Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím

Roma lazio

Derby. Ve spor­tov­ním svě­tě ozna­če­ní pro sou­boj odvě­kých riva­lů, zpra­vi­dla síd­lí­cích v jed­nom
měs­tě, kte­ré pro srd­ca­ře z řad fanouš­ků, hrá­čů, tre­né­rů i funk­ci­o­ná­řů před­sta­vu­je jeden z vrcho­lů
sezo­ny. Velice aktu­ál­ně důle­ži­tost sou­bo­je s úhlav­ním sokem vysti­hl Zdeněk Ščasný, toho času
tre­nér Sparty, kte­rý před due­lem se Slavií a po sérii nepře­svěd­či­vých výko­nů pro­hlá­sil: „Že se
občas neda­ří, to se stá­vá všu­de. Fanoušci jsou vám ochot­ni díl­čí neú­spě­chy časem odpus­tit.
Prohru v der­by však ne,“ řekl zku­še­ný kouč před svým posled­ním utká­ním na lavič­ce leten­ské­ho
cel­ku na kon­ci září roku 2016, při kte­rém Sparta pod­leh­la doma seší­va­ným 0:2.

Derby della Capitale

Jen málo­kte­ré­mu der­by se však dva­krát do roka dostá­vá toli­ko glo­bál­ní pozor­nos­ti, jako je tomu
v pří­pa­dě Derby del­la Capitale. Tak se nazý­vá vyhro­ce­ná bitva o ital­ské hlav­ní měs­to, ve kte­ré si
to o půlroč­ní roli řím­ských krá­lů pra­vi­del­ně roz­dá­va­jí fot­ba­lis­té AS a Lazia Řím.
Historie jed­no­ho ze dvou nej­vý­znam­něj­ších ital­ských der­by sahá až do roku 1929, kdy se poté,
co byl v témže roce zalo­žen AS Řím, ode­hrá­lo prv­ní z nich. Nově zalo­že­ný klub v něm teh­dy
bran­kou Rudolfa Volka pora­zil o 27 let star­ší (rok zalo­že­ní 1900) Lazio 1:0.

Řím na ruby

Kdo někdy duel řím­ských gigan­tů navští­vil osob­ně, tak jis­tě potvr­dí, že se v ten­to den ve
čtr­nác­tém nej­na­vště­vo­va­něj­ším měs­tě svě­ta a pro zacho­va­lé, his­to­ric­ké cen­t­rum oblí­be­né
turis­tic­ké desti­na­ci tak tro­chu zasta­ví čas. Doprava fun­gu­je v ome­ze­ném reži­mu a na řím­ské
poli­cis­ty, během der­by navíc posil­ně­né o kole­gy z okol­ních regi­o­nů, nará­ží­te oprav­du na kaž­dém
kro­ku. Některé obcho­dy mají z bez­peč­nost­ních důvo­dů zavře­no, nao­pak hos­po­dy a vše­mož­ná
restau­rač­ní zaří­ze­ní hlá­sí již od rána plné sta­vy. Pije se, skan­du­je, ultras obou tábo­rů dola­ďu­jí na
sta­di­o­nu posled­ní detai­ly při­pra­vo­va­né­ho cho­rea, a ke slo­vu se dostá­va­jí i pří­z­niv­ci z řad
nej­tvrd­ší­ho jádra – hoo­li­gans.

Mrtvý fanoušek Lazia i 170 zraněných policistů

Právě chu­li­gá­ni, kte­ří se pra­vi­del­ně sta­ra­jí o vzruch jak během zápa­su na sta­di­o­nu, tak před jeho začát­kem i po jeho kon­ci v uli­cích, pat­ří mezi hlav­ní ele­men­ty, kte­ré Městské der­by „pro­sla­vi­ly“. Řádění fanouš­ků bývá kaž­do­roč­ně veli­ce divo­ké, což doklá­dá hned více­ro smut­ných pří­kla­dů z his­to­rie.

Tragické násled­ky mělo řím­ské der­by v roce 1979 pro rodi­nu Vincenza Paparelliho, věr­né­ho fanouš­ka Lazia Řím, kte­rý v důsled­ku zra­ně­ní svět­li­cí, kte­rá jej tre­fi­la pří­mo do oka, zemřel. O čtvrt sto­le­tí poz­dě­ji, v roce 2004, se Derby del­la Capitale nedo­hrá­lo, když se za sta­vu 0:0 pří­mo na sta­di­o­nu strh­ly divo­ké nepo­ko­je mezi fanouš­ky. Ty pro­vá­ze­la léta­jí­cí pyro­tech­ni­ka, hoří­cí sedač­ky a nelí­tost­né bit­ky chu­li­gá­nů s ozbro­je­ný­mi slož­ka­mi, kte­ré se pře­su­nu­ly i do ulic. Kromě nespočtu pří­z­niv­ců obou cel­ků bylo zra­ně­no 170 čle­nů poli­cie. Ti tak odnes­li údaj­nou zprá­vu – zpět­ně potvr­ze­nou jako neprav­di­vou – kte­rá se během utká­ní roz­ší­ři­la mezi fanouš­ky, a kte­rá hovo­ři­la o malém dítě­ti zabi­tém pří­sluš­ní­kem poli­cie.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Fotbalová města – Barcelona26. září 2019 Fotbalová města – Barcelona Barcelona je jedno z nejslavnějších měst celého Španělska. Nachází se v něm celá řada pamětihodností, ale všechny fotbalové fanoušky světa zajímá něco jiného – FC Barcelona. […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Fotbalové míče a jejich historie12. září 2019 Fotbalové míče a jejich historie Fotbal patří k nejpopulárnějším sportům na celé planetě. Hraje se s míčem, který však vždy nebyl stejný jako dnes. Pojďme se tedy podívat na historii fotbalového míče. Míče mají […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Alkohol, ústavní léčba a prohýřený talent3. října 2019 Alkohol, ústavní léčba a prohýřený talent Jméno Jan Šimák je asi známé každému fotbalovému fanouškovi, který se již nějaká léta zajímá o dění v české nejvyšší soutěži a o krajánky působící v zahraničních soutěžích. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?6. září 2019 TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úspěchu. Kvalitní sedačky, vyhřívaný trávník, supermoderní osvětlení ani sebelepší zázemí pro hráče […]