ně nara­zi­la v desít­kách výkla­dů pro kli­en­ty. Na otáz­ky typu – co se sta­ne, rov­nou zapo­meň­te. Tyhle kar­ty jsou tak zvlášt­ně přes­né, že mnoh­dy i jas­ně kla­de­nou otáz­ku oto­či­ly do jiné otáz­ky. Co s tím potom? Tady není odpo­věď, tady je vylo­že­ně výzva k tomu udě­lat si pořá­dek JINDE, a až tepr­ve potom se ptát na to, na co se ptá­me! To je asi nej­zvlášt­něj­ší dojem.

Jinak kar­ty pra­cu­jí úpl­ně stej­ně jako kaž­dé jiné, líbí se mi i množ­ství růz­ných návo­dů, den­ních inspi­ra­cí, může­te je pou­žít s kla­sic­ký­mi taro­ty, což je doslo­va kon­cert! Tarot řek­ne hod­ně, ale TOHLE je potom třeš­nič­ka na dor­tu, leč prav­da, někdy troš­ku pro­s­to­ús­tá. Připravte se oprav­du na son­du do hlou­bi duše.

Na dru­hou stra­nu kar­ty jdou hlu­bo­ko do duše, a asi i pro­to někdy otá­čí otáz­ky, říka­jí prav­du, kte­rá zabo­lí, pro­to­že vidí hlou­bě­ji než si taza­tel (i vy sami) může­te při­znat. Přinesou vám téma, nad kte­rým se máte zamys­let a v tom­to roz­po­lo­že­ní se zamys­let nad otáz­kou zno­vu. To je ostat­ně čas­tý feno­mén podob­ně ladě­ných inspi­rač­ních karet. A jak jsem je dří­ve bra­la více jako doplň­ko­vé k taro­tu, nyní čím dál čas­tě­ji začí­nám výklad těmi­to kar­ta­mi a sta­vím je do koře­nu celé­ho výkla­du. Někdy jsou sku­teč­ně sil­něj­ší než kla­sic­ký tarot.

Začínám jim při­chá­zet na chuť.

A začí­nám při­chá­zet na chuť i digi­tál­ní tvor­bě.

Nedá se nic dělat, při­chá­zí čas, kdy dám čis­tých 100 % kar­tám. Autorka mne vza­la za srd­ce kar­ta­mi i sama sebou.

Lightstar je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ná uměl­ky­ně, kte­rá se ve své nová­tor­ské tvor­bě napo­ju­je na vyso­ko­frekvenč­ní pole a chan­ne­ling. Její prá­ce je pro­dchnu­ta svě­tel­ný­mi paprsky, svě­tel­ný­mi kódy a krás­ným vrstve­ním barev a ener­gií. Vystavuje v mno­ha gale­ri­ích ve Spojených stá­tech a její díla jsou pub­li­ko­vá­na celo­svě­to­vě. Působí jako duchov­ní uči­tel­ka, jejíž prů­kop­nic­ké meto­dy pomá­ha­jí těm, kte­ří cíti­li, že ztra­ti­li kon­takt se svým vnitř­ním vede­ním – pomá­há roz­po­me­nout se na své osu­do­vé poslá­ní.

O jejích obra­zech je zná­mo, že naži­vo, napří­klad v gale­rii, jsou mno­hem obsaž­něj­ší než tře­ba na kar­tách.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...31. ledna 2019 Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém... Doreen Virtue poprvé v novém kabátě. Poprvé bez andělů, ale na křídlech křesťanství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové karty? Na titulní straně vidíme krásný modrorůžový výjev, […]
  • Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu!21. října 2018 Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu! Orákulum vizí od Cira Marchettiho má neopakovatelnou atmosféru klidu, ticha a magických jisker. Drobných záblesků pohlazení a pobídnutí k akci. V tuto chvíli vychází v dalším vydání. Jsou […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]
  • Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní23. května 2018 Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci, že mimořádně krásný s nimi byl vánoční čas. Jsou prostě načechrané, sváteční, velmi hezky barevně […]
  • Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi25. července 2018 Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi Autorka karet a knihy Kouzelné mapy, jež patří k jedněm z nejkrásnějších, je zpátky se zpracovaným klasickým tématem tarotu.  Trvalo to pár let, ale vyplatilo se. Povedlo se? To je skoro […]
  • Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami19. října 2016 Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami Je to jako kombinace pohádkového světa, který vám ožije před očima. Stejně tak si můžete nad touto knihou i miniaturními kartičkami snít, jako si s nimi zcela vážně pohrávat a hledat […]
  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
  • Debbie Malone: Andělské vykládací karty23. dubna 2018 Debbie Malone: Andělské vykládací karty Máme před sebou zcela jedinečné karty. Autorka spojila své schopnosti a jemnou intuici s velmi hezky obrazově zpracovanými kartičkami. Použila jsem je už na desítky výkladů a musím říci, […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Menna van Praag: Dům v ulici Naděje4. března 2016 Menna van Praag: Dům v ulici Naděje Mnoho večerů jsem strávila ve společnosti této knihy a na každý večer jsem se těšila jako na chvíli, kdy otevřete sladkou bonboniéru vonící těžkou čokoládovou vůní a vezmete si… Bylo mi […]