Deset malých černoušků

201001270938 1

10 malých černouškůNásledující text bude pojed­ná­vat o kla­si­ce detek­tiv­ní­ho žán­ru, kte­rou by měl poznat kaž­dý čte­nář nezá­vis­le na dlou­ho­do­bých lite­rár­ních pri­o­ri­tách. Napínavá detek­tiv­ka, jež se dočka­la něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní a hrá­la se na desít­kách svě­to­vých jevišť, pat­ří beze­spo­ru k tomu nej­lep­ší­mu, co ang­lic­ká autor­ka napsa­la.

Prázdný ost­rov u ang­lic­kých bře­hů odříz­nu­tý od okol­ní­ho svě­ta, vel­ký dům s mno­ha poko­ji a tma­vý­mi chod­ba­mi, deset růz­ných lidí, kte­ří se navzá­jem nezna­jí. Soudce Wargrave, lon­dýn­ský dok­tor Armstrong, pan Lombard, uči­tel­ka tělo­cvi­ku Vera Clythornová, gene­rál Macarthur, pan Blore, James Marston, sta­rá pan­na Emily Brentová a man­že­lé Ethel a Thomas Rogersovi jsou hos­ty jis­té­ho pana N.Z.Namyho, jenž se návštěv­ní­kům dopo­sud neu­ká­zal, ale díky jeho poky­nům všich­ni mají zajiš­tě­né pří­jem­né pro­stře­dí, dob­ré jíd­lo a poho­dl­né spa­ní.

Nezvyklá pohos­tin­nost netr­vá dlou­ho a všich­ni oby­va­te­lé si za krát­ko uvě­do­mí, že jsou v pas­ti šíle­né­ho vra­ha, jež sklap­la v oka­mži­ku jejich pří­jez­du na Černochův ost­rov. Utéct je nemož­né, atmo­sfé­ra houst­ne, rodí se vzá­jem­ná pode­zře­ní, strach a hrůza z brz­ké smr­ti. Pouze zlo­věst­ná dět­ská říkan­ka a z kuchy­ně postup­ně mizí­cí por­ce­lá­no­vé figur­ky malých čer­nouš­ků vedou odpo­čet do kon­ce této děsi­vé hry.

Román byl vydán v roce 1939 a je stě­ží uvě­ři­tel­né, že jde o tak sta­ré dílo, neboť archaič­nost je téměř nepo­střeh­nu­tel­ná. Základní prv­ky - izo­lo­va­né mís­to děje, vyna­lé­za­vé způ­so­by vražd, pocit „Je mezi námi!“, neby­ly v době napsá­ní pře­vrat­ný­mi. Skutečně revo­luč­ní je totiž dove­de­ní k doko­na­los­ti prv­ků thrille­ru - děsi­vá říkan­ka mění­cí se v seznam odsou­ze­ných k smr­ti, záhad­né mize­ní figu­rek a hlav­ně dob­ře zpra­co­va­né psy­cho­lo­gic­ké por­tréty hrdi­nů. Dohromady s oso­bi­tou sty­lis­ti­kou je z kni­hy cítit téměř hma­ta­tel­ný pocit neod­vrat­né zká­zy, kte­rá se roz­pro­stí­rá nad Černochovým ost­ro­vem.

Více na Kritiky.cz
Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při n...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI             Při obsazování mladých obyvatel sirotčince slečny Peregrinové šel Bur...
Soutěž Kinomolu - průběžný stav k 18. červnu Situace kolem soutěže se nadále komplikuje... no jen tak dál! :-)...
Má paní Anglického krále Jindřicha VIII. určitě není potřebné představovat - a to samé platí i pr...
Dnes ve Velkém sále hotelu Thermal světová premiéra filmu Čára Slovensko - Ukrajinský krimi film Čára režiséra Petera Bebjaka, o pašeráku  Adamu Krajňáko...

Oproti kla­sic­kým detek­tiv­kám je v Deseti malých čer­nouš­cích citel­ný pří­klon k horo­ru a mysti­ce. Nejde o vyšet­řo­vá­ní ve sty­lu Hercula Poirota či paní Marplové, kdy si čte­nář uvě­do­mu­je, že ať se sta­lo coko­li, vše má logic­ké důvo­dy, na kte­ré geni­ál­ní vyšet­řo­va­te­lé při­jdou a v závě­ru sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lí. Tento román je nao­pak tvo­řen samý­mi nedo­ře­če­ný­mi věta­mi a polostí­ny. I po pře­čte­ní posled­ní strán­ky zůstá­vá pocit, že ne vše, co se udá­lo, lze logic­ky (a s vyne­chá­ním tajem­na) vysvět­lit.

Deset malých čer­nouš­ků (Ten litt­le nig­gers, angl.)
Autor(ka): Agatha Christie
Překlad: J.Z. Novák
Nakladatelství: Knižní klub
Rok vydá­ní: 2005
Počet stran: 207
Rozměr: 207 x 128 mm
Vazba: Vázaný
ISBN: 80-242-1449-0

Deset malých čer­nouš­ků hos­til děda Vševěd, jeden z nich se zakuc­kal, zby­lo jich jen devět. Devět malých čer­nouš­ků chtě­lo sypat kosům, jeden se včas nevzbu­dil, zby­lo jich jen osm. Osm malých čer­nouš­ků vyšlo si hrát před dům, jeden z nich se potlou­kal, zby­lo jich jen sedm. Sedm malých čer­nouš­ků šlo naští­pat klest, jeden z nich se pose­kal, zby­lo jich jen šest. Šest malin­kých čer­nouš­ků chtě­lo vybrat med, čme­lák píchl jed­no­ho, zby­lo jich jen pět. Pět malin­kých čer­nouš­ků k sou­du spo­lu míří, jeden z nich se soud­cem stal, zby­li jenom čty­ři. Čtyři malí čer­nouš­ci necha­li všech pří, jeden z nich šel pas­ti klást, šli do svě­ta tři. Tři malin­cí čer­nouš­ci šli ulo­vit lva, med­věd sežral jed­no­ho, zby­li jenom dva. Dva malin­cí čer­nouš­ci cho­di­li dvě hodi­ny, jeden kle­sl na ská­le, a tak zbyl jen jedi­ný. Jeden malý čer­nou­šek vztek měl na svět zrád­ný, pro­to se sám obě­sil - a tak nezbyl žád­ný.

Více na Kritiky.cz
Proroctví z temnot - Richard Gere řeší záhadu „Motýlích lidí“ ve filmu inspirovaném skutečnými událostmi… John Klein(Gere) je redaktorem Washington Postu a na svůj dosavadní život si stěžovat nemůže....
Komiks 65 ...
Želary – premiéra 4. září 2003 Další nový český film půjde do české distribuce. Na začátku září nový produkční poč...
Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi k...
Velcí vynálezci - velká kniha o velkých lidech Velcí vynálezci, velká kniha s velkým námětem. Bez těchto vynálezů, moudrých hlav by byl d...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Dörte Hansenová: Starý kraj.24. listopadu 2016 Dörte Hansenová: Starý kraj. Místo, kde sedláci neumí do pěti napočítat a otlučení kreativci vyrábějí jablečné želé... Píše se rok 1945 a z východního Pruska proudí zástupy uprchlíků. Ti, kteří cestu přežijí a […]
  • Pohádky z českého království - jak to kdysi bylo s našimi českými dějinami30. září 2018 Pohádky z českého království - jak to kdysi bylo s našimi českými dějinami Proč se tak jmenujeme - příběh vypráví, jak naše země získala svoje jméno. Kdysi dávno tu byly řeky, stromy, hory, zvířata, k tomu krásné počasí a nádherná příroda. Nebyli tady však žádní […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte19. prosince 2016 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte Jistě si každý vzpomene, že v době dětství se mu do ruky dostal obrázek, který vznikl tak, že se spojilo několik teček. Obvykle stačilo několik tahů a jednoduchý obrázek byl na světě. Na […]
  • Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze11. května 2017 Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze Rozumbrádkové nás přišly oblažit druhý dílem, ve kterém se tentokrát budou snažit získat zlatý pohár. Ještě než začnou s jeho hledáním, tak trochu napálí Mudru s čištěním bot. Tři […]