Kritiky.cz > Recenze knih > Devadesátkrát jinak - Může se Sophie za devadesát dnů změnit?

Devadesátkrát jinak - Může se Sophie za devadesát dnů změnit?

DevadeskatJinak

Během posled­ní­ho dne na střed­ní ško­le dosta­ne Sophie kopač­ky od své­ho pří­te­le, pro­to­že je moc nud­ná a před­ví­da­tel­ná. Její nej­lep­ší kama­rád­ka ji potvr­dí, že by se oprav­du měla nějak odvá­zat a začít pořád­ně žít. Kvůli tomu pro ni při­chys­tá deva­de­sát dnů, kdy bude dělat věci jinak, než děla­la celý život. Všechno bude sdí­let na soci­ál­ních sítích a nau­čí se život pořád­ně pro­ží­vat tak, jak by lidé v jejím věku měli.

Z ano­ta­ce kni­ha vypa­da­la na super odde­cho­vou kníž­ku na let­ní čte­ní, ale musím říct, že za mě to bylo jed­no vel­ké zkla­má­ní. Většinu času jsem byla otrá­ve­ná tím, jak Sophie pořád zdů­raz­ňo­va­la, jak musí všech­no dávat na face­book, instagram a twit­ter, pro­to­že chce, aby to všich­ni vidě­li.

Taky jsem nemě­la ráda posta­vy. Sophie jsem měla ješ­tě aspoň tro­chu ráda, ale abso­lut­ně jsem nechá­pa­la Ellu, kte­rá pořád jenom zdů­raz­ňo­va­la, jak se ved­le Sophie cítí ošk­li­vá a na můj vkus na ni byla mož­ná až moc hnus­ná a sto­jím si zatím, že kama­rád­ky se k sobě takhle necho­va­jí. Jednoduše mi to celé při­šlo neu­vě­ři­tel­né a dia­lo­gy nesmy­sl­né. Takhle si lidi nepo­ví­da­jí.

Abych jenom nekřiv­di­la, tak chci říct, že se kni­ha čet­la vel­mi rych­le a pře­čte­te ji za jeden den. Místy tam jsou i zají­ma­vá dob­ro­druž­ství, o kte­rých číst je doce­la sran­da. Pořád jsem tomu ale nevě­ři­la a bylo to všech­no moc úžas­né a doko­na­lé na to, abych si to doká­za­la před­sta­vit v reál­ném svě­tě.

Vím, že tohle je kni­ha, ke kte­ré se asi už nikdy nevrá­tím, pro­to­že jsem po dočte­ní byla doce­la ráda, že už to skon­či­lo. Myslím, že mi kni­ha nemě­la co pře­dat a dopo­ru­či­la bych ji pou­ze oprav­du mla­dým čte­ná­řům. Pokud vám je více jak pat­náct let, mys­lím, že kni­hou bude­te zkla­má­ní stej­ně, jako jsem byla já.


  • Originální název: 90 Days of Different (2017)
  • Žánr: Literatura svě­to­vá, Pro děti a mlá­dež, Dívčí romá­ny
  • Vydáno: 2018, CooBoo
  • Počet stran: 288
  • Překlad: Adéla Špínová
  • Vazba kni­hy: pev­ná / váza­ná
  • ISBN: 9788075445667


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...