Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Diana Amft

Diana Amft

450752768

Diana Amft pat­ří mezi nej­po­pu­lár­něj­ší hereč­ky v Německu, kte­rá dosáh­la i mezi­ná­rod­ní­ho věhla­su. Narodila se 7. lis­to­pa­du 1975 v Güterslohu v západ­ním Německu. Mezi její cha­rak­te­ris­tic­ký znak pat­ři­ly dlou­hé a kudr­na­té blond vla­sy. Dá se říct, že pochá­zí z vel­mi skrom­ných pomě­rů. Jako vel­mi mla­dá pra­co­va­la napří­klad ve video­půj­čov­ně. Kromě toho cho­di­la na lek­ce zpě­vu. Dobrá prů­pra­va pro její poz­děj­ší herec­kou kari­é­ru. Začínala ve vel­mi sla­bých fil­mech a v diva­dle.

Opravdový prů­lom při­šel v roce 2001 s kome­dií Holky to chtěj taky. Tento film z ní udě­lal celo­ev­rop­skou star. Jelikož šlo o kome­dii pro mla­dé, tak se to s ní vezlo del­ší dobu a dostá­va­la samé podob­né role – Kluci to taky chtěj…a pořád!, Holky to chtěj taky 2. Velký úspěch zazna­me­na­la se seri­á­lem Deník dok­tor­ky z roku 2008. Její Grétka Haaseová si pod­ma­ni­la celé Německo. Dostala za toto ztvár­ně­ní dokon­ce i cenu Adolfa Grimma.

Její sou­kro­mý život je doce­la zají­ma­vý. Když jí bylo tepr­ve 18 let, tak se popr­vé a ne napo­sle­dy vdá­va­la. Tento prv­ní sva­zek vydr­žel jen tři měsí­ce. Následoval devět let trva­jí­cí vztah s ame­ric­kým reži­sé­rem Granzem Henmanem, ale ten skon­čil v roce 2010. Hned v dal­ším roce se podru­hé vda­la – mana­žer Arne Regul. V roce 2015 se man­že­lům naro­di­lo jejich prv­ní dítě.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11939 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53319 KB. | 27.09.2021 - 03:41:27