Kritiky.cz > Filmové recenze > Der Film

Der Film

200610041945 udalost 105

Ve dnech 4. až 8. říj­na se v praž­ských kinech AeroSvětozor před­sta­ví fes­ti­val němec­ky mlu­ve­ných fil­mů Der Film s při­bliž­ně pat­nác­ti celo­ve­čer­ní­mi fil­my z pro­duk­ce sou­sed­ní­ho Německa, Rakouska a Švýcarska.

Zahájení

Festival zahá­jí v úte­rý 4. říj­na před­pre­mi­é­ra nej­ú­spěš­něj­ší­ho němec­ké­ho sním­ku toho­to roku Životy těch dru­hých (Das Leben der Anderen, režie Florian Henckel-Donnersmarck). Příběh z dob, kdy býva­lé východ­ní Německo para­ly­zo­val strach z taj­né poli­cie Stasi, posbí­ral něko­lik fil­mo­vých oce­ně­ní, mimo jiné byl vyhlá­šen nej­lep­ším němec­kým fil­mem letoš­ní­ho roku.

Festivalový pro­gram

Během fes­ti­va­lu pro­běh­ne i pre­mi­é­ra doku­men­tu Dělníkova smrt (Workingman´s Death) rakous­ké­ho fil­ma­ře Michaela Glawoggera. Festival dále nabíd­ne praž­ským divá­kům mimo jiné fil­my Srdeční zásta­va (Kammerflimmern, rež.: Hendrik Hölzemann), V cizí kůži (Fremde Haut, rež.: Angelina Maccarone) či doku­men­ty Velké ticho (Die Grosse Stille, režie Philip Gröning) a Doteky zvu­ku (Touch the Sound, režie Thomas Riedelsheimer).

Doprovodný pro­gram

Festival také nabíd­ne dopro­vod­ný pro­gram, jehož spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bude rov­něž němec­ký jazyk, ten­to­krát však v hudeb­ní for­mě. Připraveny jsou spe­ci­ál­ní večír­ky zamě­ře­né na rakous­kou a němec­kou hud­bu ve spo­lu­prá­ci s praž­ským Cross klu­bem a dal­ší v pro­duk­ci celo­roč­ní­ho fes­ti­va­lu jiné hud­by STIMUL.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...