Kritiky.cz > Recenze knih > Diego Maradona (2019)

Diego Maradona (2019)

Oyd1rIzO5ws

Maradonu zná asi kaž­dý včet­ně lidí, kte­ří si o fot­ba­lu mys­lí, že je to zába­va pro ome­ze­né pitom­ce. Je to jed­no­du­še feno­mén, kte­rý pře­kra­ču­je hra­ni­ce své­ho obo­ru. Režisér Asif Kapadia se jej roz­ho­dl před­sta­vit svým typic­kým způ­so­bem, jako roze­rva­né­ho muže, kte­rý má v sobě Jekylla a pana Hydea. Dost lidí má tak s Diegem Maradonou tro­chu pro­blém, krom geni­ál­ní­ho fot­ba­lis­ty totiž měl v sobě i kus infan­til­ní­ho pitom­ce a zatím­co tělo dove­dl ve fot­ba­lu takřka k doko­na­los­ti, tak s hla­vou to bylo o pozná­ní hor­ší. Inu, nebyl prv­ní ani posled­ní...

Film je to pod­le mě hod­ně pove­de­ný, je za ním vidět mra­ven­čí prá­ce tvůr­ců, kdy muse­li pro­chá­zet míle a míle fil­mo­vých pásů (kte­ré doká­žou pře­svěd­či­vě vtáh­nout do osm­de­sá­tých let) a i když doku­ment samot­ný se zamě­řu­je jen na Maradonovo půso­be­ní v Neapoli a na svě­to­vé šam­pi­o­ná­ty v letech 1986 a 1990, tak věz­te, že i tak je toho dost. Prakticky v žád­ném zábě­ru nám Diego nesle­ze z očí, může­me tak vidět slav­né­ho fot­ba­lis­tů při jeho nej­lep­ších akcích (dru­hý gól Anglii na MS86), kterak si hra­je s dět­mi, či kterak zma­te­ně vychá­zí z kou­pel­ny posil­něn tro­chou kok­su. Skrze Maradonu se ale může­me také podí­vat na teh­dej­ší Neapol pro­rostlou orga­ni­zo­va­ným zlo­či­nem, jehož špič­kám se Maradona jakož­to nej­slav­něj­ší oby­va­tel měs­ta nemohl vyhnout. Kdo zná spi­so­va­te­le Roberta Saviana a jeho kni­hu Gomora, tak asi ví o čem je řeč...

Snímek Diego Maradona je také tro­chu nahléd­nu­tím do men­ta­li­ty lidí v již­ní čás­ti Itálie, kte­ří sil­ně cítí opo­vr­že­ní, jež jim dává na op boha­tý sever („skvě­lé“ jsou slo­ga­ny, kte­rý­mi hrá­če Neapole čas­to­va­li fan­do­vé z Milána a Juventusu Turín - „umej­te se“, „ať vás ume­je Vesuv svo­ji lávou“, pro­ti tomu je skan­do­vá­ní na čes­kých fot­ba­lo­vých stán­cích „praž­ský kur­vy x seno a vidle“ sla­bý čají­ček). Zároveň je to také mís­to, kde si nábo­žen­ství podá­vá ruku s fot­ba­lem a vzá­jem­ně se tak pro­po­ju­je do dost bizar­ních rovin (před­sta­va Maradony jako Ježíše na klí­ně Panny Marie). Z pohle­du oby­va­te­le čes­ké kot­li­ny dost šíle­né.

Každopádně se na to kou­ká dob­ře, jen nevím, jest­li člo­věk orto­dox­ně fot­ba­lem nepo­lí­be­ný by si na sním­ku našel něco pro sebe. Minimálně v prv­ní polo­vi­ně (kde hra­je fot­bal prim) by to asi měl dost těž­ké.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Diego Maradona (2019)14. července 2019 Diego Maradona (2019) Maradonu zná asi každý včetně lidí, kteří si o fotbalu myslí, že je to zábava pro omezené pitomce. Je to jednoduše fenomén, který překračuje hranice svého oboru. Režisér Asif Kapadia […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku2. února 2016 Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku Nabízí kniha autora Zen a hotovo něco nového, nebo jen opáčko lekcí minulých? S osobou Lea Babauty jsem se setkal už před lety. Tehdy jsem narazil někde na webech na jeho drobný svazek […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […]
  • Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky26. ledna 2019 Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat o něco víc, než s ní čas od času posypat rýži se zeleninou, je tu Kurkumová kuchařka. Díky této […]
  • Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu12. března 2016 Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu Co se skrývá pod na první pohled kouzelnou knihou? Literární kavárna, k tomu káva a Paříž. To slibuje titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doopravdy? Diane je mladá […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • Sněží, sněží... - Tři sváteční romance15. listopadu 2015 Sněží, sněží... - Tři sváteční romance Sněží, sněží – to je sbírka tří svátečních romancí od Johna Greena, Maureen Johnsonové a Lauren Myracleové. Každá povídka se odehrává na Štědrý den, při sněhové kalamitě. Příběhy mezi […]