Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Dexter

Dexter

//
//
Dexter

23.April.2007 Seriály | Autor: Ludmila Kajtmanová

Spojené stá­ty zasáh­la seri­á­lo­vá horeč­ka – veli­ce nakaž­li­vá nemoc, kte­rá se rych­le roz­ší­ři­la po svě­tě. A ani my nejsme pro­ti ní imun­ní. Je jis­tě slo­ži­té zacho­vat si při tako­vém množ­ství pří­bě­hů ori­gi­na­li­tu. V pří­pa­dě Dextera se to poved­lo na 100%.
Dexter je vcel­ku oby­čej­ný muž, pra­cu­je u poli­cie v Miami jako soud­ní zna­lec, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na ana­ly­zo­vá­ní stop krve na mís­tě činu. Má však tajem­ství, o kte­rém nikdo neví. Od malič­ka ho fas­ci­no­va­lo zabí­je­ní. Naštěstí si toho jeho otec brzy všim­nul a pomohl Dexterovi usměr­nit jeho pud správ­ným smě­rem. Dexter zabí­jí vra­hy. Lidi, kte­ří doká­za­li obe­jít sys­tém, ty, kte­ří ohro­žu­jí živo­ty mno­ha jiných.
Celým seri­á­lem se pro­lí­ná pří­běh jiné­ho séri­o­vé­ho vra­ha, kte­ré­ho se sna­ží dopad­nout poli­cej­ní tým, jehož sou­čás­tí je Dexter i jeho nevlast­ní sest­ra, a kte­rý zná Dexterovo tajem­ství. Nechává mu vzka­zy v mno­ha neob­vyk­lých (!) podo­bách. V kaž­dé epi­zo­dě je pood­kry­to kou­sek Dexterova sou­kro­mí a vše vrcho­lí ve dva­nác­tém, posled­ním, díle poměr­ně pře­kva­pi­vě.
Je zvlášt­ní s jakou jis­to­tou bude­te pova­žo­vat Dextera od prv­ních chvil za klad­né­ho hrdi­nu, přes­to­že jeho způ­sob boje pro­ti zlo­či­nu je tak tro­chu nekon­venč­ní.

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43057 s | počet dotazů: 212 | paměť: 53773 KB. | 25.01.2022 - 15:39:24