Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Diana Gabaldon: Cizinka

Diana Gabaldon: Cizinka

Cizinka
Cizinka

Cizinka. Jen jed­no slo­vo, a kolik toho v sobě obsa­hu­je. Asi si říká­te, co tím mys­lím, ale po pře­čte­ní sed­mi set strán­ko­vé bichle mi dáte za prav­du, že kni­hu můžu vychva­lo­vat do nebes a sna­žit se ji popsat sebe­lé­pe, ale není nad vlast­ní čte­nář­ský pro­ži­tek. A ten roz­hod­ně sto­jí za to. Musím uznat, že si mě Cizinka abso­lut­ně pod­ma­ni­la, stej­ně jako mili­o­ny nad­še­ných čte­ná­řů po celém svě­tě. Pojďme si ten­to kniž­ní kle­not podrob­ně­ji před­sta­vit!

Cizinka je roz­sáh­lý dob­ro­druž­ný román s prv­ky roman­ti­ky, kte­rý se ode­hrá­vá v his­to­ric­ké době osm­nác­té­ho sto­le­tí. Autorkou díla je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Diana Gabaldon (celým jmé­nem Diana Jean Gabaldon Watkins), kte­rá mě svým jazy­kem, per­fekt­ní­mi popi­sy a jedi­neč­ným sty­lem vyprá­vě­ní, od kte­ré­ho se nedá odtrh­nout, usvěd­či­la v tom, že je jed­no­du­še geni­ál­ní. Pro mě je něco asi jako má nej­ob­lí­be­něj­ší a snad navždy opě­to­va­ná J. K. Rowlingová, autor­ka čaro­děj­né série Harry Potter.

Ne, Cizinka se roz­hod­ně nepo­do­bá Harrymu (mož­ná až na něja­ké „čáry máry“ a ces­to­vá­ní v čase), ale všech­ny díly Harryho abso­lut­ně zbož­ňu­ji a prá­vě můj obdiv a lás­ka k Cizince mi při­po­mněl Harryho, pro­to­že ho mám šíle­ně ráda. A ten, kdo ví, jak moc mám ráda svět čar a kou­zel, ví také to, že jsem snad ješ­tě nikdy žád­né dílo nepři­rov­na­la svý­mi kva­li­ta­mi prá­vě k Harrymu. A to zna­me­ná, že Cizinku budu jen a jen vychva­lo­vat, dopo­ru­čo­vat a sna­žit se vás pře­svěd­čit, abys­te si ji pře­čet­li, pro­to­že jsem si jis­tá, že osl­ní kaž­dé­ho čte­ná­ře, ať už se jed­ná o milov­ní­ka tajem­na, napě­tí, roman­ti­ky, Anglie a Skotska, his­to­rie, pří­ro­dy, ero­ti­ky, nebo tře­ba magie.

Ale nemu­sí jít ani o milov­ní­ka niče­ho kon­krét­ní­ho, pro­to­že může jít o koho­ko­liv, kdo má jen chuť si něco pře­číst (a vlast­ně i ten, kdo nemá chuť a nála­du na čte­ní, si může být jist, že po pře­čte­ní pár stran bude oča­ro­ván spi­so­va­tel­ským umem Diany Gabaldon a pří­běh ho pus­tí, až když se dočte jeho kon­ce). Ale může­te si být jis­ti, že po dočte­ní se milov­ní­kem sta­ne­te – sta­ne se z vás odda­ný fanou­šek Cizinky a bude­te se doža­do­vat dal­ší­ho dílu – Vážky v Jantaru, kte­rý má jen tak mimo­cho­dem něco kolem pěk­ných tisí­ci strá­nek. Ale zběh­lí čte­ná­ři již ví, že pokud je pří­běh napsán čti­vě, smys­lu­pl­ně, napí­na­vě a no... pros­tě skvě­le, ani tisíc stran není žád­nou pře­káž­kou a věř­te mi, že bude­te chtít víc!

Ale zpět k samot­né Cizince a nastí­ně­ní toho, o čem vlast­ně je a proč bys­te si ji měli pře­číst! Příběh začí­ná v roce 1945, kdy býva­lá vojen­ská sestřič­ka Claire Randallová při­jíž­dí na poklid­ný skot­ský ven­kov a tam trá­ví líbán­ky se svým man­že­lem Frankem. Při pro­cház­kách tajem­nou skot­skou pří­ro­dou ji zaujme zvlášt­ní a záhad­ný kamen, na kte­rém ji „něco“ při­ta­hu­je. Nedá jí to a bal­va­nu se dotkne. Co se ale nesta­ne, je v tu ránu pře­ne­se­na do jiné doby – a to rov­nou do nebez­peč­né­ho osm­nác­té­ho sto­le­tí. Toto obdo­bí je napros­to odliš­né od dosa­vad­ní­ho Claiřina živo­ta – Skotsko je plné bojů, válek, nemo­cí, nebez­peč­ných tulá­ků, nepřá­tel chtě­jí­cích zabít, mužů tou­ží­cích po ženách a moci, lidé jsou nepřed­ví­da­tel­ní, nedů­vě­ři­ví, plní pověr a nená­vis­ti. A tady že má Claire exis­to­vat? Bez své­ho milo­va­né­ho Franka? Bez léků, moder­ních nástro­jů, tep­lé­ho funkč­ní­ho oble­če­ní, svých přá­tel a dal­ších „nor­mál­ních“ věcí? Jak zde vůbec může pře­žít? O tom nás pře­svěd­čí samot­ná odváž­ná Claire, kte­rá se sna­ží pře­žít v dechbe­rou­cí skot­ské divo­či­ně. A na vše je sama. Nemá se komu svě­řit, nemá tady žád­né přá­te­le, niko­mu nemů­že říct prav­du, nemá se ke komu uchý­lit. A je vůbec mož­né se vrá­tit do „budouc­nos­ti“ – nebo spí­še pří­tom­nos­ti za milo­va­ným Frankem, kte­rý ji už urči­tě postrá­dá?

Pokud se vám zdá pří­běh moc slo­ži­tý nebo hůře pocho­pi­tel­ný, niče­ho se neboj­te, autor­ka Diana Gabaldon má vše per­fekt­ně pro­myš­le­né, a tak nás s udá­lost­mi sezna­mu­je postup­ně a čte­ná­ře neza­tě­žu­je náh­lým a pří­liš­ným množ­stvím infor­ma­cí. Vše má navr­že­né a roz­vrh­nu­té tak, že pří­běh postup­ně gra­du­je s tím, jak se Claire uzpů­so­bu­je nové­mu živo­tu. A kdy­by mi někdo tvr­dil, že závěr bude tisíc­krát lep­ší než vygra­do­va­ná atmo­sfé­ra zhru­ba v polo­vi­ně kni­hy, nevě­ři­la bych mu. Ale když se nyní ohlí­žím zpět, tak sku­teč­ně mohu potvr­dit, že s kaž­dou obrá­ce­nou strán­kou je vyprá­vě­ní lep­ší, pří­běh gra­du­je, atmo­sfé­ra houst­ne, nebez­pe­čí, zrad a nejis­to­ty při­bý­vá a nikde není bez­peč­no. A konec sku­teč­ně sto­jí za to!

Příběh je záro­veň plný mystič­nos­ti, neo­če­ká­va­ných tajem­ství a návaz­nos­ti na budouc­nost díky setká­ním s prav­dě­po­dob­ný­mi Frankovými pra­před­ky. Velké zastou­pe­ní tvo­ří také kru­tost, kte­ré bylo oprav­du hod­ně a čas­to jsem až kři­vi­la obli­čej nad nechut­ný­mi a pro mě nepřed­sta­vi­tel­ný­mi scé­na­mi. Ale to k nepřed­ví­da­tel­né­mu a nespra­ved­li­vé­mu živo­tu před téměř tře­mi sty lety pat­ři­lo. Ani mýty, pověs­ti a čaro­děj­ni­ce neby­li ničím neob­vyk­lým, stej­ně jako tajem­ná mís­ta, kde se ode­hrá­va­ly pra­po­div­né úka­zy.

Díky všem tako­vým­to ozvlášt­ně­ním, kte­ré jsou v dneš­ní nepře­ber­né nabíd­ce thrille­rů, detek­ti­vek, romá­nů pro ženy a celo­svě­to­vých best­selle­rů stá­le spí­še něčím oje­di­ně­lým, je Cizinka jedi­neč­ným a neza­po­me­nu­tel­ným čte­nář­ským zážit­kem. Tolik je toho scho­va­né­ho v jed­nom sil­ném svaz­ku! Romantika, kom­pli­ko­va­né vzta­hy mezi muži a žena­mi, zvy­ky daných spo­leč­nos­tí a nevě­do­most oby­va­tel v osm­nác­tém sto­le­tí, napě­tí, akce, boje… Nezvládla bych jme­no­vat všech­no, ani kdy­bych tu byla do veče­ra.

Nedovedu si před­sta­vit lep­ší způ­sob, jak pocho­pit teh­dej­ší pomě­ry, his­to­ric­ké udá­los­ti, situ­a­ci, myš­le­ní a inte­li­gen­ci skot­ské­ho oby­va­tel­stva, než prá­vě čet­bou vaší oblí­be­né kni­hy. Cizinka mi moc pomoh­la uvě­do­mit si růz­né udá­los­ti, o kte­rých jsme se jen uči­li a reál­ně si je s hlav­ní hrdin­kou „pro­žít“. Tak se sta­lo, že his­to­rie jak­si oži­la a já koneč­ně doká­za­la poro­zu­mět kdy­si pro­bí­ra­né­mu uči­vu. A to má také za důsle­dek, že ačko­liv mě his­to­rie nikdy moc nebra­la, zača­la mi být nyní díky Cizince bliž­ší, zná­měj­ší a já sama se o ni více zají­mám.

A tak jen závě­rem říkám: běž­te do knih­ku­pec­tví, do knihov­ny, na eshop nebo kam­ko­liv, kde se vám dosta­ne čte­nář­ské­ho bla­ha v podo­bě Cizinky. Nebudete lito­vat a jsem pře­svěd­če­ná, že se ten­to magic­ký pří­běh bude líbit napros­to kaž­dé­mu. Jen si dej­te pozor na to, abys­te se nene­cha­li až moc strh­nout a vtáh­nout do Skotska v osm­nác­tém sto­le­tí, pro­to­že pak není vůbec leh­ké navrá­tit se zpět do rea­li­ty! Ostatně mno­hé o tom ví i samot­ná hrdin­ka Claire…


  • Rok vydá­ní 2015
  • Překladatel Marie Fulková
  • Formát 130x200 mm
  • Jazyk češ­ti­na
  • Vazba Vázaný
  • Počet stran 712
  • EAN: 9788073902681
  • Původní název: Outlander

Kniha ke kou­pi na Knihy OMEGA.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38598 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55529 KB. | 16.05.2022 - 13:18:31