Kritiky.cz > Filmové recenze > Děsnej doják

Děsnej doják

Pod scé­nář Děsného dojá­ku se pode­psa­li dva z 6 auto­rů Scary Movie. Dokonce se tím chlu­bil trai­ler. Dá se tak odha­do­vat, že Date Movie měl zapl­nit časo­vou meze­ru mezi tře­tím a čtvr­tým dílem série Děsných bijá­ků. Nemohu říct, že bych se po zhléd­nu­tí prv­ních uká­zek netě­šil. Nejen, že mám paro­die rád, ale někte­ré vtíp­ky půso­bi­ly oprav­du pove­de­ně. Tedy, pokud hol­du­je­te hru­bozrn­né­mu humo­ru. Jenže ten­to film je dal­ším z pří­pa­dů, kdy byly nej­lep­ší scé­ny nastr­ká­ny do trai­le­ru. Pravdou ale je, že to pře­ce nemů­že­me auto­rům vyčí­tat. Asi by do kina moc divá­ků nena­lá­ka­li, kdy­by pře­dem pouš­tě­li to nej­nud­něj­ší, co se v jejich díl­ku vysky­tu­je. Jenže pro­blém je, že v pří­pa­dě, že vás (stej­ně jako mě) nalá­ka­ly tea­se­ry, pak už vás v Děsném dojá­ku nepře­kva­pí a nepo­tě­ší zho­la nic.Co může­te chtít po paro­dii více, než to, aby vám naser­ví­ro­va­la spous­tu odka­zů na jiné fil­my v odleh­če­né ver­zi. A pokud se sem tam poda­ří člo­vě­ka pořád­ně roze­smát, tak, aby si málem roz­tr­hl pusu, pak to, že pří­běh je tu vlast­ně jen pro to, aby posle­po­vat na sebe sko­ro nena­va­zu­jí­cí scé­ny dohro­ma­dy, titu­lu pro­mi­ne­te. Děsnej doják se, na roz­díl od svých „bra­trán­ků“ Děsných bijá­ků, inspi­ru­je pře­de­vším v roman­tic­kých kome­di­ích jako je Bridget Jones, Moje tlus­tá řec­ká svat­ba nebo Svatba mého nej­lep­ší­ho pří­te­le. To ale není všech­no (ješ­tě aby ano), urči­tě pozná­te i posta­vy a scén­ky, kte­ré byly původ­ně k vidě­ní v Jeho fotr, to je lotr, Nesvatbovi, Pretty Woman, Mr. & Mrs. Smith, Kill Bill, Pán prs­te­nů, Riskni to s Polly, King Kong a dal­ší.

Jenže drti­vá vět­ši­na gagů je děsi­vě povrch­ní a samo­ú­čel­ná. Možná někte­ré vyvo­la­jí úsměv (a to hod­ně mír­ný), ale mno­hem čas­tě­ji si uvě­do­mí­te, že to, co jste vidě­li bylo cel­kem trap­né nebo nechut­né. On ne kaž­dý sne­se zoo­fil­ně nek­ro­fil­ní hrát­ky nebo vymač­ká­vá­ní akné, kte­ré vyvr­cho­lí „skot­ský­mi“ stři­ky a  pro­ra­že­ním zdi (nechtěj­te to vysvět­lo­vat). A to říkám z pohle­du divá­ka, kte­rý viděl celou sérii Scary Movie a  sluš­ně ho poba­vi­la.

Ale jeli­kož jsem nato­lik vel­ký ide­a­lis­ta, abych se vždy pokou­šel hle­dat něco dob­ré­ho, tak musím při­znat, že jsem se v urči­tých momen­tech i  doce­la poba­vil. Jenže para­dox­ně mě roze­smá­ly vti­py, kte­ré se zamě­řu­jí na sku­teč­ně celebri­ty a ne ty, kte­ré zesměšňu­jí jiné fil­my. A to asi není dob­ře. Tvůrci totiž vsa­di­li na to, že čap­nou moment nebo cha­rak­ter z jiné­ho pro­jek­tu a  obo­ha­tí ho o něja­kou „pra­sár­nič­ku“. Tak si nepřed­sta­vu­ji fun­gu­jí­cí humor.

Jediné, kvů­li čemu bych nepy­s­ko­val je obsa­ze­ní hlav­ní role Julie Jones mla­dou hereč­kou Alyson Hannigan, kte­rou si urči­tě pama­tu­je­te jako muzi­kant­ku, kte­rá si na hudeb­ních tábo­rech str­ká do vagí­ny flét­nu. Nejen, že z ní vyrost­la vcel­ku pěk­ná „baba“, ale také je sluš­ně roz­to­mi­lá a má boha­tou záso­bu gri­mas. Komediální talent jis­tě má, a i když ho plně nevy­u­ží­vá, její pod­dá­ní je pří­jem­né.

Když si člo­věk vzpo­me­ne na tako­vé kle­no­ty jako jsou Bláznivé stře­ly nebo Žhavé výstře­ly, pak musí být z  Děsného dojá­ku záko­ni­tě zkla­ma­ný. Nerad to říkám, ale s  paro­di­e­mi to jde váž­ně z kop­ce. Z posled­ní doby sluš­ně poba­vil jen Scary Movie 3. Tak dou­fám, že díl čtvr­tý to zvlád­ne také. Musím vám dopo­ru­čit, abys­te si na Scary Movie 4 počka­li a Děsnej doják mož­ná vyne­cha­li. O nic extrém­ně zají­ma­vé­ho nebo zábav­né­ho totiž nepři­jde­te.

  • Velkej biják - Epic Movie18. května 2007 Velkej biják - Epic Movie Filmové parodie ve stylu Děsnej doják nebo Velkej biják vznikají z několika důvodů. Samozřejmě hlavně proto, že vydělávají slušné miliony, ale také, aby naštvaly kritiky (i když ti jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie.8. června 2006 Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie. Psal se jeden z pozdních zimních večerů, když se mi poštěstilo zapnout televizi (znáte to - letmé otření o spínač) a narazit v ní na jednu obzvláště vypečenou parodii. Přestože jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Suprhrdina - Superhero Movie25. dubna 2008 Suprhrdina - Superhero Movie Chcete ukázat, že máte dobrý vkus, co se týče filmové tvorby? Zkritizujte nějakou parodii, která vznikla v poslední době. A obvykle uděláte dobře, protože „skvosty“ jako Děsnej doják nebo […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně?10. května 2004 Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně? "Děsnej biják" pokračuje. Děsnej... a to doslova!Scary Movie 3 Popravdě řečeno, tak abych byl upřímný, ani pomalu nevím, o čem bych tady měl psát. Je to teprve má pátá recenze a už budu […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 26. února 2004 Scary Movie 2 Pokračování kultovní parodie z (pro někoho až moc ;-)) tvůrčí dílny VELKÉ rodiny bratří Wayansů.Děsnej Biják se stal, za nedlouho dobu, po uvedení do kin, snad v každé zemi kultovním. […] Posted in Filmové recenze
  • Nezvratný osud 3 - Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 - Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 417. června 2006 Scary Movie 4 Série Žhavých výstřelů nebo Bláznivých střel jsou klasikami v žánru parodií a stěží hledají konkurenci. Nejen proto, že jde o povedené snímky, ale také díky tomu, že se od dob jejich […] Posted in Filmové recenze
  • The Beach Bum – Recenze – 70%15. dubna 2019 The Beach Bum – Recenze – 70% Americký nezávislý režisér a tvůrce videoklipů Harmony Korine, jehož osobité a sem tam i kontroverzní filmy obvykle konzistentně dodržují určitou stylizovanou formu, leč pracují s velice […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...