Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku

rad1

Toužíte-li ve svém živo­tě doo­prav­dy něco změ­nit a začít koneč­ně žít zdra­vě­ji, je „Diář pro radi­kál­ní změ­nu život­ní­ho sty­lu“ s pro­pra­co­va­ným 52 týden­ním pro­gra­mem tím nej­lep­ším mož­ným řeše­ním.

Ostatně feno­mé­nem dneš­ní doby je per­ma­nent­ně sílí­cí tlak na změ­nu život­ní­ho sty­lu a zako­ře­ně­ných, špat­ných stra­vo­va­cích návy­ků. Informací z této oblas­ti je spous­ty, a pro­to není divu, že ne vždyc­ky jim věnu­je­me pozor­nost, jakou by si zaslou­ži­ly.

Pro snad­něj­ší zori­en­to­vá­ní se v této oblas­ti diář shr­nu­je nej­dů­le­ži­těj­ší výsled­ky a téma­ta, na kte­rá se zamě­řit při apli­ko­vá­ní zmi­ňo­va­né změ­ny život­ní­ho sty­lu, a čemu se nao­pak vyva­ro­vat.

V diá­ři nalez­ne­te vel­mi zají­ma­vé a vědec­ky pod­lo­že­né, nové a někdy i pře­kva­pi­vé infor­ma­ce, kte­ré jsou zahr­nu­ty do půl­strán­ko­vých člán­ků, týka­jí­cích se zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, i s odů­vod­ně­ním proč bys­te měli změ­nu začle­nit do své­ho „nové­ho a zdra­věj­ší­ho“ způ­so­bu živo­ta.

rad

„Vědecký výzkum posled­ních let nám umož­ňu­je chá­pat bio­lo­gic­ké pro­ce­sy stár­nu­tí na buněč­né i mole­ku­lár­ní úrov­ni a vyví­jet stra­te­gie, kte­ré nás chrá­ní nejen před civi­li­zač­ní­mi cho­ro­ba­mi, ale doká­ží zpo­ma­lit nebo dokon­ce zvrá­tit pro­ces stár­nu­tí. “

„Cílem 52 týden­ní­ho pro­gra­mu je sní­že­ní bio­lo­gic­ké­ho věku, zajiš­tě­ní vita­li­ty a kon­di­ce, zlep­še­ní těles­né kom­po­zi­ce, sní­že­ní zánět­li­vos­ti orga­nis­mu a boles­ti, zlep­še­ní kogni­tiv­ních schop­nos­tí, men­tál­ní odol­nos­ti a sní­že­ní hla­di­ny stre­su. “

Obrovskou výho­dou diá­ře je, že není nijak dato­ván, tak­že lze začít prak­tic­ky kdy­ko­liv během roku. Je to jen a jen na Vás! Začít je poměr­ně jed­no­du­ché, ale vytr­vat a při­jmout změ­nu za sou­část své­ho vlast­ní­ho živo­ta, je už poně­kud nároč­něj­ší.

Ono je totiž vel­mi obtíž­né změ­nit své zary­té návy­ky a začít se cho­vat vůči své­mu tělu a zdra­ví mno­hem zod­po­věd­ně­ji, a jen málo­kdo to doká­že sám. I na toto je v diá­ři pama­to­vá­no pro­střed­nic­tvím detail­ní­ho plá­nu na kaž­dý den, kde samo­zřej­mě nechy­bí ani bodo­vé hod­no­ce­ní a zpět­ná vaz­ba týka­jí­cí se vaše­ho pokro­ku.

Délka pro­gra­mu je auto­rem zvo­le­na důmy­sl­ně na 12 měsí­ců, což je nut­ná mini­mál­ní doba pro udr­ži­tel­nost kaž­dé nové změ­ny tj. změ­ny život­ní­ho sty­lu. Budete-li se strikt­ně řídit diá­řem, věř­te, že vás radi­kál­ní změ­na nemi­ne. Při prv­ním sezná­me­ním se s diá­řem je auto­rem dopo­ru­če­no si jej nej­pr­ve v kli­du celý pro­číst, a tepr­ve potom se dle potře­by či nalé­ha­vos­ti téma­tu vra­cet k jed­not­li­vým čás­tem.

Více na Kritiky.cz
#1887: Alpha 2: Bogdanovův klan - 50 % Alpha 2: Bogdanovův klan (Alpha: Clan Bogdanov)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce...
Znělka 43. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...
Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019....
Udělování nestatutárních cen na Mezinárodním filmovém festivalu V Sobotu odpoledne proběhlo ještě před závěrečným slavnostním zakončením udělování oce...
Medojed našel první diamant v životě a staví si důl! ...

„Cílem toho­to pro­gra­mu je, abys­te se opět cíti­li dob­ře a strá­vi­li, pokud mož­no co nej­vět­ší část živo­ta v plné síle a ve zdra­ví.“

rad2

Ovšem všech­ny cíle jsou k niče­mu, pokud nemá­te detail­ní plán. A i na tuto zásad­ní věc není v diá­ři zapo­me­nu­to, neboť obsa­hu­je detail­ní roč­ní plán na kaž­dý týden i na kaž­dý den, do kte­ré­ho si může­te zapi­so­vat svůj pokrok na ces­tě k radi­kál­ní změ­ně.

Diář je roz­dě­len do tří bodo­va­ných oblas­tí: stra­vo­vá­ní, pohy­bo­vé akti­vi­ty a posled­ní je věno­vá­na rela­xa­ci, imu­ni­tě a doved­nos­tem „Mindset“. Všechny tři zmi­ňo­va­né pro­gra­my jsou uspo­řá­dá­ny do pře­hled­né­ho tabul­ko­vé­ho plá­nu včet­ně podrob­né­ho popi­su, na co všech­no se v daném úseku sou­stře­dit, na co si dát pozor, čeho se vyva­ro­vat, či nao­pak zahr­nout do své­ho plá­nu.

S pomo­cí toho­to diá­ře se lehce nau­čí­te změ­nit svo­je stra­vo­va­cí návy­ky, začle­nit do své­ho živo­ta kra­pet pohy­bu a při­jí­mat vše, co vám život při­ne­se tou „pozi­tiv­něj­ší“ niko­liv nega­tiv­ní strán­kou věci. A věř­te, že budete-li se jím oprav­du řídit, obrá­tí se i váš život k lep­ší­mu.

Doufám, že s tím­to prak­tic­kým diá­řem, navíc for­má­tem tak ako­rát do ruky, pod­nik­ne­te úspěš­nou radi­kál­ní změ­nu ve svém živo­tě, a svůj život si díky němu nejen pro­dlou­ží­te, ale bude­te se cítit skvě­le a fit, jak už dlou­ho ne.... pro­to­že s jeho pomo­cí, to je napros­tá hrač­ka....

A neza­po­meň­te: „Správně se stra­vo­vat, více se hýbat a méně stre­so­vat!“

 

DIÁŘ PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU

52 Týdenní pro­gram pro změ­nu život­ní­ho sty­lu a sní­že­ní bio­lo­gic­ké­ho věku

Autor: Ivan Černohorský

Počet stran: 120

Vytiskla: knihovnicka.cz v roce 2019

Diář je mož­né si objed­nat na strán­kách MiNDSET Academy


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Sám sobě koučem s "Koučinkovým diářem Mindset Academy"10. února 2020 Sám sobě koučem s "Koučinkovým diářem Mindset Academy" Koučinkový diář Mindset Academy je určen všem, kteří mají velkou chuť a houževnatou píli na sobě dále pracovat a posunout tak svůj život k lepšímu. Prostřednictvím 52 týdenních lekcí, […]
  • Soutěž o "Koučinkové diáře" a "Diáře pro radikální změnu"11. února 2020 Soutěž o "Koučinkové diáře" a "Diáře pro radikální změnu" Ve spolupráci s Mindest Academy vyhlašujeme soutěž o „KOUČINKOVÉ DIÁŘE“ a o „DIÁŘE PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU“. Jedná se o diáře, které nejsou nijak datovány, takže s nimi můžete začít prakticky […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.5. ledna 2020 Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení. "Příroda nabízí hojnost rostlinných léčiv, která nám mohou přinést úlevu a pomoci při léčbě nemocí a řešení běžných zdravotních problémů. Na právě na stránkách knihy z příznačným názvem […]
  • Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace20. prosince 2019 Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace Neexistuje větší motivace než touha splynout s tím, co chcete, co vás naplňuje, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kamene tesat. Toto je jediný druh motivace, který vás nezruinuje na […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.27. ledna 2019 Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát. Průvodce na cestě ke svému šťastnějšímu já od populární koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé. Tahle kniha je doslova báječný a ověřený manuál pro všechny ženy, které […]
  • Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let16. července 2019 Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let Ve zdravém těle zdravý duch. Opravdu známé rčení, které má pořád své opodstatnění. Dnešní děti se méně hýbou. Venku tráví také mnohem méně času, než tomu bylo dříve. Hrubá motorika, pohyb, […]