Kritiky.cz > Recenze > Deník Bridget JonesS rozumem v koncích

Deník Bridget JonesS rozumem v koncích

Předtím to byl šťast­ný konec, člo­věk by oče­ká­val, že ve dru­hém díle bude i šťast­ný začá­tek, ale chy­ba láv­ky. Nic tako­vé­ho se neko­ná. Bridget stá­le pra­cu­je v tele­vi­zi a dělá repor­tá­že, kde se vět­ši­nou ztrap­ní a stá­le cho­dí s Markem, ale v prá­ci se jí pod ruce zase při­ple­te Daniel a pro­blém je tu. Nezávisle na Danielovi se Mark pohá­dá s Bridget na ban­ke­tu advo­kát­ní komo­ry, kde Bridget vypa­dá jako zla­tá růže mezi čer­ný­mi. Jako jedi­ná má barev­né šaty a ješ­tě se doce­la špat­ně nalí­či­la a celý obli­čej jí září čer­ve­nou bar­vou. Nezazáří ani při sou­tě­ži sto­lů, kde zka­zí posled­ní otáz­ku a pro­hra­jou a ješ­tě navíc nesne­si­tel­ně žár­lí na Rebecu, kte­rá pra­cu­je s Markem.

Usmíření dopad­ne a Bridget s Markem se roz­je­dou na výlet na hory. Bridget to v růžo­vo­še­dí kom­bi­na­ci moc slu­ší, jen­že neu­mí lyžo­vat a zaka­muflo­vat to je doce­la pro­blém. Při sestu­po­vá­ní si uvě­do­mí, že je mož­ná těhot­ná a ze samé­ho pře­mýš­le­ní se omy­lem vrh­ne na závod­ní dráhu. Nějakým způ­so­bem se dosta­ne do lékár­ny a sna­ží se vysvět­lit němec­ky mlu­ví­cím pro­da­vač­kám, že by chtě­la test. Vypadá to doce­la komic­ky, jak uka­zu­je mož­nost těhotná/netěhotná. Každopádně test dosta­ne a dal­ší pro­blém je na svě­tě. Když čeká na ver­dikt, při­jde Mark a spo­leč­ně pře­mýš­lí, co by s mimin­kem bylo dál. A tady je kámen úra­zu, Mark chce sou­kro­mou ško­lu, Bridget chce stát­ní, Mark chce tamhle­to, Bridget něco jiné­ho. Pohádají se a neu­dob­ří se ani v leta­dle.

Další den jsou na obě­dě u Bridgetiných rodi­čů, kde jsou i Markovi rodi­če a nade­jde neo­če­ká­va­ná otáz­ka a to svat­ba. Brzy se to zamlu­ví, ale Bridget to stá­le leží v hla­vě. Chtěla by s Markem svat­bu, ale on se k niče­mu nemá. Přijedou k Markovi a po tom, co Bridget vyslech­ne vzkaz, kte­rý mu nechá­vá Rebeca, se naštve, zno­vu se pohá­da­jí a ode­jde. Je to tak tro­chu roz­chod a Bridget je sama.
Dostane šan­ci mode­ro­vat pořad o zemích s Danielem a odle­tí do Thajska, kde by se mělo natá­če­ní konat. Už v leta­dle se potká s Danielem a s ohle­dem na minu­lost to mezi nimi zase začne jis­k­řit, i když se tomu Bridget dost brá­ní. V Thajsku si uži­jou dost věcí, od jíd­la, přes výlet na loď­ce tak i roman­tic­kou veče­ří poté, kdy Bridget sní sma­že­ni­ci z lyso­hlá­vek. Pomalu se schy­lu­je k milo­vá­ní, ale bohu­žel Danielovi při­jde na pokoj objed­na­ná sleč­na a ze vše­ho sejde. Bridget je naštva­ná a odje­de na letiš­tě s tím, že poje­de domů.

Ale to by neby­la Bridget... Na letiš­ti jí zatknou za pašo­vá­ní drog a Bridget jde to věze­ní. Strčej jí do kob­ky s vel­kým počtem thaj­ských žen a sran­da může začít. za půj­če­ní pod­prsen­ky má pří­sun ciga­ret, zhub­ne a nako­nec se dosta­ne ven jen díky Markovi. Který s ní ale stá­le nemlu­ví, pro­to­že si mys­lí, že spa­la s Danielem a řek­ne jí, že byl v Thajsku jen náho­dou a ať mu nedě­ku­je.
Markovi to nedá a zajde si za Danielem pří­mo na natá­če­ní, por­vou se jako v jed­nič­ce, ale ten­to­krát je to pod­stat­ně lep­ší, pro­to­že se topí v kaš­nič­ce s tro­chou vody. Daniel mu řek­ne, že s ním nespa­la a ať si Bridget vez­me, když mu na ní tak zále­ží. Mezitím se Bridget od kámo­šů dozví, že to vlast­ně Mark ji zachrá­nil a roz­hod­ne se, že pobě­ží za ním. Chytne taxí­ka a jede domů, kde se něko­li­krát pře­vlék­ne, dokud jí to taxi­kář neod­sou­hla­sí a jedou vstříc osu­du.

Těsně než dojde za Markem ji naho­dí voda z pod kol auta, vle­ze do špat­né kan­ce­lá­ře a vyzná lás­ku postar­ší­mu týp­ko­vi, co na ni kou­ká doce­la vydě­še­ně a pak vpad­ne koneč­ně k Markovi, všech­no mu „vyte­lí“ a pak si všim­ne, že má kolem sebe dal­ší sku­pi­nu lidí. Odejdou z míst­nos­ti a udob­ří se. Bridget už ví, že ji chce Mark požá­dat o ruku a je spo­ko­je­ná a Mark je rád, že je jeho Bridget zase s ním. Jako potvr­ze­ní chy­tí Bridget kyti­ci na potvr­ze­ní sli­bu jejích rodi­čů a zase všech­no dob­ře kon­čí.

Dvojka sice není tak kou­zel­ná jako jed­nič­ka, ale roz­hod­ně má taky něco do sebe. Nejspíš už nena­dchne tolik divá­ků, ale sluš­ných 261,709,155 dola­rů výnos roz­hod­ně nedě­lá fil­mu ostu­du.

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
21. January 2010 - 23:59 — Martina Strachotová

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,86698 s | počet dotazů: 235 | paměť: 52862 KB. | 16.06.2021 - 09:25:16