Kritiky.cz > Recenze knih > Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

vyr 147LISAK TITUL

V devět hodin ráno už měla ote­vře­na Detektivní agen­tu­ra Lišáka Vildy a už nyní čeka­la spous­ta zví­řat na při­je­tí. Lišák Vilda, maji­tel, stis­kl tla­čít­ko na sto­le a požá­dal sleč­nu Mangustu, aby mu uved­la prv­ní­ho kli­en­ta. Vilda jenom dou­fal, že bude mít pořád­ný pří­pad a ne jen, aby hle­dal vever­či­ny ztra­ce­né oříš­ky. Jak tak uva­žo­val, ozval se hla­si­tý křik a Vilda vybě­hl ven, kde byl před recep­cí už obrov­ský zma­tek, dým a do toho prcha­la zví­řa­ta kudy se dalo. Za chví­li z dýmu vystou­pi­la silu­e­ta, kte­rá se změ­ni­la v ele­gant­ní pud­li­ci. Jednalo se o dámu z Francie - Zuzi La Psisko.

Majitelka jed­né z nej­lep­ších umě­lec­kých gale­rií v Paříži při­šla za Vildou z dosti váž­ným pro­blé­mem. V její gale­rii se nachá­ze­la pro­slu­lá díla a nyní nasta­ly potí­že s jed­ním z nich. Před dvě­ma týd­ny kou­pi­la obraz od rus­ké­ho med­vě­da Dimitrije Gotabotomiče. Zuzi La Psisko se do obra­zu zami­lo­va­la, avšak dru­hý den jí zazvo­nil tele­fon a med­věd chtěl svůj obraz nazpá­tek. Nabídla med­vě­do­vi mno­ho­ná­sob­ně více peněz, ale ten opa­ko­val, že obraz není na pro­dej a poža­du­je ho zpět. Začal být hrubý, ale to si nene­cha­la líbit a zavě­si­la. Ovšem dal­ší den jí při­šel výhruž­ný vzkaz. To ji vydě­si­lo a tak při­šla za Lišákem Vildou.

Lišák Vilda jí při­slí­bil, že se pří­pa­du ujme. Vilda při­jel do její gale­rie a měl sebou i spe­ci­ál­ní vozít­ko, kte­ré pro něj nachys­tal jeho dal­ší spo­lu­pra­cov­ník - krtek Albert. Vilda zkou­mal gale­rii, když při­běh­la vever­ka Sibyla - juni­or detek­tiv. Vzápětí za ní dora­zil Julius Lovec - bul­dok a šéf PSSST. Lišák Vilda a Lovec se zača­li doha­do­vat, když při­šel pro madam Zuzi La Psisko balí­ček. Julius Lovec se hned vrhl po balíč­ku, chtěl ho pro­zkou­mat. Vilda ho varo­val, aby zásil­ku neo­t­ví­ral, ale ten si nedal říct. Zničehonic se vyva­lil odstra­šu­jí­cí puch. V balíč­ku byl totiž nej­smradla­věj­ší sýr v Paříži.

Julius Lovec omdlel. Vilda se scho­val, pro­to­že při­šly dva vlci s růz­ný­mi páči­dly a navíc mlu­vi­li s rus­kým pří­zvu­kem. Vilda dostal nápad a začal mumlat chr­čet. Vlci nevě­dě­li o co jde a Vilda hned v prv­ní pří­le­ži­tos­ti zve­dl jed­no­mu z nich ply­no­vou mas­ku a hodil tam ten smradla­vý sýr. Vlk začal fia­lo­vět a Vilda najed­nou ucí­til tupý úder a omdlel. Vilda cítil, že s ním někdo tře­se a poma­lu se pro­bí­ral. Nad lišá­kem stá­la madam Zuzi La Psisko a hned mu pro­zra­di­la, že její obra­zy jsou fuč. Vilda se ani moc neroz­mýš­lel, sko­čil na skútr a uhá­něl po hlav­ním měs­tě Francie.

Dostal se až k svě­tozná­mé Eiffelově věži, zapar­ko­val svůj doprav­ní pro­stře­dek a scho­val se poblíž med­vě­do­vy kan­ce­lá­ře do živé­ho plo­tu. Vyšel vlk a Vilda si vzpo­mněl na svo­ji zdat­nou bři­cho­mlu­vu. Napodobil hlas, kte­rý se ozý­val ze zapar­ko­va­né dodáv­ky, z čehož byl vlk zma­te­ný a sko­čil do dodáv­ky, na což detek­tiv Vilda čekal. Zavřel a zabou­chal na řidi­če, že může jet. Dostal se až do kan­ce­lá­ře Dimitrije, kde našel fot­ku sebe a svých spo­lu­žá­ků z detek­tiv­ní ško­ly. V tom mu zača­lo dochá­zet, že někdo z jeho býva­lých spo­lu­žá­ků je do pří­pa­du zaple­te­ný a tak požá­dal o pomoc Alberta, kte­rý zjis­til, že se jed­ná o liš­ku.

Nová kniž­ní série o detek­ti­vu lišá­ku Vildovi bude urči­tě celá per­fekt­ní. Už ten­to prv­ní díl je výbor­ný, skvě­le napsa­ný, krás­ná obál­ka, vhod­ně zvo­le­né čer­no­bí­lé ilu­stra­ce, pros­tě na jed­nič­ku. Má 120 stran. Doporučuju ke kou­pi a ke čte­ní.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Nava.

  • Autor: Adam Frost
  • Žánr: pro děti a mlá­dež
  • Nakladatelství: Nava
  • Datum vydá­ní:2017

  • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
  • Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha7. dubna 2018 Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha V sobotu, šestého července před dvaceti lety - kdesi na dálnici v Německu - takhle začíná knižní cestopis dvou kamarádek Peggy a Mirky, které se vydaly do Londýna. Obě dvě nasedly do […]
  • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
  • Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %2. dubna 2017 Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 % Pohádková kniha Ustrašené kotě je další z titulů od známé anglické spisovatelky Holly Webb, která se specializuje na tento žánr a vždy vypráví příběh, kde je hlavním hrdinou zvířátko. […]
  • Padesát odstínů dominance - kniha - recenze9. dubna 2017 Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou dědeček s babičkou, u kterých žila, když se jí matka vzdala. Přitom si celou dobu myslela, že […]
  • Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %21. dubna 2017 Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 % Jinny se přestěhovala z Finmory na Skotskou vysočinu a pozná arabskou horkokrevnou klisnu Šantu. Pokouší se jí cvičit mírumilovně, tudíž žádný křik ani bití, to vše je Jinny jako milovnici […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...