Deus Ex: Human Revolution

68799781f5 91680433 o2
V roce 2000 spat­ři­la svět­lo svě­ta hra s pra­po­div­ným názvem „Deus Ex“, hra, na kte­rou po čase mno­zí „pamět­ní­ci“ vzpo­mí­na­jí se slzou v oku a ozna­ču­jí ji za to nej­lep­ší, co na poli vir­tu­ál­ní zába­vy vůbec vznik­lo. Jedním z auto­rů byl i pro­slu­lý Warren Spector (kte­rý už měl na kon­tě tako­vé skvos­ty, jako napří­klad System Shock, Thief, apod.). Hra si veřej­nost zís­ka­la zejmé­na díky kom­bi­na­ci něko­li­ka žánrů (RPG/stealth/akce) a mno­ha růz­ným způ­sobům jak ji vůbec hrát. Zážitky něko­li­ka hrá­čů tak čas­to moh­ly být dost roz­díl­né. Úspěšné titu­ly pocho­pi­tel­ně mají pokra­čo­vá­ní, po nepří­liš dob­ře při­ja­té „Invisible War“ se fanouškům (a fanyn­kám) kyber­pun­ku dosta­lo před­lo­ni pří­jem­né­ho dáreč­ku - Human Revolution.
Human Revolution (dále jen HR) se opět ode­hrá­vá v kyber­pun­ko­vém svě­tě tem­né budouc­nos­ti (ele­gant­ně odě­ném do žlu­té a čer­né), nicmé­ně na udá­los­ti minu­lých dílů prak­tic­ky nena­va­zu­je, což by konec­kon­ců bylo i dost nároč­né, neboť se ode­hrá­vá 25 let před prv­ním dílem. V labo­ra­to­řích Sarif Industries pro­bí­há vývoj aug­men­ta­cí, umě­lé­ho vylep­šo­vá­ní lid­ské­ho těla, což s sebou pocho­pi­tel­ně při­ná­ší i jis­tá morál­ní dile­ma­ta. Centrála spo­leč­nos­ti se záhy poté sta­ne ter­čem úto­ku nezná­mé sku­pi­ny, hlav­ní hrdi­na Adam Jensen je smr­tel­ně raněn, nicmé­ně díky novým tech­no­lo­giím se poda­ří dát jeho (teď už z vel­ké čás­ti aug­men­to­va­né) tělo do kupy a vyslat jej na pát­rá­ní po poza­dí úto­ku. Do poza­dí plné­ho sple­ti­tých intrik a podiv­ných záku­lis­ních her, kde - slo­vy jed­né z postav - „kaž­dý lže“.
„Nový“ Deus Ex HR je v mno­ha ohle­dech stej­ný jako ten „sta­rý“. Znovu tu je sple­ti­tý pří­běh (chví­le­mi mož­ná až moc...) a báječ­ná hra­tel­nost, kte­rá hrá­či umož­ní dostat se k cíli mno­ha růz­ný­mi způ­so­by. Jeden pří­klad za vše. Adam se nachá­zí před míst­nos­tí, v jejíchž útro­bách je asi pět nepřá­tel­ských mužů, sám je ozbro­jen, ale pří­mý boj (ram­bo styl) by byl dost nároč­ný, tak­že je dob­ré zvá­žit i jiné mož­nos­ti. Adam se může (pokud na to má potřeb­nou aug­men­ta­ci, kte­rou si hráč „kupu­je“ za zís­ka­né zku­še­nos­ti ve hře) nabou­rat do poblíž sto­jí­cí­ho počí­ta­če a ovlád­nout obran­né stříl­ny s jejichž pomo­cí může počet nepřá­tel výraz­ně zre­du­ko­vat. Zároveň se může (rov­něž pokud mu vybe­re­te pří­sluš­né aug­men­ta­ce vhod­né pro tichý pohyb) mezi nepřá­te­li pro­plí­žit a vůbec s nimi nebo­jo­vat, nebo...., když se pozor­ně podí­vá­te po míst­nos­ti, tak si mož­ná všim­ne­te šach­ty, kte­rou když se Adam pro­táh­ne, tak jej nave­de na tako­vé pěk­né mís­to, odkud je vel­mi krás­ný výhled s odstře­lo­va­cí puš­kou.... Nápadité.
Každá akce ve hře je nále­ži­tě odmě­ně­na v podo­bě zku­še­nos­tí. Velmi se mi líbi­lo, že hrubý styl hry (kdy pre­fe­ru­je­te střel­bu a zabí­je­ní nepřá­tel) je odmě­něn nejmé­ně, nao­pak, pokud se Adamovi poda­ří celou misi zvlád­nout bez vyvo­lá­ní popla­chu a bez ztrát na živo­tech nepřá­tel, tak je odmě­něn spe­ci­ál­ní­mi zku­še­nost­ní­mi bonu­sy. Rozhodně se tedy nevy­plá­cí bez­hla­vě zabí­jet (což je v zápla­vě sou­čas­ných titu­lů v oblas­ti počí­ta­čo­vých her takřka uni­kát).
Hudba, atmo­sfé­ra, pří­běh, hra­tel­nost - to vše dopadlo na výbor­nou. Má hra něja­ké mou­chy? Má, bohu­žel. Jedná se čás­teč­ně o gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, kte­ré je sice sty­lo­vé, ale na rok 2011 moc nevy­pa­dá, detai­ly postav (zejmé­na těch ved­lej­ších) jsou pra­chbíd­né a i poza­dí na tom není o moc lépe, což může leckte­ré hrá­če odra­dit. Pokud se však do hry zakousne­te, tak podob­né drob­nos­ti bude­te záhy igno­ro­vat, neboť tem­ná budouc­nost v roce 2027 je při­taž­li­vá jako málo­co jiné­ho.
(Okolo se vysky­tu­jí­cí obráz­ky pochá­ze­jí z ofi­ci­ál­ních strá­nek spo­leč­nos­ti Eidos, respek­ti­ve sector.sk)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […]
  • Bioshock Infinite (2013)24. září 2019 Bioshock Infinite (2013) Bioshock je na poli virtuální zábavy už notně zavedenou značkou (byť s předchozími díly zkušenosti nemám). V neoficiální "třetí části" se tvůrci (Ken Levine a spol. z Irrational Games) […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Atomic Bomberman15. září 2019 Atomic Bomberman Zavřete hezky oči a zkuste se vrátit v myslích o několik let zpátky, konkrétně do lehce ujetých let osmdesátých. Pusťte si stylovou hudbu (Depeche Mode, Queen, Pet Shop Boys) a z lehka […]
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […]
  • SWAT 428. srpna 2019 SWAT 4 Vyšetřil jsem si trochu času a podíval se na to, co se válí na disku mého notebooku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztratila nic ze […]
  • Valiant Hearts: The Great War (2014)4. října 2019 Valiant Hearts: The Great War (2014) Ve dnech, kdy si připomínáme sté výročí začátku první světové války,konfliktu který navždy změnil "tvář Evropy", přichází studio Ubisoft s počítačovou hrou, která se v právě zmiňované […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
Další naše články...