Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Deník Bridget Jonesové

Deník Bridget Jonesové

Bridget Jonesová je tro­chu kula­těj­ší „tři­cít­ka“, kte­rá má ve svém živo­tě zdán­li­vě jed­no­du­chá a spl­ni­tel­ná přá­ní – sho­dit něja­ké to kilo a najít oprav­do­vý vztah. Jenže prá­vě v roce, do něhož vstou­pi­la s bez­poč­tem před­se­vze­tí a roz­hod­nu­tím vést si deník, se to na jeho strán­kách hemží pohro­ma­mi. Především se zami­lo­va­la do své­ho pohled­né­ho šéfa, aby časem zjis­ti­la, že je jen „bokov­ka“, pro­to­že „stá­li­ce“ je nejen vychrt­lá, ale navíc boha­tá. Dala pro­to výpo­věď v nakla­da­tel­ství, kde ji to cel­kem bavi­lo, a vrh­la se střemhlav na kari­é­ru tele­viz­ní mode­rá­tor­ky, což zda­le­ka, jak zjiš­ťu­je, není pro­fe­se jen úsměvů a úspě­chu. Její mat­ka, ochot­ná ješ­tě vče­ra udě­lat vše pro bla­ho a sňa­tek své dce­ry, z niče­ho nic dělá vše pro jaké­ho­si obsta­rož­ní­ho sela­do­na a tatí­nek tomu vše­mu s tra­gic­kým výra­zem tiše při­hlí­ží. K čemu dob­ře míně­né rady přá­tel, když se Bridget cítí jako kulo­vý blesk. Ještě že je, čas od času, po ruce lah­vič­ka oblí­be­né­ho Chardonnay a stá­le na dosah kra­bič­ka ciga­ret. Jenže pak se v jejím živo­tě sta­ne něco, s čím sku­teč­ně vůbec nepo­čí­ta­la. Kdo by to také do toho nadu­té­ho Marka řekl..Bridget Jones je jed­na­tři­ce­ti­le­tá sym­pa­tic­ká Angličanka, kte­rá na prv­ní pohled nepů­so­bí jako pří­liš atrak­tiv­ní nebo snad půvab­ná a kro­mě toho, že osa­mě­lost zahá­ní ciga­re­ta­mi, alko­ho­lem a množ­stvím nezdra­vé­ho jíd­la, má navíc zvlášt­ní talent na tra­pa­sy. Jeden z nich ji čeká na novo­roč­ní osla­vě, kde se ji mat­ka Pam jako tra­dič­ně poku­sí doho­dit vhod­né­ho ženi­cha. Tentokrát se jím má stát její zná­mý z dět­ství Mark Darcy. Nejenže si Bridget s na prv­ní pohled pro­tiv­ným a snobským práv­ní­kem, kte­rý pra­cu­je jako obháj­ce v oblas­ti poru­šo­vá­ní lid­ských práv, do oka pří­liš nepad­ne, ale navíc se před ním ztrap­ní. To je posled­ní kap­ka, kte­rá ji vede k roz­hod­nu­tí ome­zit kou­ře­ní, alko­hol, nezdra­vé jíd­lo a také sny o mužích. Díky řadě drob­ných tra­pa­sů v nakla­da­tel­ství, kde pra­cu­je, si jí všim­ne její pohled­ný nad­ří­ze­ný Daniel Cleaver a začne s ní ote­vře­ně flir­to­vat.

Bridget se s ním sna­ží držet krok a sku­teč­ně se jí to daří. Potom však při­jde ver­ni­sáž nové kni­hy, kde se Bridget při pro­je­vu doko­na­le ztrap­ní nejen před Danielem a pozva­ný­mi celebri­ta­mi, ale také před Markem Darcym, kte­rý při­šel se sebe­vě­do­mou krás­kou Natashou. Při veče­ři Daniel ženě pro­zra­dí, že byli s Markem spo­lu­žá­ci, ale že se nema­jí v lás­ce, pro­to­že ho kdy­si při­pra­vil o snou­ben­ku. Z Daniela a Brighgt se sta­nou milen­ci a žena pro­ží­vá obdo­bí oprav­do­vé­ho štěs­tí, kte­ré nedo­ká­ží roz­há­zet ani tra­pa­sy, kte­ré ji pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku a jejichž svěd­kem se nejed­nou stá­vá také pro­tiv­ný Mark Darcy. Toto obdo­bí však netr­vá dlou­ho, pro­to­že Bridget zjis­tí, že ji pře­lé­ta­vý Daniel pod­vá­dí se svou kole­gy­ní, atrak­tiv­ní krás­kou Laurou. Navíc se dozví, že její mat­ka opus­ti­la otce a zača­la si poměr se stár­nou­cím mode­rá­to­rem jed­no­ho z tele­shop­pin­gů. Bridget se nej­pr­ve doma opi­je, ale pak se roz­hod­ne začít nový život. Nakoupí si kni­hy o zvy­šo­vá­ní sebe­vě­do­mí, začne cvi­čit a také si hle­dá novou prá­ci.

Když se jí pře­kva­pi­vě poda­ří zís­kat mís­to tele­viz­ní repor­tér­ky, ode­jde z nakla­da­tel­ství a při odcho­du Daniela před ostat­ní­mi zesměš­ní. Přestože její prv­ní repor­táž z hasič­ské sta­ni­ce skon­čí tra­pa­sem v pří­mém pře­no­su, pomů­že jí neče­ka­ně Mark Darcy, když jí umož­ní exklu­ziv­ní roz­ho­vor se svým kli­en­tem, Kurdem, kte­rý má být vyhoš­těn ze země, přes­to­že je šťast­ně žena­tý s Angličankou. Reportáž má vel­ký úspěch a Bridget se plná opti­mis­mu pus­tí do pří­prav osla­vy svých tři­a­tři­cá­tých naro­ze­nin. S pří­pra­vou jí pomů­že pozva­ný Mark a dvo­ji­ce spo­leč­ně s dal­ší­mi pozva­ný­mi přá­te­li strá­ví pří­jem­ný večer. Ten však naru­ší Daniel, kte­rý se neče­ka­ně obje­ví a pokou­ší se Bridget zís­kat zpát­ky. Nečekaná situ­a­ce skon­čí na uli­ci, kde se oba muži zuři­vě por­vou. Než se však Bridget bude moci vrh­nout do náru­če toho pra­vé­ho, čeká ji ješ­tě nejed­no před­se­vze­tí, nejed­no roz­hod­nu­tí a neje­den tra­pas.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45435 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55890 KB. | 22.05.2022 - 04:11:24