Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Denní světlo

Denní světlo

Populární Sly Stallone v roli neo­hro­že­né­ho hrdi­ny, kte­rý boju­je s časem při záchra­ně sku­pi­ny lidí uvěz­ně­ných v tune­lu pod řekou Hudson. Po výbuchu toxic­ké­ho odpa­du zde došlo k záva­lu a ti, kte­ří kata­stro­fu pře­ži­li, se oct­li v pas­ti mezi ohněm, zamo­řu­jí­cím vzduch jedo­va­tý­mi ply­ny, a vodou, rych­le zapla­vu­jí­cí pod­zem­ní pro­sto­ry. Jejich jedi­nou nadě­jí je býva­lý šéf newy­or­ské záchran­né služ­by - Latura, pod jehož vede­ním se vyda­jí na vyčer­pá­va­jí­cí ces­tu pod­zem­ním laby­rin­tem. Latura při­tom ris­ku­je doslo­va na kaž­dém kro­ku. Na úspě­chu toho­to kata­stro­fic­ké­ho fil­mu o stras­tipl­né pou­ti za den­ním svět­lem mají svůj podíl i vyni­ka­jí­cí zvlášt­ní efek­ty, díky nimž pro­ži­je­te chví­le napě­tí, při kte­rých vás bude mra­zit v zádech!Byl to doce­la běž­ný den, kte­rý by se ničím neli­šil od sto­vek jiných, kdy­by si ces­tu Hollandovým tune­lem, kte­rý spo­ju­je Manhattan a New Jersey, nevy­bra­li v jeden oka­mžik kro­mě tří nákla­ďá­ků s výbuš­ným toxic­kým odpa­dem také zlo­dě­ji prcha­jí­cí s ukra­de­ný­mi dia­man­ty. Ti totiž při své zbě­si­lé jízdě nara­zí do jed­no­ho z nákla­ďá­ků. Při násled­né explo­zi dojde ke zří­ce­ní čás­ti tune­lu, kde zůsta­ne uvěz­ně­na sku­pi­na lidí mezi záva­lem a nepro­nik­nu­tel­nou stě­nou pla­me­nů, kte­ré rych­le zvy­šu­jí kon­cen­t­ra­ci toxic­kých zplo­din v uza­vře­ném pro­sto­ru tune­lu. A jako­by to nesta­či­lo, začne poško­ze­ný tunel zapla­vo­vat voda z řeky Hudson.

Hlavní posta­vou dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu je Kit Latura, býva­lý šéf newy­or­ské záchran­ky, pro­puš­tě­ný před dvě­ma lety po tra­gic­ké smr­ti tří záchra­ná­řů. Ten jako řidič limu­zí­ny uvíz­ne v zácpě před zří­ce­ným tune­lem a nejen­že se hned zapo­jí do záchran­ných pra­cí, ale jako jedi­ný se nabíd­ne, že se poku­sí pomo­ci lidem uvíz­lým v tune­lu, kte­rým hro­zí do tří hodin smrt udu­še­ním. Systémem vět­rá­ků, vhá­ně­jí­cích do tune­lu vzduch, se mu poda­ří pro­nik­nout do tune­lu a dostat se k vydě­še­ným lidem. Přes jeho sna­hu něko­lik z nich zahy­ne, ostat­ní se pod jeho vede­ním vydá­va­jí na stras­tipl­nou ces­tu za záchra­nou, kte­rou by jim mohl poskyt­nou neda­leký bun­kr, kte­rým by se moh­li dostat ven. Už tak těž­kou ces­tu jim kom­pli­ku­je nejen ledo­vá voda, ale také neše­tr­né prá­ce na odstra­ňo­vá­ní záva­lu, kte­ré způ­so­bu­jí dal­ší otře­sy. Je jis­té, že přes všech­nu Kitovu sna­hu, obě­ta­vost a sta­teč­nost se všich­ni za den­ním svět­lem nedo­sta­nou.

Po 2. 2. 2004 - Prima 19:55

Recenze ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,24265 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56622 KB. | 28.06.2022 - 20:14:50