Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Deuce Bigalow: Dobrej striptér

Deuce Bigalow: Dobrej striptér

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Deuce Bigalow: Dobrej striptér jsou dva dru­hy fil­mů, ty, kte­ré se sna­ží ape­lo­vat na lid­ské city, mysl a ty, kte­ré si za nej­vyš­ší cíl kla­dou poba­vit. Deuce Bigalow: Dobrej striptér, již pod­le názvu, pat­ří do dru­hé sku­pi­ny a svo­jí funk­ci plní oprav­du skvě­le, je sice prav­da, že někte­ré naše časo­pi­sy ho nehod­no­ti­ly pří­liš vyso­ko (asi by bylo pod jejich úro­veň při­znat, že se u něj bavi­li, to by urči­tě kles­li na spo­le­čen­ském žeb­říč­ku), ale já to při­znám, bavil jsem se a to skvě­le a roz­hod­ně se za to nesty­dím.Deuce Bigalow je prů­měr­ný čis­tič akvá­rií (tedy, nevím jis­tě, zda prů­měr­ný, pro­to­že moc čis­ti­čů akvá­rií neznám), ale když čis­tí veřej­né akvá­ri­um nahý je vyho­zen, nezbý­vá mu nic, než si najít prá­ci jin­de, začne čis­tit jezír­ko v luxus­ním domě, tam se popr­vé setká s Antoniem, kte­rý pozve Deuce do své­ho bytu, poté co se Bigalow „utká“ s míst­ním oby­va­te­lem jezír­ka. Nejen, že Antonio žije v nád­her­ném bytě se ješ­tě nád­her­něj­ším akvá­ri­em (což musí správ­né­ho čis­ti­če akvá­rií urči­tě zaujmout), ale také je obklo­pen nád­her­ný­mi žena­mi. Antonio je totiž gigo­lo. Jednoho dne mu ovšem one­moc­ní rybič­ka a on musí slu­žeb­ně opus­tit zemi a tak nabíd­ne Deucovi, aby se mu na tři týd­ny sta­ral o byt, roz­ho­do­vá­ní netr­vá dlou­ho. Bigalow si uží­vá, až do té doby než se poku­sí zacvi­čit si a zni­čí Antoniovo akvá­ri­um. Je mu ozná­me­no, že opra­va bude stát šest tisíc dola­rů a tak Deucovi nezbu­de nic jiné­ho než dělat muž­skou „šlap­ku“ (to není mé ozna­če­ní, tak se Deuce ve fil­mu ozna­čo­val sám), jen­že na zákaz­ni­ce nemá pří­liš štěs­tí, jed­nu nej­ví­ce vzru­šu­jí koláč­ky (a taky její váha tomu odpo­ví­dá), dru­há je dva­krát vyš­ší než Bigalow a má nohy nejmé­ně 12, dal­ší má zvlášt­ní cho­ro­bu, má záchva­ty, kte­ré se pro­je­vu­jí sil­ným kři­kem veli­ce vul­gár­ních výra­zů, nako­nec se, ale Deuce zami­lu­je, do nád­her­né dív­ky, kte­rá sice nemá nohu, ale jinak je doko­na­lá, z čehož pra­me­ní dal­ší pro­blémy a ješ­tě je tu poli­cis­ta, kte­rý Bigalowa neu­stá­le pro­ná­sle­du­je (a ješ­tě mu uka­zu­je při kaž­dém svém setká­ní dol­ní část těla) a Antoniův pří­jezd se blí­ží…

Přímočará kome­die, kte­rá sází na vizu­ál­ní i jed­no­du­ché slov­ní gagy, kte­ré ovšem fun­gu­jí a pokud vypne­te svůj mozek, zaru­ču­ji Vám, že se bude­te skvě­le bavit, což se mi už dlou­ho nesta­lo, tak tedy, Deuce Bigalow: Dobrej striptér je film, kte­rý musí­te vidět, pokud tedy, máte ale­spoň troš­ku smys­lu pro humor.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,83317 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58153 KB. | 11.08.2022 - 12:38:00