Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Deset let s Prima COOL

Deset let s Prima COOL

PrimaCool

Stanice Prima COOL sla­ví COOLATINY. Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny FTV Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její dru­hý člen. Snad aprí­lo­vé datum zro­ze­ní ji před­ur­či­lo k tomu, že dosta­la do vín­ku humor, nad­sáz­ku a spe­ci­fic­ký gra­fic­ký out­fit. Celoplošně šíře­ná sta­ni­ce již od počát­ku měla své divá­ky bavit seri­á­ly, fil­my a zábav­ní­mi pořa­dy.

Kanál Prima COOL začal vysí­lat 1. dub­na 2009 v 18.00. Jednalo se o jeden z prv­ních čes­kých tema­tic­kých kaná­lů. Vysílání bylo zapo­ča­to krát­kým fil­mem Narození nové tele­vi­ze. Poté násle­do­va­ly seri­á­ly Futurama, Brainiac: Šílená věda, sit­com Chuck a celo­ve­čer­ní film. Televize se již od začát­ku těši­la vel­ké obli­bě. Vysílala pre­mi­é­ro­vě zahra­nič­ní seri­á­ly, kte­ré před­tím byly v Česku dostup­né pou­ze na inter­ne­tu, jako jsou Futurama, Teorie vel­ké­ho třes­ku, Kancl, Frasier a dal­ší, uved­la také pořad o auto­mo­bi­lech brit­ské BBC Top Gear, při­by­ly i kul­tov­ní ame­ric­ký seri­ál Simpsonovi, fil­my a živé fot­ba­lo­vé pře­no­sy z Premier League.

První úspě­chy nové TV sta­ni­ce se dosta­vi­ly záhy, pro­to­že styl komu­ni­ka­ce kaná­lu se od začát­ku vymy­ká běž­né­mu poje­tí tele­viz­ních sta­nic. Grafická podo­ba pra­cu­je s jed­no­du­chý­mi gra­fic­ký­mi prv­ky, kom­bi­nu­jí v sobě humor a nad­sáz­ku. První oce­ně­ní na sebe nene­cha­lo dlou­ho čekat. Cena veřej­nos­ti v rám­ci pres­tiž­ní­ho designo­vé­ho oce­ně­ní Czech Grand Design za rok 2009. V roce 2010 zís­kal kanál Prima COOL hned dvě stří­br­né medai­le na Promax/BDA Europe v Lisabonu. Grafika vytvo­ře­ná stu­di­em Oficina bodo­va­la v kate­go­ri­ích Nejlepší logo a Nejlepší bran­ding. V roce 2017 Prima COOL vyhrá­la oce­ně­ní Czech Superbrands.

Vlajkovou lodí kaná­lu je beze­spo­ru již výše zmí­ně­ný seri­ál Simpsonovi, kte­rý popi­su­je neo­by­čej­ně oby­čej­ný život žlu­té ani­mo­va­né rodin­ky ze Springfieldu. První díl se na COOLu obje­vil na Nový rok 2010, nyní se pyš­ní aktu­ál­ní 30. sérií, kte­rá běží sou­běž­ně s USA. Tento nejdéle vysí­la­ný ame­ric­ký seri­ál na tele­viz­ní obra­zov­ce baví divá­ky nato­lik, že už byly něko­li­krát na Prima COOL vysí­lá­ny mara­tó­ny aneb nahuš­tě­né for­má­ty žlu­té zába­vy. Dalším oblí­be­ným kome­di­ál­ním seri­á­lem je Teorie vel­ké­ho třes­ku, kte­rá také sou­čas­ně s USA vysí­lá nej­no­věj­ší, a záro­veň finál­ní 12. sérii s nový­mi epi­zo­da­mi ze živo­ta dvou géniů, Leonarda a Sheldona, a jejich blíz­kých, kte­ří stej­ně jako oni dva i přes svou sko­ro až nad­po­zem­skou inte­li­gen­ci tápou v kaž­do­den­ním živo­tě.

V roce 2011 se na Prima COOL obje­vi­ly také pořa­dy z vlast­ní tvor­by. Prvním kous­kem byl her­ní pořad RE-PLAY. Ten nyní vstou­pil do dal­ší fáze své exis­ten­ce a nabí­zí jak nové mode­rá­to­ry, tak zbru­su nový kon­cept. Další pořad pro milov­ní­ky krás­ných rych­lých stro­jů – Moto ces­tou neces­tou – vzni­kl o dva roky poz­dě­ji, na něj úspěš­ně navá­zal pořad Vandráci. Třetím for­má­tem, kte­rý vzni­kl v roce 2014, je gamin­go­vá show Applikace, v roce 2016 při­šli Aliho par­ťá­ci (dří­ve Hrajeme s Alim), kte­ří se zamě­řo­va­li na feno­mén you­tu­be­rů. Na jaře 2018 před­sta­vi­la Prima COOL seri­ál ze sur­fař­ské­ho pro­stře­dí COOL Wave. Od čer­ven­ce roku 2011 běží na Prima COOL ve večer­ních hodi­nách jeden z nej­star­ších pri­mác­kých pořa­dů, Autosalon, kte­rý se vyzna­ču­je své­ráz­ným humo­rem redak­to­rů. V roce 2018 Prima COOL při­šla s neotře­lým for­má­tem stri­pů COOLfeed, kte­ré 5krát až 6krát den­ně nabí­zí roz­ma­ni­té krát­ké vstu­py rea­gu­jí­cí na sou­čas­né tren­dy svým humo­rem s pat­řič­nou nad­sáz­kou. Diváci si tak uží­va­jí nejen spous­tu neza­řa­di­tel­ných repor­tá­ží, ale také nové mini­po­řa­dy, jako jsou Úplně Debilní Zprávy, SOCKY, EKL Box či raper­ské sou­bo­je dua Souboyz, kte­ří pro­ti sobě sta­ví význam­né osob­nos­ti z poli­ti­ky, his­to­rie či z pohád­ko­vé­ho svě­ta. Jejich drs­né batt­ly se sta­ly virál­ním hitem, a divá­ci si tak již uži­li sou­bo­je Trautenberka s Tomiem Okamurou, Ježíška pro­ti Santovi, Masaryka pro­ti Havlovi, Karla Gotta pro­ti Jaromíru Jágrovi a nově Babiše pro­ti Kalouskovi.

Nebyl by to pořád­ně COOL kanál, kdy­by v nabíd­ce chy­bě­ly spor­tov­ní pře­no­sy. První vlaš­tov­kou byly v roce 2009 zápa­sy v rám­ci Premier League. V letech 2012–2015 byla vysí­lá­na Liga mis­trů UEFA. Vůbec nej­sle­do­va­něj­ším polo­ča­sem i pořa­dem na Prima COOL byl zápas mezi legen­dár­ní­mi klu­by FC Viktoria Plzeň a FC Bayern Mnichov. Druhou polo­vi­nu vidě­lo 734 000 divá­ků, sha­re 23,03 % v CS 15+. V roce 2015 potě­šil spor­tov­ní pří­z­niv­ce pře­nos dvou zápa­sů FINAL 4 z finá­le euro­li­gy bas­ket­ba­lu žen v Praze. Nejnovějším poči­nem na poli spor­tu se v uply­nu­lém roce stal pořad Sport Star, kte­rý při­ná­ší novin­ky ze spor­tov­ní­ho svě­ta.

Od roku 2014 se Prima COOL stá­vá také pořa­da­te­lem a part­ne­rem mno­ha kul­tur­ních akcí. V roce 2014 spat­řil svět­lo svě­ta pro­jekt bestCOOLfest, kdy divá­ci hla­su­jí pro nej­lep­ší fes­ti­val léta. Obdobnou anke­tou je bestCOOLpark, v níž pro změ­nu milov­ní­ci zim­ních spor­tů volí nej­lep­ší ski­a­re­ál v ČR. Obě anke­ty jsou pre­zen­to­va­né v rám­ci mini­po­řa­dů na Prima COOL a hla­so­vá­ní pro­bí­há na mik­rostrán­kách. Nejnovějším COOLáckým pro­jek­tem je You Fest – fes­ti­val zamě­ře­ný na mla­dé lidi, kte­rým nabíd­ne pořád­nou por­ci zába­vy for­mou špič­ko­vých čes­kých kapel, vystou­pe­ní před­ních you­tu­be­rů a vymaz­le­né gaming zone –, kte­rý vzni­ká ve spo­lu­prá­ci s TV Óčko.

Na jaře roku 2015 při­šel do kin film Petra Jákla Ghoul, kdy se Prima COOL sta­la popr­vé kopro­du­cen­tem a medi­ál­ním part­ne­rem fil­mu. Pro tuto pří­le­ži­tost vznik­la spe­ci­ál­ní gra­fi­ka, z níž vze­šla i jedi­neč­ná pod­zim­ní kam­paň. Divácky úspěš­ný horor měl tele­viz­ní pre­mi­é­ru na Prima COOL na Halloween.

Nedílnou sou­čás­tí bran­du Prima COOL je webo­vá strán­ka, face­boo­ko­vý a instragra­mo­vý pro­fil. S narůs­ta­jí­cím tren­dem inter­ne­tu a onli­ne vysí­lá­ní ros­te i její význam a podíl na úspě­chu znač­ky. Na pře­lo­mu roku 2015 se web Prima COOL dočkal nové podo­by. Čtenáři zde najdou člán­ky týka­jí­cí se tele­viz­ních seri­á­lů, fil­mů, počí­ta­čo­vých her a e-sportu. Obsah je roz­ší­řen o zají­ma­vos­ti ze svě­ta pop­kul­tu­ry, you­tu­be­rů, tech­ni­ky i spor­tu. Věnuje se i život­ní­mu sty­lu gee­ků a fanouš­ků, oblí­be­ným fil­mo­vým a tele­viz­ním hrdi­nům, nechy­bí memy, zábav­ná videa i foto­ga­le­rie a vlast­ní pořa­dy. Uživatelé se mohou bavit u her­ní­ho maga­zí­nu COOL Games, dění na you­tu­ber­ské scé­ně sle­du­jí s YouTube News a nej­no­věj­ší kino­pre­mi­é­ry glo­so­val maga­zín Kinomanie. Na Facebooku Prima COOL je téměř mili­on fanouš­ků a týden­ní zásah je více než 3 mili­o­ny uži­va­te­lů. Relativně nově zave­de­ný Instagram Prima COOL se pyš­ní kon­stant­ním gra­fic­kým sty­lem a více než 17 tisí­ci fanouš­ky.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com