Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Diamantová sekera B1/B2

Diamantová sekera B1/B2

44538111
44538111

Rádi se učí­te ang­lic­ky a nej­lé­pe na ang­lic­kém tex­tu? Nyní při­ná­ší nakla­da­tel­ství Edika dal­ší kníž­ku zrca­dlo­vých tex­tů, kte­ré jsou u těch, co se učí ang­lic­ky, znač­ně oblí­be­né.

Poměrně útlá kníž­ka při­ná­ší výběr nej­krás­něj­ších pohá­dek z kni­hy Jaroslava Tichého. Pohádky pochá­zí z pobalt­ských zemí a najde­te v nich moud­rost, důvtip či iro­nii. V pohád­kách se setká­te s lako­mý­mi bohá­či, zlý­mi sel­ka­mi, s čer­ty či odváž­ný­mi vojá­ky. Seznámíte se cel­kem s osmi pohád­ka­mi, např. Statečný voják, Bída či Boháč a čert.

Jak již bývá zvy­kem, v levé čás­ti najde­te ang­lic­ký text, napra­vo zase čes­ký. Pokud nebu­de­te napří­klad rozu­mět někte­ré­mu slo­víč­ku či slo­ži­těj­ší­mu slov­ní­mu spo­je­ní, může­te se podí­vat na pře­klad a pak zase neru­še­ně pokra­čo­vat ve čte­ní v ori­gi­ná­le. Pohádky byly zjed­no­du­še­ny do ang­lič­ti­ny prá­vě pro střed­ně pokro­či­lé stu­den­ty. Za kaž­dým tex­tem nalez­ne­te také sou­hrn­né otáz­ky věnu­jí­cí se poro­zu­mě­ní. Nechybí ani vysvět­le­ní slo­ži­těj­ších frá­zí či gra­ma­tic­kých jevů, kdy násle­du­jí cvi­če­ní na pro­cvi­če­ní vylo­že­ných gra­ma­tic­kých jevů, např. prů­bě­ho­vých časů, před­pří­tom­né­ho času, zájmen a také si ve cvi­če­ních vyzkou­ší­te pře­lo­že­ní do ang­lič­ti­ny. Klíč ke správ­né­mu řeše­ní je samo­zřej­mě na kon­ci kni­hy.

Texty jsou kraťouč­ké, maxi­mál­ně pár strá­nek. Naopak pro­cvi­če­ní zabí­rá více strá­nek. Kniha má pěk­nou obál­ku a i samot­né pohád­ky dopl­ňu­jí pěk­né ilu­stra­ce.  Na strán­kách nakla­da­tel­ství jsou i ke sta­že­ní tex­ty namlu­ve­né v ori­gi­nál­ním jazy­ce, tudíž si může­te pro­cvi­čo­vat i zvu­ko­vou podo­bu jazy­ka. Textům lze více­mé­ně poro­zu­mět, pokud někte­rým slo­víč­kům nero­zu­mí­te, lze se podí­vat do čes­ké­ho tex­tu.  Což mnoh­dy bude tře­ba, pro­to­že v pohád­kách se obje­vu­jí typic­ká slo­víč­ka, se kte­rý­mi se běž­ně v ang­lič­ti­ně střed­ně pokro­či­lý čte­nář nese­tká, tudíž je asi ani nebu­de znát.

Knihu hod­no­tím jako vel­mi zají­ma­vou, s pěk­ný­mi pohád­ka­mi a mož­nos­tí pro­cvi­če­ní ang­lič­ti­ny na atrak­tiv­ním tex­tu. Doporučuji všem zájem­cům o ang­lic­ký jazyk a navíc s téma­ty pohá­dek.


Autor: Jaroslav Tichý, Alena Kuzmová

Žánr: Dvojjazyčné kni­hy

Počet stran: 160

Nakladatelství: Edika

Hodnocení 90 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Albatros Media


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91337 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55928 KB. | 24.05.2022 - 01:26:25