Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku

Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku

rad1
rad1

Toužíte-li ve svém živo­tě doo­prav­dy něco změ­nit a začít koneč­ně žít zdra­vě­ji, je „Diář pro radi­kál­ní změ­nu život­ní­ho sty­lu“ s pro­pra­co­va­ným 52 týden­ním pro­gra­mem tím nej­lep­ším mož­ným řeše­ním.

Ostatně feno­mé­nem dneš­ní doby je per­ma­nent­ně sílí­cí tlak na změ­nu život­ní­ho sty­lu a zako­ře­ně­ných, špat­ných stra­vo­va­cích návy­ků. Informací z této oblas­ti je spous­ty, a pro­to není divu, že ne vždyc­ky jim věnu­je­me pozor­nost, jakou by si zaslou­ži­ly.

Pro snad­něj­ší zori­en­to­vá­ní se v této oblas­ti diář shr­nu­je nej­dů­le­ži­těj­ší výsled­ky a téma­ta, na kte­rá se zamě­řit při apli­ko­vá­ní zmi­ňo­va­né změ­ny život­ní­ho sty­lu, a čemu se nao­pak vyva­ro­vat.

V diá­ři nalez­ne­te vel­mi zají­ma­vé a vědec­ky pod­lo­že­né, nové a někdy i pře­kva­pi­vé infor­ma­ce, kte­ré jsou zahr­nu­ty do půl­strán­ko­vých člán­ků, týka­jí­cích se zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, i s odů­vod­ně­ním proč bys­te měli změ­nu začle­nit do své­ho „nové­ho a zdra­věj­ší­ho“ způ­so­bu živo­ta.

rad

„Vědecký výzkum posled­ních let nám umož­ňu­je chá­pat bio­lo­gic­ké pro­ce­sy stár­nu­tí na buněč­né i mole­ku­lár­ní úrov­ni a vyví­jet stra­te­gie, kte­ré nás chrá­ní nejen před civi­li­zač­ní­mi cho­ro­ba­mi, ale doká­ží zpo­ma­lit nebo dokon­ce zvrá­tit pro­ces stár­nu­tí. “

„Cílem 52 týden­ní­ho pro­gra­mu je sní­že­ní bio­lo­gic­ké­ho věku, zajiš­tě­ní vita­li­ty a kon­di­ce, zlep­še­ní těles­né kom­po­zi­ce, sní­že­ní zánět­li­vos­ti orga­nis­mu a boles­ti, zlep­še­ní kogni­tiv­ních schop­nos­tí, men­tál­ní odol­nos­ti a sní­že­ní hla­di­ny stre­su. “

Obrovskou výho­dou diá­ře je, že není nijak dato­ván, tak­že lze začít prak­tic­ky kdy­ko­liv během roku. Je to jen a jen na Vás! Začít je poměr­ně jed­no­du­ché, ale vytr­vat a při­jmout změ­nu za sou­část své­ho vlast­ní­ho živo­ta, je už poně­kud nároč­něj­ší.

Ono je totiž vel­mi obtíž­né změ­nit své zary­té návy­ky a začít se cho­vat vůči své­mu tělu a zdra­ví mno­hem zod­po­věd­ně­ji, a jen málo­kdo to doká­že sám. I na toto je v diá­ři pama­to­vá­no pro­střed­nic­tvím detail­ní­ho plá­nu na kaž­dý den, kde samo­zřej­mě nechy­bí ani bodo­vé hod­no­ce­ní a zpět­ná vaz­ba týka­jí­cí se vaše­ho pokro­ku.

Délka pro­gra­mu je auto­rem zvo­le­na důmy­sl­ně na 12 měsí­ců, což je nut­ná mini­mál­ní doba pro udr­ži­tel­nost kaž­dé nové změ­ny tj. změ­ny život­ní­ho sty­lu. Budete-li se strikt­ně řídit diá­řem, věř­te, že vás radi­kál­ní změ­na nemi­ne. Při prv­ním sezná­me­ním se s diá­řem je auto­rem dopo­ru­če­no si jej nej­pr­ve v kli­du celý pro­číst, a tepr­ve potom se dle potře­by či nalé­ha­vos­ti téma­tu vra­cet k jed­not­li­vým čás­tem.

„Cílem toho­to pro­gra­mu je, abys­te se opět cíti­li dob­ře a strá­vi­li, pokud mož­no co nej­vět­ší část živo­ta v plné síle a ve zdra­ví.“

rad2

Ovšem všech­ny cíle jsou k niče­mu, pokud nemá­te detail­ní plán. A i na tuto zásad­ní věc není v diá­ři zapo­me­nu­to, neboť obsa­hu­je detail­ní roč­ní plán na kaž­dý týden i na kaž­dý den, do kte­ré­ho si může­te zapi­so­vat svůj pokrok na ces­tě k radi­kál­ní změ­ně.

Diář je roz­dě­len do tří bodo­va­ných oblas­tí: stra­vo­vá­ní, pohy­bo­vé akti­vi­ty a posled­ní je věno­vá­na rela­xa­ci, imu­ni­tě a doved­nos­tem „Mindset“. Všechny tři zmi­ňo­va­né pro­gra­my jsou uspo­řá­dá­ny do pře­hled­né­ho tabul­ko­vé­ho plá­nu včet­ně podrob­né­ho popi­su, na co všech­no se v daném úseku sou­stře­dit, na co si dát pozor, čeho se vyva­ro­vat, či nao­pak zahr­nout do své­ho plá­nu.

S pomo­cí toho­to diá­ře se lehce nau­čí­te změ­nit svo­je stra­vo­va­cí návy­ky, začle­nit do své­ho živo­ta kra­pet pohy­bu a při­jí­mat vše, co vám život při­ne­se tou „pozi­tiv­něj­ší“ niko­liv nega­tiv­ní strán­kou věci. A věř­te, že budete-li se jím oprav­du řídit, obrá­tí se i váš život k lep­ší­mu.

Doufám, že s tím­to prak­tic­kým diá­řem, navíc for­má­tem tak ako­rát do ruky, pod­nik­ne­te úspěš­nou radi­kál­ní změ­nu ve svém živo­tě, a svůj život si díky němu nejen pro­dlou­ží­te, ale bude­te se cítit skvě­le a fit, jak už dlou­ho ne.... pro­to­že s jeho pomo­cí, to je napros­tá hrač­ka....

A neza­po­meň­te: „Správně se stra­vo­vat, více se hýbat a méně stre­so­vat!“

 

DIÁŘ PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU

52 Týdenní pro­gram pro změ­nu život­ní­ho sty­lu a sní­že­ní bio­lo­gic­ké­ho věku

Autor: Ivan Černohorský

Počet stran: 120

Vytiskla: knihovnicka.cz v roce 2019

Diář je mož­né si objed­nat na strán­kách MiNDSET Academy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94760 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56236 KB. | 26.05.2022 - 06:12:07