Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Digitální rozhlas? Ano, v Praze, Příbrami a Brně už je!

Digitální rozhlas? Ano, v Praze, Příbrami a Brně už je!

Kdo by si dří­ve pomys­lel, že se jed­nou budou vysí­lat digi­tál­ní pořa­dy pro tele­vi­ze, a dnes dokon­ce může­me poslou­chat i digi­tál­ní rádio. Že je to můj výmy­sl? To tedy není, a dosvěd­čit vám to mohou nově Brněnští oby­va­te­lé, pro­to­že fir­ma Teleko jim to umož­ňu­je. Chcete vědět, jest­li jste také v oblas­ti, kde může­te chy­tit digi­tál­ní sig­nál? Pak klik­ně­te sem! Po ote­vře­ní vám vysko­čí map­ka s detail­ní­mi infor­ma­ce­mi o pokry­tí.

Lidé, co už jsou v loka­li­tách vysí­lá­ní, si mohou vychut­ná­vat svo­je oblí­be­né sta­ni­ce v digi­tál­ní for­mě. Nejčastěji rádio Vltava, Leonardo, D-Dur a Region.

Proč se vůbec pře­chá­zí na digi­tál­ní roz­hlas? Protože DAB (a nověj­ší ver­ze DAB+) se, stej­ně jako tele­vi­ze, pře­chá­zí z ana­lo­go­vé­ho vysí­lá­ní na digi­tál­ní DVB-T, i ana­lo­go­vý roz­hlas poma­lu míří k pře­ro­du do digi­tál­ní for­my. Motivací je pře­de­vším mož­nost vysí­lat mno­hem více sta­nic, než je tomu u běž­né­ho VKV vysí­lá­ní. V jed­nom tak­zva­ném mul­tiple­xu to může být až 43 sta­nic! Výhody digi­tál­ní­ho pře­no­su není potře­ba pří­liš zdů­raz­ňo­vat. V pří­pa­dě vyu­ži­tí robust­něj­ší­ho nasta­ve­ní pře­no­su může nabíd­nout nepře­ru­šo­va­nou a čis­tou repro­duk­ci i v mís­tech s nepří­liš dob­rým pokry­tím sig­ná­lu, napří­klad při jízdě v autě. Jako bonus budou vysí­lá­na doplň­ko­vá data. Nejen tex­to­vé infor­ma­ce (napří­klad infor­ma­ce o inter­pre­to­vi a sklad­bě, podob­ně jako u RDS RT), ale napří­klad i obráz­ky (tře­ba pře­ba­ly CD dis­ků pře­hrá­va­né muzi­ky).

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44401 s | počet dotazů: 250 | paměť: 51503 KB. | 24.10.2021 - 02:20:51