Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Devátá brána

Devátá brána

Okultní sata­nis­tic­ký film z pro­stře­dí sta­rých knih opře­de­ných tajem­stvím deví­ti bran, jejichž autor byl za jejich vydá­ní upá­len. Není ani divu, pro­to­že kdo odha­lí, to co devět bran skrý­vá, ten dosáh­ne...

Dean Corso (Johny Depp) je expert na oce­ňo­vá­ní a určo­vá­ní pra­vos­ti knih, kte­rý tu a tam zne­u­ží­vá nezna­los­ti zákaz­ní­ků ke své­mu obo­ha­ce­ní. Jednou je kon­tak­to­ván boha­tým sbě­ra­te­lem Borisem Balkanem (Frank Langella) v zále­ži­tos­ti urče­ní pra­vos­ti jis­té kni­hy. Jedná se o dílo „Devět bran do Království Stínů“, jehož auto­rem je údaj­ně sám Satan. Je tu ale malý pro­blém. Tuto kni­hu vlast­ní kro­mě Balkana ješ­tě dal­ší dva lidé. Existují tedy tři exem­plá­ře a všich­ni tři jejich maji­te­lé jsou pev­ně pře­svěd­če­ni o pra­vos­ti toho své­ho. Balkan je pře­svěd­čen, že pra­vý je jen jeden z nich a posí­lá Corsa do Evropy, aby pra­vost knih ově­řil.

Corso si bere Balkanův výtisk s sebou a jiní znal­ci v Evropě ihned odha­lí, že ten­to výtisk pat­řil Andrew Telferovi, kte­rý za záhad­ných okol­nos­tí spáchal sebe­vraž­du a před tím kni­hu Balkanovi pro­dal. Corsa ale čeka­jí mno­hem hor­ší pře­kva­pe­ní. Majitel dal­ší­ho exem­plá­ře je po návštěvě Corsa nale­zen uto­pe­ný v bazé­nu a z jeho kni­hy je vyt­že­no něko­lik stran zob­ra­zu­jí­cích ryti­ny. Ani dru­hý maji­tel nezů­sta­ne po Corsově návštěvě dlou­ho naži­vu a je tedy jas­né na koho padá vina. Ale o to tu nejde. V kni­hách je ukry­to něja­ké tajem­ství deví­ti bran, po kte­rém evi­dent­ně pase více lidí. Corso nyní musí zjis­tit, co kni­hy ukrý­va­jí a pod­le toho se roz­hod­nout, co dál.

Film má moc pěk­ný námět i když jeho kniž­ní před­lo­ha je prý lep­ší. Zároveň má výbor­nou atmo­sfé­ru točí­cí se kolem sata­nis­mu, okul­tis­mu a sta­rých knih. Prvek roman­ti­ky mu dodá­vá tajem­ná posta­va beze­jme­né dív­ky (Emmanuelle Seigner), kte­rá zde vystu­pu­je jako Corsův anděl stráž­ný. Zkrátka se obje­vu­je vždy v momen­tě, kdy Corsovi teče do bot. Děj ply­ne hod­ně pozvol­na, ale není to na ško­du. Trošku slab­ší je závěr. Jako by tvůr­ci najed­nou nevě­dě­li, jak to rozum­ně ukon­čit.

O filmu:

Francie / Španělsko / USA, 1999, 133 min
Režie: Roman Polanski
V hlav­níh rolích:Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin, Emmanuelle Seigner, Barbara Jefford, Jack Taylor, James Russo, Allen Garfield


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,68990 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56631 KB. | 02.07.2022 - 13:49:48