Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Diana Gabaldon: Vážka v jantaru

Diana Gabaldon: Vážka v jantaru

021
021

Pokračování je obec­ně vel­mi roz­po­ru­pl­né téma. Někdo ho vní­má jako zby­teč­nost a mar­ke­tingo­vý tah kvů­li zis­ku slav­né­ho auto­ra. Jiní dal­ší díly vidí jako pří­le­ži­tost zno­vu být se svý­mi oblí­be­ný­mi hrdi­ny a zažít nová dob­ro­druž­ství pro­střed­nic­tvím strá­nek kni­hy z pera oblí­be­né­ho spi­so­va­te­le. Někdy pokra­čo­vá­ní vyjde a úspěš­ně krá­čí v šlé­pě­jích před­cho­zí­ho dílu. Jindy to ale už tak slav­né není, což se stá­vá bohu­žel čas­tě­ji.

Když si jen uvě­do­mím, kolik sérií jsem pře­čet­la, kolik jich mám roze­čte­ných, na kolik zbý­va­jí­cích závě­reč­ných dílů čekám, než se dopře­lo­ží, nebo je nedej Bože tepr­ve jejich auto­ři dopí­ší, leze mi mráz po zádech. Téměř kaž­dá dru­há kni­ha má pokra­čo­vá­ní. Což mi upřím­ně tro­chu leze na ner­vy, pro­to­že jen u malé­ho pro­cen­ta z těch­to knih má sku­teč­ně smy­sl vrh­nout se do dal­ší­ho dílu bez toho, aniž by z toho vyšel bez­du­chý pří­běh s jed­no­du­chou záplet­kou, z kte­ré­ho čte­ná­ři budou jedi­ně zkla­ma­ní.

Ale jsem sto­pro­cent­ně pře­svěd­če­ná, že toho­to se nemu­sím obá­vat hned u dvou sérií. Jedním je čaro­děj­ná sága o kou­zel­ní­ko­vi Harrym Potterovi (pokud se tu najde smr­tel­ník, kte­rý ješ­tě z nepo­cho­pi­tel­né­ho důvo­du neče­tl Harryho, co nejdřív to pro­sím naprav­te, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­ma­ní). A dru­hou sérií, na jejíž kva­li­ty se mohu spo­leh­nout, je Cizinka, kon­krét­ně již její pokra­čo­vá­ní – Vážka v Jantaru.

První kapi­to­ly nás mohou tro­chu zmást, pro­to­že se oci­tá­me v roce 1968, kdy je Claire pri­mář­kou a s dospě­lou dce­rou Briannou při­jíž­dí na Skotskou vyso­či­nu. Tam oží­vá minu­lost, pro­to­že Claire se ujme vyprá­vě­ní o své minu­los­ti, dob­ro­duž­ném puto­vá­ní nebez­peč­nou skot­skou kra­ji­nou, ces­to­vá­ní časem, osud­ném kamen­ném kru­hu a o své lás­ce – Jamiem Fraserovi. Příběh nás dále zave­de do Francie, kde pozo­ru­je­me Saxonku s Jamiem, jak se tam sna­ží usa­dit, zabyd­let a vést pod­nik. Vše ale smě­řu­je k jed­no­mu cíli – Claire s Jamiem se totiž sna­ží o nemož­né – pře­ka­zit povstá­ní a změ­nit tak celou his­to­rii…

Nikdy bych nevě­ři­la tomu, že mi tisíc stran bude při­pa­dat jako nic. Ale Diana Gabaldon je schop­ná vše­ho mož­né­ho, a k dal­ším úžas­ným vlast­nos­tem a před­nos­tem se řadí prá­vě i per­fekt­ní vtáh­nu­tí do děje. Vy totiž nejste jed­nou nohou nakro­če­ni v pří­bě­hu. Vy jste důle­ži­tou sou­čás­tí pří­bě­hu, oci­tá­te se pří­mo v cen­t­ru his­to­ric­ké Francie, na slav­nost­ních ple­sech, na roman­tic­kém skot­ském ven­ko­vě, ale i na nebez­peč­ném bitev­ním poli. S tím, jak se pří­běh vyví­jí, se vyví­jí­te i vy s ním. Zní to neu­vě­ři­tel­ně, ale když se sku­teč­ně dosta­ne­te do pří­bě­hu, tak pak si sta­čí pře­číst tře­ba jenom větu, a už jste pohl­ce­ni jiným svě­tem. Takhle dob­ře navo­dit atmo­sfé­ru umí málo­kdo, a to tato nada­ná autor­ka sku­teč­ně zvlád­la na výbor­nou! Pak je tedy samo­zřej­mé, že mohu potvr­dit, že se pří­běh čte lehce, jed­ním dechem a jen vel­mi těž­ko se od něj dá odpou­tat zpět do rea­li­ty.

Claire spo­leč­ně s Jamiem, o kte­rém stá­le úpl­ně nevím, co si mám mys­let, opět nezkla­ma­li. Velmi ráda jsem byla svěd­kem toho, jak se vyví­jí a pro­hlu­bu­je jejich vztah, jak si důvě­řu­jí, vzá­jem­ně pomá­ha­jí a žijí spo­lu. Hlavní hrdin­ka Saxonka je jed­ním slo­vem nena­hra­di­tel­ná. Inteligentní, odváž­ná, chyt­rá a okouz­lu­jí­cí žena, na jejímž těle se zasta­ví oči snad kaž­dé­ho muže. Na plné čáře jsem se bavi­la jejím nena­po­do­bi­tel­ným počí­ná­ním a nevy­zpy­ta­tel­ným cho­vá­ním. Autorka si s tou­to klí­čo­vou posta­vou pora­di­la moc dob­ře a vyla­di­la ji k doko­na­los­ti!

A stej­ně jako u Cizinky, i tady se dočká­te tajem­na, bojů, roman­ti­ky, zvra­tů, zrad a skot­ské vyso­či­ny. Nově zde nalez­ne­te pro­stře­dí fran­couz­ské­ho dvo­ra a hlav­ně poli­ti­ku, kolem kte­ré se ve Vážce v Jantaru sou­stře­dí snad všech­no. Jak by také ne, pro­to­že to hlav­ní, o co se v obsáh­lém his­to­ric­kém romá­nu jed­ná, je jako­bit­ské povstá­ní, v jehož čele stál král Karel Stuart.

Na tře­tí díl, Mořeplavce, se již nesmír­ně těším a netr­pě­li­vě odpo­čí­tá­vám dny do jeho vydá­ní.  A malá rada na závěr: neboj­te se délek knih, kte­ré mohou něko­mu nahá­nět hrů­zu. Cizinka před­sta­vu­je parád­ní a kva­lit­ní čet­bu se vším všu­dy a Vážka v Jantaru na ni úspěš­ně nava­zu­je!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka"15. srpna 2021 "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka" Prostřednictvím knihy "Dávám ti své tělo" autorka Diana Gabaldon dává nahlédnout svým čtenářům do svého světa psaní, převážně spojeného s psaním milostných scén, ve kterých samozřejmě […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Diana Gabaldon: Cizinka19. prosince 2016 Diana Gabaldon: Cizinka Cizinka. Jen jedno slovo, a kolik toho v sobě obsahuje. Asi si říkáte, co tím myslím, ale po přečtení sedmi set stránkové bichle mi dáte za pravdu, že knihu můžu vychvalovat do nebes a […] Posted in Recenze knih
  • Top Gear slaví 45 let od prvního dílu.22. dubna 2022 Top Gear slaví 45 let od prvního dílu. Top Gear byl britský motoristický magazín vytvořený BBC a vysílaný na BBC Two mezi 22. dubnem 1977 a 17. prosincem 2001. Pořad se zaměřoval na řadu motoristických témat, nejčastěji na […] Posted in Speciály
  • Představitelka Ellen Ripleyové v sérii Vetřelec Sigourney...12. června 2020 Představitelka Ellen Ripleyové v sérii Vetřelec Sigourney... Představitelka Ellen Ripleyové v sérii Vetřelec Sigourney Weaver prozradila, že jí před rokem producent série Walter Hill dal 50-stránkový nástřel příběhu pro Vetřelce 5, který obdržela […] Posted in Krátké aktuality
  • Titulky k Camp S01E01 - Pilot22. září 2020 Titulky k Camp S01E01 - Pilot Mack již několik let vede rodinný kemp Little Otter. Zrovna se jí zhroutilo manželství, ale i tak je rozhodnutá si kemp udržet za každou cenu. Nebude to mít lehké, protože s příjmy na tom […] Posted in Titulky
  • Ve službách FBI epizoda 606 – poslední kousek Neala Caffreyho4. března 2015 Ve službách FBI epizoda 606 – poslední kousek Neala Caffreyho V prosinci 2014 se objevila poslední epizoda seriálu Ve službách FBI (v originále White Collar podle White Collar Division, sekce FBI). Seriál byl postaven na celkem jednoduchém půdorysu – […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE – Pod dohledem23. března 2021 RECENZE – Pod dohledem Autorka: Lisa JewellováPřeklad: Milan LžičkaNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 376ISBN: 978-80-271-2911-9Anotace:Každý má svoje tajemství. Ale ne vždy je […] Posted in Recenze knih
  • Zombik – 5027. ledna 2019 Zombik – 50 Posted in Komiks
  • RECENZE: Karty posvátné síly24. května 2019 RECENZE: Karty posvátné síly Karty posvátné síly prostřednictvím totemových zvířat, mýtických a duchovních bytostí, posvátných symbolů a mandal přináší léčivou energii, uvědomění, porozumění a inspiraci k hledání […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85709 s | počet dotazů: 256 | paměť: 56630 KB. | 27.06.2022 - 21:11:32