Denní hlídka - Dnevnoy dozor

Noční hlíd­ka, byla fil­mem, kte­rý se vstou­pil do kin bez vět­ší­ho mar­ke­tingo­vé­ho poprasku. Jenže vzá­pě­tí na to se z něj stal vel­ký hit. Protože jen nej­vět­ší opti­mis­ti do té doby věři­li, že něco tak vizu­ál­ně vychy­ta­né­ho může vznik­nout jin­de než v boha­tém Hollywoodu. Ruští fil­ma­ři se vytáh­li a vytvo­ři­li dechbe­rou­cí obra­zo­vou jízdu, kte­rá moh­la smě­le kon­ku­ro­vat ame­ric­kým bloc­kbus­te­rům. To ale nezna­me­ná, že by se ale Noční hlíd­ka od stan­dard­ní pro­duk­ce z USA neli­ši­la. Zatímco ame­rič­tí fil­ma­ři obvykle sáze­jí na to, že jas­ně nastí­ně­ný vcel­ku jed­no­du­chý pří­běh, ruš­tí tvůr­ci šli jinou ces­tu. Pro divá­ka, kte­rý neče­tl kniž­ní před­lo­hu, bylo doce­la obtíž­né vyznat se v ději. I přes urči­tou sna­hu o vysvět­le­ní byla pří­bě­ho­vá lin­ka sluš­ně zma­te­ná a ztra­tit se v ní neby­lo nic neob­vyk­lé­ho. Ale základ­ní body urči­tě pochy­til snad kaž­dý – šlo o křeh­kou rov­no­váhu mezi tak­zva­ný­mi Jinými, lid­mi, kte­ří vlád­nou nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi (magie, mož­nost měnit svou for­mu). Ti se dělí do dvou sku­pin, bojov­ní­ci Světla a Tmy. Každý Jiný má mož­nost zvo­lit si, na kte­rou stra­nu se při­dá. Mír mezi frak­ce­mi udr­žo­va­la křeh­ká smlou­va, a také rov­no­vá­ha sil. Jenže se obje­vi­ly zvěs­ti o tom, že při­chá­zí Jiný, kte­rý může pod­stat­ně ovliv­nit to, kte­rá ze sku­pin bude sil­něj­ší. A byl jím syn muže jmé­nem Anton (Konstantin Khabensky), kte­rý byl Světlým. Ale díky mani­pu­la­ci Temných (a také Antonově mla­dist­vé chy­bě) se nako­nec jeho poto­mek Jegor (Dmitry Martynov) roz­ho­dl při­dat k  Temným.

Tak skon­či­la Noční hlíd­ka. Denní hlíd­ka na ní pří­mo nava­zu­je. Anton, kte­rý nehod­lá nechat nasta­lou situ­a­ci jen tak, hle­dá mystic­kou Křídu osu­du, díky níž může změ­nit svůj osud. S její pomo­cí chce napra­vit pro­hře­šek, kte­rý ho při­pra­vil o syna. To samo­zřej­mě Temní nehod­la­jí při­pus­tit. Síly se totiž opět vyrov­na­ly. Na stra­nu Světlých se při­da­la Světlana (Mariya Poroshina), kte­rá je dokon­ce moc­něj­ší než Jegor. Mimochodem, byla to prá­vě ona, kte­rá v  prv­ním dílu pro­kle­la sama sebe a způ­so­bi­la tak Noční hlíd­ce vel­ké pro­blémy.

Temní si nebe­rou žád­né ser­vít­ky a k tomu, aby dosáh­li své­ho (s pomo­cí Jegora chtě­jí zapo­čít vel­kou vál­ku, ale ješ­tě před­tím tou­ží zís­kat Křídu osu­du, s  níž by bylo vítěz­ství téměř jis­té). Zlikvidují dva své lidi a  kři­vě obvi­ní Antona…

Ale Denní hlíd­ka má i  dal­ší zají­ma­vé pří­bě­ho­vé lin­ky, napří­klad roz­ví­je­jí­cí se lás­ku mezi jed­nou z nej­vyš­ších Temných Alisou (Zhanne Friske) a mla­dým upí­rem Kosťou (Aleksei Chadov). Alisa je ovšem man­žel­kou vůd­ce Temných, a tak se logic­ky obá­vá násled­ků, kte­ré by mohl jejich vztah vyvo­lat. Určitě nejde o jedi­nou odboč­ku od hlav­ní­ho děje, ten­to­krá­te tu není jeden ústřed­ní hrdi­na, ale hned něko­lik, kte­ří mají dosta­tek pro­sto­ru pro své vlast­ní pří­běhy. Pozornost je také věno­vá­na poli­tic­kým šar­vát­kám mezi Světlými a  Temnými, na scé­nu dokon­ce vstu­pu­je Inkvizice, kte­rá má sle­do­vat a zajiš­ťo­vat dodr­žo­vá­ní Velké smlou­vy.

Více na Kritiky.cz
Show Jana Krause 26. 10. 2016 - Úvod ...
Na plný plyn ( Michel Vaillant ) Silné vozy, krásné ženy - prostě film ze světa automobilových závodníků ....
Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny Frida je místy poetický, místy tragický, většinou hraný, ale chvílemi i animovaný film, v n...
Vysílání Československé televize v srpnu 1968 Výstava připomíná také roli Československé televize, která o probíhající okupaci naší z...
S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení Patří k nejlepším z nejlepších. Jsou elitou mezi strážci zákona. Nyní je čeká nejt...

Denní hlíd­ka tak, stej­ně jako Noční hlíd­ka, vyža­du­je, abys­te peč­li­vě sle­do­va­li kaž­dý moment, pro­to­že ani ten­to­krát není pro­blém se v tom všem zamo­tat. Jakožto nepo­vin­ná ale dopo­ru­če­ná pří­pra­va je vhod­né zhléd­nout Noční hlíd­ku, pro­to­že Denní hlíd­ka na ní mno­ho­krát odka­zu­je. A ješ­tě lep­ší by bylo, kdy­bys­te pře­čet­li kni­hy, kte­ré vám mno­ho věcí ješ­tě více objas­ní (vyhne­te se tak otáz­kám typu: „Jak to, že zrov­na pro­sko­čil reklam­ní tabu­lí a obje­vil se někde jin­de?“). Na dru­hou stra­nu, někte­ří fanouš­ci lite­rár­ních děl si stě­žu­jí na to, že fil­mo­vé adap­ta­ce se od nich pří­liš liší.

Jestliže se náho­dou sta­ne to, že někdy nebu­de­te tušit, co se vlast­ně děje, pak vás ale­spoň potě­ší tri­ko­vé sek­ven­ce. Ty jsou opět vyni­ka­jí­cí. Tvůrci se nebo­jí zni­čit celé měs­to nebo nechat utí­kat lidi před utr­že­ným rus­kým kolem. A to v  prvotříd­ním podá­ní, na kte­rém oprav­du není znát, že roz­po­čet byl jen 4 200 000 ame­ric­kých dola­rů. Myslím, že ani Lucasovo tri­ko­vé stu­dio Industrial Light & Magic by si se spe­ci­ál­ní­mi efek­ty nepo­ra­di­lo lépe (jen by to u nich bylo mno­hem draž­ší).

Ovšem i momen­ty, ve kte­rých nevy­po­moh­li počí­ta­čo­ví exper­ti mají své neo­do­la­tel­né kouz­lo. Kamera si ráda pohrá­vá s netra­dič­ní­mi detai­ly a  úhly. Sympatické je i herec­tví, kte­ré není umě­lé a  uhla­ze­né, jak jsme u vel­ko­fil­mů zvyklí, ale spí­še civil­ní a lid­ské. A  to i v oka­mži­cích, kdy scé­nář sta­ví cha­rak­te­ry do nety­pic­kých situ­a­cí (žena s mužem, oble­če­ným v  dám­ském kos­tým­ku, sto­jí­cí pod vodo­pá­dem a  dal­ší podob­né netra­dič­ní momen­ty).

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní...
Joker Jen málokterá komiksová postava je tak ikonická, jako jeden z nejznámějších záporáků z ko...
Bílá vrána / The Black Balloon (2008) Film The Black Balloon by se dal volně přeložit i jako Černý balon ve smyslu „černá ovce ...
RECENZE – Zlatá klec Autorka: Camilla LäckbergPřeklad: Martin SeverýnNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2019...
Sympatizant - kniha V příběhu se setkáváme s dvojitým špiónem, který jde na dvě strany – vietnamská a jih...

Jestli jste byli „mimo“ už u Noční hlíd­ky a ani po dru­hém zhléd­nu­tí netu­ši­li, o co vlast­ně šlo, Denní hlíd­ka vám zma­te ješ­tě více. Pokud jste ale více méně do pří­bě­hu pro­nik­li, tak dru­hý díl se vám bude zdát o mno­ho jas­něj­ší. Po dějo­vé strán­ce je pod­le mého pove­de­něj­ší, sou­stře­dí se kro­mě odvě­ké­ho stře­tu Světla a  Temna, na lid­ské osu­dy a jejich emo­ce, což pova­žu­ji za nespor­ný klad. A jest­li se kom­pli­ko­va­né­ho děje bojí­te, tak skvost­né tri­ky jsou sro­zu­mi­tel­né kaž­dé­mu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Nezvratný osud 3 - Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 - Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Fantasy Island (Blumhouses´s Fantasy Island) – Recenze – 20%13. února 2020 Fantasy Island (Blumhouses´s Fantasy Island) – Recenze – 20% Pokud jde o dementní filmy, v nichž se všechno děje zcela náhodně a bez rozmyslu, tak si americký mysteriózní (a zároveň komediální, hororový a dobrodružný) thriller Fantasy […]
  • Parazit (Gisaengchung) – Recenze – 100%2. září 2019 Parazit (Gisaengchung) – Recenze – 100% Malé doporučení. Nic si o Parazitovi předem nezjišťujte a prostě na něj jděte do kina. Je vynikající a v mnoha ohledech překvapivý a čím méně o něm (a o jeho ději a žánru) budete […]
  • Noční hlídka14. září 2005 Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku. Síly Světla a Tmy, představující dobro a zlo, uzavřeli kdysi na konci nic neřešící války pakt o […]
  • A night to remember - 75%27. října 2012 A night to remember - 75% Filmů, věnujících se nejproslavenější námořní katastrofě všech dob - potopení zaoceánského parníku Titanic, bylo natočeno mraky. Snad všechny do jednoho - včetně velkorozpočtového […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […]