Kritiky.cz > Recenze knih > Diego Maradona (2019)

Diego Maradona (2019)

Oyd1rIzO5ws

Maradonu zná asi kaž­dý včet­ně lidí, kte­ří si o fot­ba­lu mys­lí, že je to zába­va pro ome­ze­né pitom­ce. Je to jed­no­du­še feno­mén, kte­rý pře­kra­ču­je hra­ni­ce své­ho obo­ru. Režisér Asif Kapadia se jej roz­ho­dl před­sta­vit svým typic­kým způ­so­bem, jako roze­rva­né­ho muže, kte­rý má v sobě Jekylla a pana Hydea. Dost lidí má tak s Diegem Maradonou tro­chu pro­blém, krom geni­ál­ní­ho fot­ba­lis­ty totiž měl v sobě i kus infan­til­ní­ho pitom­ce a zatím­co tělo dove­dl ve fot­ba­lu takřka k doko­na­los­ti, tak s hla­vou to bylo o pozná­ní hor­ší. Inu, nebyl prv­ní ani posled­ní...

Film je to pod­le mě hod­ně pove­de­ný, je za ním vidět mra­ven­čí prá­ce tvůr­ců, kdy muse­li pro­chá­zet míle a míle fil­mo­vých pásů (kte­ré doká­žou pře­svěd­či­vě vtáh­nout do osm­de­sá­tých let) a i když doku­ment samot­ný se zamě­řu­je jen na Maradonovo půso­be­ní v Neapoli a na svě­to­vé šam­pi­o­ná­ty v letech 1986 a 1990, tak věz­te, že i tak je toho dost. Prakticky v žád­ném zábě­ru nám Diego nesle­ze z očí, může­me tak vidět slav­né­ho fot­ba­lis­tů při jeho nej­lep­ších akcích (dru­hý gól Anglii na MS86), kterak si hra­je s dět­mi, či kterak zma­te­ně vychá­zí z kou­pel­ny posil­něn tro­chou kok­su. Skrze Maradonu se ale může­me také podí­vat na teh­dej­ší Neapol pro­rostlou orga­ni­zo­va­ným zlo­či­nem, jehož špič­kám se Maradona jakož­to nej­slav­něj­ší oby­va­tel měs­ta nemohl vyhnout. Kdo zná spi­so­va­te­le Roberta Saviana a jeho kni­hu Gomora, tak asi ví o čem je řeč...

Snímek Diego Maradona je také tro­chu nahléd­nu­tím do men­ta­li­ty lidí v již­ní čás­ti Itálie, kte­ří sil­ně cítí opo­vr­že­ní, jež jim dává na op boha­tý sever („skvě­lé“ jsou slo­ga­ny, kte­rý­mi hrá­če Neapole čas­to­va­li fan­do­vé z Milána a Juventusu Turín - „umej­te se“, „ať vás ume­je Vesuv svo­ji lávou“, pro­ti tomu je skan­do­vá­ní na čes­kých fot­ba­lo­vých stán­cích „praž­ský kur­vy x seno a vidle“ sla­bý čají­ček). Zároveň je to také mís­to, kde si nábo­žen­ství podá­vá ruku s fot­ba­lem a vzá­jem­ně se tak pro­po­ju­je do dost bizar­ních rovin (před­sta­va Maradony jako Ježíše na klí­ně Panny Marie). Z pohle­du oby­va­te­le čes­ké kot­li­ny dost šíle­né.

Každopádně se na to kou­ká dob­ře, jen nevím, jest­li člo­věk orto­dox­ně fot­ba­lem nepo­lí­be­ný by si na sním­ku našel něco pro sebe. Minimálně v prv­ní polo­vi­ně (kde hra­je fot­bal prim) by to asi měl dost těž­ké.

  • Diego Maradona (2019)14. července 2019 Diego Maradona (2019) Maradonu zná asi každý včetně lidí, kteří si o fotbalu myslí, že je to zábava pro omezené pitomce. Je to jednoduše fenomén, který překračuje hranice svého oboru. Režisér Asif Kapadia […] Posted in Filmové recenze
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Stephen King - Puls7. července 2020 Stephen King - Puls Máte doma mobil? Blbá otázka, co? Nicméně si pamatuji, že někdy na přelomu milénia to byla docela frekventovaná věta v rozličných rozhovorech. Máš mobil? Prozvoníš mě?Člověk je mezitím o […] Posted in Recenze knih
  • Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku2. února 2016 Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku Nabízí kniha autora Zen a hotovo něco nového, nebo jen opáčko lekcí minulých? S osobou Lea Babauty jsem se setkal už před lety. Tehdy jsem narazil někde na webech na jeho drobný svazek […] Posted in Recenze knih
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie22. února 2017 dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie Kdo z vás by mohl upřímně prohlásit, že ho nikdy nebolela záda? Myslím, že takových lidí se najde v naší dnešní společnosti opravdu málo. Sedavá zaměstnání, častá jízda autem a obecně málo […] Posted in Recenze knih
  • DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí!19. listopadu 2019 DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí! Vykládací karty magické dimenze jsou pro mne něčím zlomové. Digitálním obrázkům na kartám jsem se bránila, jejich uměleckou hodnotu přehlížela (ano, taková jsem!), ale tady se všechno asi […] Posted in Recenze knih
  • Stephen King - Dallas 634. července 2020 Stephen King - Dallas 63 To, že S. Kinga mám za dobrého vypravěče zajímavých příběhů, ví asi každý, kdo mě zná. Zároveň do jisté míry chápu ten určitý odpor k jeho osobě a je mi také jasné, že ty knihy prostě asi […] Posted in Recenze knih
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […] Posted in Recenze knih
  • Ken Follett - Pilíře země1. února 2020 Ken Follett - Pilíře země Follett psal romány různé úrovně orientující se převážně na popis činností špiónů a jejich akcí, ale zjistil, že jen toto jej umělecky nesaturuje, takže si splnil svůj odvěký sen a sepsal […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...