Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Dexter (2006-2022): ohlédnutí za nejpopulárnějším séri(ál)ovým vrahounem

Dexter (2006-2022): ohlédnutí za nejpopulárnějším séri(ál)ovým vrahounem

Photo © Showtime
Photo © Showtime
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ach, ten Dexter. V letoš­ním roce se pří­běh toho­to nejed­no­znač­né­ho seri­á­lo­vé­ho hrdi­ny po mno­ha letech defi­ni­tiv­ně uza­vřel. U této pří­le­ži­tos­ti jsem si pro vás při­pra­vil men­ší vzpo­mín­ko­vou reka­pi­tu­la­ci včet­ně sestři­hu nej­hu­mor­něj­ších scén seri­á­lu. Ale ješ­tě před­tím mi dovol­te, abych se s vámi podě­lil o svůj dojem­ný pří­běh, kte­rý se k němu váže.

První tři řady jsem zhlé­dl již v roce 2012, poté mě ovšem sle­do­vá­ní toho­to tele­viz­ní­ho hitu pře­sta­lo těšit a do dal­ších sérií jsem se nepus­til. U pří­le­ži­tos­ti finá­le seri­á­lu jsem si ze zvě­da­vos­ti – jak to s popu­lár­ním vra­hou­nem dopad­ne – nala­dil ale­spoň závě­reč­ný díl.

Nu a pak po něko­li­ka letech při­šlo ozná­me­ní o pokra­čo­vá­ní, upou­táv­ky z mra­zi­vé­ho měs­teč­ka vypa­da­ly veli­ce dob­ře, tak­že jsem si novou mini­sé­rii s podti­tu­lem New Blood o loň­ských vánoč­ních prázd­ni­nách s chu­tí roz­ba­lil. A musím říci, že mi ten­to nový pří­běh vyra­zil dech, však se také nako­nec stal nej­lep­ším seri­á­lo­vým poči­nem uply­nu­lé sezó­ny. A Dexter Morgan si zís­kal mé sym­pa­tie nato­lik, že mě navna­dil, abych si dopl­nil i před­cho­zí série. Nuže, letoš­ní léto a čas­ný pod­zim jsem tedy zasvě­til šesta­de­va­de­sá­tie­pi­zod­ní­mu pono­ru do roz­žha­ve­né­ho a krva­vé­ho Miami.

#1 Vrahoun s chlaďákem

První série je ješ­tě tako­vá neu­če­sa­ná, nezá­živ­ná a pře­de­vším v úvod­ních dílech je vidět, že za těch už více než pat­náct let doce­la zestár­la. Příliš mě nicmé­ně neba­vi­la ani v roce 2012, kdy jsem ji sjíž­děl popr­vé, ani letos, kdy jsem si ji po dese­ti letech zopák­nul. Dexův bra­tr Rudy (pra­vým jmé­nem Brian Moser) je navíc cel­kem otrav­ný a nesym­pa­tic­ký psy­cho­pat. Jedny z mála momen­tů, kte­ré jsem si v úvod­ní sezó­ně uží­val, byly občas­né slov­ní výpa­dy ser­žan­ta Doakese, jenž Dexe sem tam čas­to­val nevy­bí­ra­vý­mi nadáv­ka­mi.

#2 Řezník ze zálivu

Tématem dru­hé řady je legen­dár­ní Řezník ze záli­vu nebo­li v ori­gi­ná­le nemé­ně libozvuč­ný Bay Harbor Butcher. Konečně to začí­ná mít to správ­né koře­ní. Podezřívavý ser­žant Doakes se zakou­sl do své kořisti jako neú­nav­né psis­ko. Duel Dexter Morgan vs. James Doakes tak gra­du­je a zdá se, že vítězem/přeživším může být jen jeden. Na scé­nu navíc při­chá­zí dal­ší zají­ma­vá posta­va – meto­dic­ký agent FBI Frank Lundy, jenž byl vyslán do Miami, aby zde ulo­vil Řezníka.

#3 Miguel Prado

Třetí sezó­na stří­dá lep­ší a slab­ší pasá­že. Mezi ty lep­ší pat­ří pře­de­vším ústřed­ní dějo­vá lin­ka této série, tedy chví­le, kdy jsou na obra­zov­ce spo­leč­ně Dexter s Miguelem. Naopak méně záživ­né je ved­lej­ší dění oko­lo Freeba, Kožaře, infor­má­to­ra Antona či umí­ra­jí­cí Camilly. Napětí stou­pá až v závě­ru série, kdy se popr­vé uka­zu­je, že Dexterovi není sou­ze­no mít sku­teč­né­ho pří­te­le a podob­ně smýš­le­jí­cí­ho par­ťá­ka.

#4 Trinity

Čtvrtou řadu mno­zí pova­žu­jí za vůbec nej­vět­ší mas­ter­pie­ce seri­á­lu. Jedna z mála sérií, kte­rá upou­tá hned úvod­ní­mi epi­zo­da­mi, a to pře­de­vším díky Trinitymu. Zabiják Arthur Mitchell je vprav­dě nej­ví­ce cre­e­py psy­cho­pa­tic­ké indi­vi­du­um seri­á­lu. Scény s ním jsou jak zne­po­ko­ji­vé, atmo­sfé­ric­ké, tak chví­le­mi i zvlášt­ním způ­so­bem komic­ké.

Ve čtvr­té sérii se tak­též vra­cí agent Lundy, díky jehož odka­zu nako­nec Dexter Trinityho vysto­pu­je. Následně má Dex něko­lik šan­cí Arthura tak­zva­ně nadob­ro ukli­dit, ale mís­to toho si opět zahrá­vá a ris­ku­je, což se mu ten­to­krá­te šered­ně vymstí.

Z videa jsem žel­bo­hu kvů­li autor­ským prá­vům musel odstra­nit napros­to lahůd­ko­vé fla­shbac­ky se ser­žan­tem Doakesem z epi­zo­dy 7×12.

#5 Lumen

„Tik tik tik. Tak zní, když vyprchá­vá život.“ Pátá sezó­na byla – jak jen to výstiž­ně popsat – asi nej­ni­ter­něj­ší a neje­mo­ci­o­nál­něj­ší, a to díky pou­tu Dextera s Lumen. Dex spa­ni­lou Lumen vysvo­bo­dil ze zaje­tí ban­dy násil­ní­ků a spo­leč­ně se pak roz­hod­li tyto lid­ské zrů­dy jed­nu po dru­hé zlik­vi­do­vat.

Úvodní díly s truchlí­cím Dexem jsou ješ­tě vcel­ku nezá­živ­né, ale v momen­tě, kdy se poma­lu začí­ná obje­vo­vat ústřed­ní sku­pi­na násil­ní­ků, to začí­ná mít pořád­ný náboj. Lumen mi postup­ně oprav­du při­rost­la k srd­ci.

#6 Vrah soudného dne

Tématem šes­té série bylo nábo­žen­ství, kte­ré se pro­plé­tá nejen celým vyšet­řo­vá­ním. Otázku víry tu Dexiáš řeší se svý­mi kole­gy, oběť­mi a pře­de­vším se svou dal­ší spří­z­ně­nou duší – bra­t­rem Samem. Dextera tu opět dože­ne jeho pro­kle­tí a uká­že se, že mu není sou­ze­no mít přá­te­le.

Jak už jsem nakou­sl, hlav­ním zápo­rá­kem této série je nábo­žen­ský fana­tik Travis Marshall ali­as Vrah soud­né­ho dne, jehož „ponou­ká“ ke špat­nos­tem sta­řič­ký pro­fe­sor Gellar. Debra se musí vypo­řá­dá­vat s novou rolí poru­čí­ka miam­ské­ho oddě­le­ní, není to ale nic v porov­ná­ní s tím, jaké pře­kva­pe­ní si pro ni při­chys­tá její bra­tr v závě­reč­né scé­ně této sezó­ny.

#7 Mafián Sirko a Hannah McKay

Sedmá řada nabíd­la pod­le mého sou­du nej­ví­ce atrak­tiv­ních dějo­vých linek. Debřino odha­le­ní, kým Dexter doo­prav­dy je, pova­žu­ji za nej­lé­pe dia­lo­go­vě vybrou­še­nou pasáž seri­á­lu. V žád­né z před­cho­zích sérií jsem si tak moc nevy­chut­ná­val vztahové/rodinné situ­a­ce jako prá­vě tady, když Deb řeši­la Dexovu vraž­dí­cí závis­lost. Debra navíc v závě­reč­ných sezó­nách zkrás­ně­la a sta­la po všech smě­rech vskut­ku sym­pa­tic­kou a atrak­tiv­ní posta­vou.

Další pohled­nou fem­me fata­le, kte­rá zamo­ta­la Dexovi hla­vu a při­nes­la do seri­á­lu svě­ží vánek, byla svůd­ná vra­žed­ky­ně Hannah McKay. A něko­lik epi­zod si pro sebe ulou­pil mafi­án Isaak Sirko. V hla­vě mi utkvě­la pře­de­vším geni­ál­ní lest, kte­rou na něho Dexter při­chys­tal, když ho nalá­kal do baru kon­ku­renč­ní mafie a nechal ho tam napo­spas osu­du.

#8 Doktorka Evelyn Vogel

Osmá řada byla doce­la odliš­ná od těch před­cho­zích. Byla kra­pet zvlášt­ní, šedá, depre­siv­něj­ší, pochmur­něj­ší a více psy­cho­lo­gic­ká. Když o tom tak pře­mýš­lím, v někte­rých ohle­dech se podo­bá prv­ní sérii, opět se tu hoj­ně vysky­tu­je Dexův ado­p­tiv­ní otec Harry, řeší se Dexterova minu­lost a jeho rodi­na.

V mých očích nej­za­jí­ma­věj­ší byl opět vztah Dexe a Deb, kte­ří si k sobě zno­vu slo­ži­tě muse­li hle­dat ces­tu. Ve dru­hé polo­vi­ně se vra­cí rov­něž Hannah. Zatracované finá­le bych tak špat­ně nevi­děl, pod­le mého sou­du byl konec cel­kem uspo­ko­ji­vý, leč dosti chmur­ný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sexbomba od vedle - Změna je život?26. ledna 2023 Sexbomba od vedle - Změna je život? Mno… Ačkoliv by se slušelo začít jinak, nemohu si pomoci. Sexbomba od vedle je hodně zajímavou komedií. Byť je v nejrůznějších periodikách psáno, jak tento film netlačí na pilu v oblasti […] Posted in Retro filmové recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek's Thrilling Tales) - 60 %12. prosince 2022 Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek's Thrilling Tales) - 60 % Další krátkometrážní film z produkce studia DreamWorks Animation SKG tentokrát o napínavých příbězích Shreka a jeho přátel. Jedná se o soubor tří animovaných povídek s prasátky, zombii […] Posted in Zajímavosti
  • Příběh služebnice14. září 2022 Příběh služebnice Už dnes si na HBO Max můžete pustit nové dva díly seriálu Příběh služebnice. O čem tento seriál je? Seriál vytvořil Bruce Miller podle stejnojmenného románu kanadské autorky Margaret […] Posted in Speciály
  • Denní směna17. srpna 2022 Denní směna Welcome to the Motherfuckin Night Shift! JJ Perry natočil debut snů, nejlepší netflixovský Blockbuster a nejlepší vampire film tak za dekádu minimálně. Náááálož jako Prase! Neskutečnéj […] Posted in Filmové recenze
  • Natáčení 4. série seriálu Das Boot probíhá v České republice16. srpna 2022 Natáčení 4. série seriálu Das Boot probíhá v České republice Natáčení čtvrté série mezinárodního koprodukčního seriálu Das Boot, který sleduje události kolem německé ponorky za druhé světové války, začalo v červnu v České republice a v současné době […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • Divergence - 75 %5. června 2022 Divergence - 75 % Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Retro filmové recenze

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,66972 s | počet dotazů: 265 | paměť: 58785 KB. | 09.02.2023 - 06:34:46