Kritiky.cz > Recenze knih > DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové

DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové

deník1

Každý z nás se ale­spoň jed­nou v živo­tě při­stih­ne před zrca­dlem, jak si kon­t­ro­lu­je svo­je fal­dí­ky na bři­še nebo veli­kost své­ho poza­dí. Kolikrát jste si už řek­li, že takhle TO fakt už dál nejde a „musím zhub­nout“? Podobnou otáz­ku si zce­la urči­tě polo­ži­la i autor­ka kni­hy „Deník věč­né die­tář­ky“ Patricia Janečková, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.

Hubnutí je vel­ká věda, a ne vždyc­ky je to pro­ces jed­no­du­chý, pro­to­že ne vždy kaž­dé­mu vydr­ží pev­ná vůle a odhod­lá­ní. Ano, všich­ni máme ten­den­ci uchy­lo­vat se ke vše­mu, co by nám ale­spoň tro­šič­ku pomoh­lo, a pokud mož­no ces­tou bez jaké­ko­liv náma­hy, bez pohy­bu, a s co nejmen­ším odří­ká­ním se vše­ho, co tolik milu­je­me: tj. „slad­ké a čoko­lá­du“.

Bohužel to takhle nefun­gu­je, o čemž vás úsměv­nou a někdy i s leh­kou dáv­kou iro­nie pře­svěd­čí samot­ná kni­ha. A nemys­le­te si, že díky ní dosta­ne­te něja­ký zaru­če­ný seznam zázrač­ných hub­nou­cích tri­ků, po kte­rých pak jak máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku lehce zhub­ne­te….

Nejlépe to asi vysti­hu­jí slo­va Laďky Něrgešové, kte­rá napsa­la před­mlu­vu k tomu­to dení­ku a při­da­la i pár vlíd­ných slov:

„Všechno začí­ná a také kon­čí pře­de­vším ve vaší hla­vě. To vy sami si nasta­vu­je­te limi­ty a cíle. Ale také výmlu­vy a důvo­dy.“

Ano, po pře­čte­ní toho­to dení­ku zjis­tí­te, že za kaž­dým, byť jen malým úspě­chem na ces­tě za krás­nou linií, sto­jí vždy vel­mi obtíž­ná ces­ta plná odří­ká­ní se, tvr­dé prá­ce, a hlav­ně pev­né a nezkrot­né vůle.

Deník věč­né die­tář­ky se mi moc líbil, v mno­hém mě i inspi­ro­val a sko­ro na kaž­dém řád­ku vykouz­lil úsměv na mé tvá­ři, pro­to­že i mně se při poku­su zhub­nout „honi­ly hla­vou“ úpl­ně stej­né myš­len­ky jako autor­ce např.

„A pak tam sto­jí­te, na té svi­ni váze, a hla­vou se mno­ží otáz­ky. Je ta váha roz­bi­tá? Pomůže, když se svlék­nu do naha nebo zadr­žím dech? Nepřenáším špat­ně hmot­nost těla, a pro­to ta ručič­ka uka­zu­je nesmy­sl? To vše se mi honí hla­vou při pohle­du na váhu.“

Anebo: 

„Do prde­le! Zhubla jsem jen 750 gra­mů. Cože? Nespletla se? Terapeutka mne však chvá­lí (asi vidě­la, jak se tvá­řím, a bála se, že jí fakt zabi­ju). Váha prý uka­zu­je, že mize­ly hlav­ně tuky. Super! Takže tou­to rych­los­tí budu svých 10 kilo hub­nout do šede­sá­ti.“

Kniha je moc hez­ky napsa­ná, čti­vá, plná momen­tál­ních myš­le­nek a vnitř­ních poci­tů, pros­tě vše­ho, co autor­ka v danou chví­li pro­ží­va­la a cíti­la na vlast­ní kůži; co jí samot­nou při tom­to „hub­nou­cím pro­ce­su“ napa­da­lo. Sami se pak pře­svěd­čí­te, že v tom nikdy nejste sami, že i ostat­ní mají buď úpl­ně stej­né nebo čás­teč­ně podob­né pro­blémy a úska­lí, kte­rým se musí nau­čit čelit.

V kni­ze samo­zřej­mě nechy­bí ani strán­ka na napsá­ní své­ho moti­vač­ní­ho pří­bě­hu, a toho co bys­te chtě­li doká­zat, a jakou ces­tu se k své­mu cíli nako­nec vydá­te, včet­ně mož­nos­ti nale­pe­ní vaší foto­gra­fie před zahá­je­ním pro­ce­su hub­nu­tí.

Nebyl by asi deník dení­kem, kdy­by tu chy­běl pro­stor pro vaše poznám­ky, pod­ně­ty, mož­nos­ti zapi­so­vat si vše, co je důle­ži­té. Naleznete tu pro­to spous­tu strá­nek na zdo­ku­men­to­vá­ní vaše­ho pro­ce­su hub­nu­tí (tj. uve­de­ní data o tom, že jste se roz­hod­li hub­nout, data, kdy jste sku­teč­ně zača­li hub­nout, i datum, kdy jste docí­li­li své­ho cíle, vše samo­zřej­mě dopl­ně­né i aktu­ál­ní­mi míra­mi v prsou, pasu, bocích, kolem ste­hen a paží)., ale i spous­tu strá­nek na sesta­ve­ní si své­ho vlast­ní­ho jídel­níč­ku a receptá­ře s oblí­be­ný­mi recep­ty, vol­né strán­ky pro vlast­ní postře­hy a rady, stán­ky pro vaše poci­ty, zku­še­nos­ti a zážit­ky spo­je­né s vel­kou výzvou jmé­nem „DIETA A HUBNUTÍ“.

Drahé die­tář­ky,

moc dob­ře vím, kolik z nás řeší svo­ji váhu.

Ve svém oko­lí neznám žád­nou ženu, kte­rá by ve svém živo­tě nikdy nedr­že­la die­tu.

S při­bý­va­jí­cí­mi lety je kaž­dé sho­ze­né kilo doslo­va zázra­kem. Když ale zís­ká­te nad­hled,

podí­vá­te se na celé hub­nu­tí s humo­rem, uvi­dí­te, že vše půjde mno­hem snáz…

A pro nás všech­ny jsem napsa­la ten­to deník…

Patricia Janečková

Není nic báječ­né­ho než s pomo­cí dení­ku obje­vit svůj zdra­vý život­ní styl, rado­vat se z kva­lit­ních potra­vin, z krá­sy pohy­bu, nale­ze­ní své­ho sku­teč­né­ho JÁ, pro­to­že jen tak, jak bude­te brát sama sebe, své tělo, uží­vat si pohy­bu a „kouz­le­ní“ s jíd­lem, jen tak se bude­te cítit oprav­du šťast­ná, bez jaký­ko­liv výči­tek.

Deník věč­né die­tář­ky (stej­ně jako jsem já) mě v mno­hém inspi­ro­val, a uká­zal mi novou ces­tu za MÝM LEPŠÍM JÁ!!!

 

DENÍK VĚČNÉ DIETAŘKY

Napsala: Patricia Janečková

Fotografie: Lucie Kalašová-Chramostová

Vydala Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2017

Počet stran 176

  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […] Posted in Recenze knih
  • 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete6. února 2019 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, nadšených dobrodruhů, novinářů a publicistů z celého světa, kteří společnými silami dali dohromady […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.15. ledna 2019 KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou. Koho by nelákalo umět si vyrobit domácí kosmetiku úplně na všechno sám a z přírodních materiálů? Asi každého. A tahle kniha plná voňavé inspirace vám ukáže, jak na to. Kniha je nabitá […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […] Posted in Recenze knih
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […] Posted in Recenze knih
  • Bee, Schenker: Nestárnoucí tělo. Jak udržet roky na uzdě v každém věku...4. prosince 2016 Bee, Schenker: Nestárnoucí tělo. Jak udržet roky na uzdě v každém věku... Tohle není kniha o tom, jak vrátit čas nebo o tom, jak nepřijímat stárnutí. Není ani o lpění na mládí vyvolané zoufalstvím. Tato kniha je o tom, že je v silách prakticky každé ženy […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...