Kritiky.cz > Recenze knih > Didaktika předškolního vzdělávání - příručka pro učitele i studenty

Didaktika předškolního vzdělávání - příručka pro učitele i studenty

pictureprovider

Úroveň před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní je v naší repub­li­ce veli­ce dob­rá. V mateř­ské ško­le je poklá­dán základ veš­ke­ré­ho uče­ní. To jak si děti zvyk­nou v mateř­ské ško­le, jaký vztah si k uče­ní vytvo­ří, to s nimi vět­ši­nou jde po celý sys­tém vzdě­lá­vá­ní, až do dospě­los­ti. Publikace Didaktika před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní se vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem zabý­vá klí­čo­vý­mi otáz­ka­mi vzta­hu­jí­cí se k před­škol­ní peda­go­gi­ce. 

Publikace pojed­ná­vá o základ­ních aspek­tech před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, řeší aktu­ál­ní pro­blémy sou­čas­né pra­xe. Kniha je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. Část I., kte­rou tvo­ří čini­te­lé před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní a část II., pojed­ná­vá o teo­re­tic­kých výcho­dis­cích vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su. Autorky v pří­ruč­ce řeší základ­ní poje­tí didak­ti­ky už z dob Jana Ámose Komenského, alter­na­tiv­ní způ­so­by výu­ky, kte­ré se odli­šu­jí od dopo­sud uplat­ňo­va­né­ho peda­go­gic­ké­ho pří­stu­pu (M. Montessori, Program Začít spo­lu, les­ní mateř­ské ško­ly), cha­rak­te­ris­ti­ku před­škol­ní­ho věku dítě­te, uči­te­le jako peda­go­gic­ké­ho pra­cov­ní­ka, jeho role a kom­pe­ten­ce. Dále se zabý­va­jí rodi­nou, vzta­hem rodi­čů k dětem, uči­te­li, funk­ce­mi rodi­ny, výchov­ný­mi sty­ly, orga­ni­zač­ní­mi for­ma­mi výu­ky, peda­go­gic­kou komu­ni­ka­cí, dia­gnos­ti­kou a hod­no­ce­ním.

Tato pub­li­ka­ce oprav­du vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem pojed­ná­vá o sou­čas­ném před­škol­ním vzdě­lá­vá­ní. Uvádí i řadu pří­pa­dů z pra­xe, aby nebyl text pou­ze teo­re­tic­ký, za což si mys­lím, že si zaslou­ží klad­né hod­no­ce­ní. Osobně mě oslo­vi­la část týka­jí­cí se pro­jek­to­vé uče­ní. Děti si je moc oblí­bi­ly a za těch pár let, co už máme pro­jek­to­vé dny musím říci, že jsou vel­kým pří­no­sem pro děti, ale i peda­go­gy. Jelikož v mateř­ské ško­le máme pro­jek­to­vé týd­ny, jsem ráda za jakou­ko­li inspi­ra­ci. Myslím si, že je dob­ře, že vychá­ze­jí pub­li­ka­ce toho­to typu. Je tře­ba se zamýš­let nad před­škol­ním vzdě­lá­vá­ním, jeli­kož v mateř­ské ško­le dává­me dětem to nej­dů­le­ži­těj­ší, na čem pak mohou uči­tel­ky na základ­ní ško­le dále sta­vět.

Kniha se mi moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji uči­tel­kám začí­na­jí­cím, ale i těm zku­še­něj­ším, kte­ré se chtě­jí dozvě­dět mno­ho zají­ma­vých a uži­teč­ných infor­ma­cí pro svou prá­ci. Myslím si, že je veli­ce poda­ře­ná a čer­pat z ní mohou jak uči­tel­ky z pra­xe, tak i stu­dent­ky, kte­ré se při­pra­vu­jí na své budou­cí povo­lá­ní. Tato pří­ruč­ka je výji­meč­ná tím, že obsa­hu­je zají­ma­vé pří­kla­dy z pra­xe, kte­ré usnad­ní pocho­pe­ní teo­re­tic­kých záko­ni­tos­tí. V této pub­li­ka­ci mě zau­ja­la kapi­to­la týka­jí­cí se tech­nic­kých výu­ko­vých pro­střed­ků. Řadu těch­to digi­tál­ních vymo­že­nos­tí neznám a nemám  s nimi zku­še­nos­ti, tak­že se roz­hod­ně ráda při­u­čím, jeli­kož vědu a pokrok neza­sta­ví­me, musí­me se vzdě­lá­vat i v těch­to oblas­tech. Možná se tomu tro­chu brá­ní­me a říká­me si, že je té tech­ni­ky oko­lo nás mno­ho, ale mys­lím si, že do budouc­na se tyto tech­no­lo­gie budou více vyu­ží­vat.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, onli­ne zdro­je, pří­lo­hy a věc­ný rejstřík, kte­rý vám usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze. Tato pří­ruč­ka je oprav­du uce­le­ná, psa­ná sro­zu­mi­tel­ně, s vyčer­pá­va­jí­cím obsa­hem. Publikaci oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, ale i stu­den­ti peda­go­gic­kých fakult.

Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. je docent­kou a vedou­cí Katedry pri­már­ní a pre­pri­már­ní peda­go­gi­ky na PdF UP v Olomouci.

Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. je docent­kou Ústavu peda­go­gi­ky a soci­ál­ních stu­dií na Pedagogické fakul­tě UP v Olomouci, na stej­né fakul­tě par­ti­ci­pu­je i na výu­ce stu­den­tů pre­pri­már­ních stu­dij­ních obo­rů.

Autor: Eva Šmelová, Michela Prášilová a kol.

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Portál, Praha

Počet stran: 232

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1302-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com