Kritiky.cz > Filmové recenze > Děsnej doják

Děsnej doják

Pod scé­nář Děsného dojá­ku se pode­psa­li dva z 6 auto­rů Scary Movie. Dokonce se tím chlu­bil trai­ler. Dá se tak odha­do­vat, že Date Movie měl zapl­nit časo­vou meze­ru mezi tře­tím a čtvr­tým dílem série Děsných bijá­ků. Nemohu říct, že bych se po zhléd­nu­tí prv­ních uká­zek netě­šil. Nejen, že mám paro­die rád, ale někte­ré vtíp­ky půso­bi­ly oprav­du pove­de­ně. Tedy, pokud hol­du­je­te hru­bozrn­né­mu humo­ru. Jenže ten­to film je dal­ším z pří­pa­dů, kdy byly nej­lep­ší scé­ny nastr­ká­ny do trai­le­ru. Pravdou ale je, že to pře­ce nemů­že­me auto­rům vyčí­tat. Asi by do kina moc divá­ků nena­lá­ka­li, kdy­by pře­dem pouš­tě­li to nej­nud­něj­ší, co se v jejich díl­ku vysky­tu­je. Jenže pro­blém je, že v pří­pa­dě, že vás (stej­ně jako mě) nalá­ka­ly tea­se­ry, pak už vás v Děsném dojá­ku nepře­kva­pí a nepo­tě­ší zho­la nic.Co může­te chtít po paro­dii více, než to, aby vám naser­ví­ro­va­la spous­tu odka­zů na jiné fil­my v odleh­če­né ver­zi. A pokud se sem tam poda­ří člo­vě­ka pořád­ně roze­smát, tak, aby si málem roz­tr­hl pusu, pak to, že pří­běh je tu vlast­ně jen pro to, aby posle­po­vat na sebe sko­ro nena­va­zu­jí­cí scé­ny dohro­ma­dy, titu­lu pro­mi­ne­te. Děsnej doják se, na roz­díl od svých „bra­trán­ků“ Děsných bijá­ků, inspi­ru­je pře­de­vším v roman­tic­kých kome­di­ích jako je Bridget Jones, Moje tlus­tá řec­ká svat­ba nebo Svatba mého nej­lep­ší­ho pří­te­le. To ale není všech­no (ješ­tě aby ano), urči­tě pozná­te i posta­vy a scén­ky, kte­ré byly původ­ně k vidě­ní v Jeho fotr, to je lotr, Nesvatbovi, Pretty Woman, Mr. & Mrs. Smith, Kill Bill, Pán prs­te­nů, Riskni to s Polly, King Kong a dal­ší.

Jenže drti­vá vět­ši­na gagů je děsi­vě povrch­ní a samo­ú­čel­ná. Možná někte­ré vyvo­la­jí úsměv (a to hod­ně mír­ný), ale mno­hem čas­tě­ji si uvě­do­mí­te, že to, co jste vidě­li bylo cel­kem trap­né nebo nechut­né. On ne kaž­dý sne­se zoo­fil­ně nek­ro­fil­ní hrát­ky nebo vymač­ká­vá­ní akné, kte­ré vyvr­cho­lí „skot­ský­mi“ stři­ky a  pro­ra­že­ním zdi (nechtěj­te to vysvět­lo­vat). A to říkám z pohle­du divá­ka, kte­rý viděl celou sérii Scary Movie a  sluš­ně ho poba­vi­la.

Ale jeli­kož jsem nato­lik vel­ký ide­a­lis­ta, abych se vždy pokou­šel hle­dat něco dob­ré­ho, tak musím při­znat, že jsem se v urči­tých momen­tech i  doce­la poba­vil. Jenže para­dox­ně mě roze­smá­ly vti­py, kte­ré se zamě­řu­jí na sku­teč­ně celebri­ty a ne ty, kte­ré zesměšňu­jí jiné fil­my. A to asi není dob­ře. Tvůrci totiž vsa­di­li na to, že čap­nou moment nebo cha­rak­ter z jiné­ho pro­jek­tu a  obo­ha­tí ho o něja­kou „pra­sár­nič­ku“. Tak si nepřed­sta­vu­ji fun­gu­jí­cí humor.

Jediné, kvů­li čemu bych nepy­s­ko­val je obsa­ze­ní hlav­ní role Julie Jones mla­dou hereč­kou Alyson Hannigan, kte­rou si urči­tě pama­tu­je­te jako muzi­kant­ku, kte­rá si na hudeb­ních tábo­rech str­ká do vagí­ny flét­nu. Nejen, že z ní vyrost­la vcel­ku pěk­ná „baba“, ale také je sluš­ně roz­to­mi­lá a má boha­tou záso­bu gri­mas. Komediální talent jis­tě má, a i když ho plně nevy­u­ží­vá, její pod­dá­ní je pří­jem­né.

Když si člo­věk vzpo­me­ne na tako­vé kle­no­ty jako jsou Bláznivé stře­ly nebo Žhavé výstře­ly, pak musí být z  Děsného dojá­ku záko­ni­tě zkla­ma­ný. Nerad to říkám, ale s  paro­di­e­mi to jde váž­ně z kop­ce. Z posled­ní doby sluš­ně poba­vil jen Scary Movie 3. Tak dou­fám, že díl čtvr­tý to zvlád­ne také. Musím vám dopo­ru­čit, abys­te si na Scary Movie 4 počka­li a Děsnej doják mož­ná vyne­cha­li. O nic extrém­ně zají­ma­vé­ho nebo zábav­né­ho totiž nepři­jde­te.

  • Komiks 3029. srpna 2018 Komiks 30 Posted in Komiks
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […] Posted in Recenze knih
  • Velkej biják12. června 2009 Velkej biják Velkej biják 12.2.2007 recenze Přečteno: 206 krát Příznačný název […] Posted in Recenze
  • Temná věštba15. prosince 2007 Temná věštba Temná věštba 23.3.2007 serialy Přečteno: 192 krát Tento komix není […] Posted in Seriály
  • #1974: Stínka - 75 %9. května 2019 #1974: Stínka - 75 % Stínka (Schattenspringer)Vydalo nakladatelství Portál v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Schattenspringer" v roce 2014. České vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně […] Posted in Recenze komiksů
  • ROZHOVOR S DAVIDEM VIGNEREM31. října 2019 ROZHOVOR S DAVIDEM VIGNEREM „Filmem nechci nikoho odrazovat od pití. Rád bych, aby diváky zasáhl emočně.” Jak vznikl nápad na film o mladém alkoholikovi? Nápad vznikl už před pěti lety, kdy jsem na besedě potkal […] Posted in Rozhovory
  • Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout5. června 2019 Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout Červené šaty na podzim? To jako vážně? Za mě rozhodně ano! Když se chce žena cítit žádoucí, přitažlivá a touží podtrhnout svou ženskost, jsou to právě šaty, po kterých bez rozmyslu […] Posted in Pro ženy
  • Patrick Stewart3. března 2017 Patrick Stewart Sir Patrick Hewes Stewart, OBE (* 13. července 1940 Mirfield, West Yorkshire, Spojené království) je britský herec. Mimo jiné vysoce úspěšně ztvárnil řadu rolí v Shakespearových […] Posted in Profily osob
  • Tvůrci Mafia: Definitive Edition se zaměřili na rozšíření...24. června 2020 Tvůrci Mafia: Definitive Edition se zaměřili na rozšíření... Tvůrci Mafia: Definitive Edition se zaměřili na rozšíření vztahu mezi Tommem a Sarah, který v originálu z roku 2002 moc prostoru nedostal. Hangar 13 také zmiňují, že filmové scény byly […] Posted in Krátké aktuality

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...