Kritiky.cz > Pro ženy > Dětské oslavy narozenin

Dětské oslavy narozenin

img a295507 w1731 t1506967410

Každé naro­ze­ni­ny naše­ho dítě­te jsou veli­ce význam­nou udá­los­tí, pro­to bychom je měli pat­řič­ně osla­vit. Každé tyto naro­ze­ni­ny si bude­me pama­to­vat nejen my, ale pře­de­vším naše děti. Čím budou star­ší, tím více jim bude na tako­vé osla­vě zále­žet. Dopřejme jim pro­to v rám­ci mož­nos­tí neza­po­me­nu­tel­né osla­vy, na kte­ré budou rádi vzpo­mí­nat nejen oni, ale také tře­ba jejich kama­rá­di.
barevná party
Na co je důle­ži­té mys­let? Většina lidí má rad­ši men­ší osla­vy pou­ze v rodin­ném kru­hu. Je to pře­de­vším z toho důvo­du, že tako­vá osla­va je méně nároč­ná na orga­ni­za­ci a samo­zřej­mě vyjde prav­dě­po­dob­ně na méně peněz. Je ale prav­da, že tako­vé osla­vy naše děti pří­liš bavit nebu­dou. Samozřejmě vy jste rodi­če a vy máte prá­vo říct, jaká osla­va bude. Nechcete ale pře­ce, aby vaše děti byly zkla­ma­né. Jakmile totiž budou star­ší a budou moct vyjá­d­řit svůj názor, urči­tě s vámi budou ohled­ně své vlast­ní osla­vy dis­ku­to­vat. Navíc své­mu dítě­ti dodá­te urči­tý pocit výji­meč­nos­ti a důle­ži­tos­ti, pokud mu při­pra­ví­te pře­kva­pe­ní v podo­bě nád­her­né osla­vy naro­ze­nin nebo mu dovo­lí­te se na vymýš­le­ní této osla­vy podí­let.
prostřený stůl na party
Navíc tako­vá dět­ská osla­va naro­ze­nin také nemu­sí být finanč­ně až tak nároč­ná.
Jestliže jste troš­ku šikov­ní a kre­a­tiv­ní, vysta­čí­te si boha­tě sami. Jestliže máte více peněz, kte­ré může­te uvol­nit nebo nemá­te dosta­tek vol­né­ho času, lze nechat osla­vu při­pra­vit agen­tu­rou, kte­rá se na to vylo­že­ně zamě­řu­je. Je to ale cel­kem zby­teč­né. Určitě to zvlád­ne­te i sami. Nemusíte se pře­ce před nikým vyta­ho­vat, sta­čí tako­vá nor­mál­ní a hezká dět­ská osla­va naro­ze­nin.

Co se týče výzdo­by, pokud pro dítě nechys­tá­te pře­kva­pe­ní, může­te ho zapo­jit.Vytvořte spo­leč­ně řetě­zy z barev­né­ho papí­ru, kte­ré pově­sí­te v poko­ji. Kupte nafu­ko­va­cí balón­ky, papí­ro­vé talíř­ky a kelím­ky na pití, klid­ně i s něja­kou tema­ti­kou. Občerstvení může­te vytvo­řit rov­něž spo­leč­ně. Určitě bude vhod­něj­ší, jestli­že vytvo­ří­te raut, kde si kaž­dý vez­me to, na co má chuť a pře­de­vším to, co má rád. Udělejte tedy růz­né vari­a­ce jed­no­hu­bek, může­te udě­lat mini řízeč­ky, kte­ré jsou u dětí veli­ce oblí­be­né, nakrá­jej­te ovo­ce a zele­ni­nu, udě­lej­te pudin­ko­vé mis­tič­ky. Fantazii se meze nekla­dou. Zeptejte se dětí, co by rádi na svém rau­tu vidě­li a spo­leč­ně se dej­te do prá­ce.
obrázek k narozeninám
Program je veli­ce vari­a­bil­ní. Záleží, na čem se s dět­mi shod­ne­te. Pozvěte tře­ba něja­kou kama­rád­ku, kte­rá by dětem doká­za­la nama­lo­vat něco krás­né­ho na obli­čej. Nebo se toho ujmě­te sami. Nakupte dětem bub­li­fu­ky, se kte­rý­mi si jis­tě uži­jí spous­tu legra­ce. Ať váš man­žel udě­lá klau­na, čímž děti zaru­če­ně poba­ví. Vidíte, pokud si vše zaří­dí­te sami, vlast­ní­mi sila­mi, ušet­ří­te spous­tu peněz a uži­je­te si mno­hem více legra­ce, když se do vše­ho zapo­jí­te.

Pozvánky jsou samo­zřej­mě zákla­dem pro to, aby kama­rá­di vašich dětí na osla­vu při­šli. Takovou pozván­ku ale může­te vytvo­řit jed­no­du­še na počí­ta­či, nebo je mohou opět nama­lo­vat vaše děti. Věřte tomu, že pro děti nejsou nej­dů­le­ži­těj­ší dra­hé dár­ky, kte­rý­mi je může­te zahr­no­vat. Dejte jim pocit výji­meč­nos­ti a dopře­jte jim neza­po­me­nu­tel­nou osla­vu naro­ze­nin.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,98258 s | počet dotazů: 200 | paměť: 54354 KB. | 14.04.2021 - 19:34:23
X