Kritiky.cz > TV Recenze > Deník Bridget Jonesové

Deník Bridget Jonesové

Bridget Jonesová je tro­chu kula­těj­ší „tři­cít­ka“, kte­rá má ve svém živo­tě zdán­li­vě jed­no­du­chá a spl­ni­tel­ná přá­ní – sho­dit něja­ké to kilo a najít oprav­do­vý vztah. Jenže prá­vě v roce, do něhož vstou­pi­la s bez­poč­tem před­se­vze­tí a roz­hod­nu­tím vést si deník, se to na jeho strán­kách hemží pohro­ma­mi. Především se zami­lo­va­la do své­ho pohled­né­ho šéfa, aby časem zjis­ti­la, že je jen „bokov­ka“, pro­to­že „stá­li­ce“ je nejen vychrt­lá, ale navíc boha­tá. Dala pro­to výpo­věď v nakla­da­tel­ství, kde ji to cel­kem bavi­lo, a vrh­la se střemhlav na kari­é­ru tele­viz­ní mode­rá­tor­ky, což zda­le­ka, jak zjiš­ťu­je, není pro­fe­se jen úsměvů a úspě­chu. Její mat­ka, ochot­ná ješ­tě vče­ra udě­lat vše pro bla­ho a sňa­tek své dce­ry, z niče­ho nic dělá vše pro jaké­ho­si obsta­rož­ní­ho sela­do­na a tatí­nek tomu vše­mu s tra­gic­kým výra­zem tiše při­hlí­ží. K čemu dob­ře míně­né rady přá­tel, když se Bridget cítí jako kulo­vý blesk. Ještě že je, čas od času, po ruce lah­vič­ka oblí­be­né­ho Chardonnay a stá­le na dosah kra­bič­ka ciga­ret. Jenže pak se v jejím živo­tě sta­ne něco, s čím sku­teč­ně vůbec nepo­čí­ta­la. Kdo by to také do toho nadu­té­ho Marka řekl..Bridget Jones je jed­na­tři­ce­ti­le­tá sym­pa­tic­ká Angličanka, kte­rá na prv­ní pohled nepů­so­bí jako pří­liš atrak­tiv­ní nebo snad půvab­ná a kro­mě toho, že osa­mě­lost zahá­ní ciga­re­ta­mi, alko­ho­lem a množ­stvím nezdra­vé­ho jíd­la, má navíc zvlášt­ní talent na tra­pa­sy. Jeden z nich ji čeká na novo­roč­ní osla­vě, kde se ji mat­ka Pam jako tra­dič­ně poku­sí doho­dit vhod­né­ho ženi­cha. Tentokrát se jím má stát její zná­mý z dět­ství Mark Darcy. Nejenže si Bridget s na prv­ní pohled pro­tiv­ným a snobským práv­ní­kem, kte­rý pra­cu­je jako obháj­ce v oblas­ti poru­šo­vá­ní lid­ských práv, do oka pří­liš nepad­ne, ale navíc se před ním ztrap­ní. To je posled­ní kap­ka, kte­rá ji vede k roz­hod­nu­tí ome­zit kou­ře­ní, alko­hol, nezdra­vé jíd­lo a také sny o mužích. Díky řadě drob­ných tra­pa­sů v nakla­da­tel­ství, kde pra­cu­je, si jí všim­ne její pohled­ný nad­ří­ze­ný Daniel Cleaver a začne s ní ote­vře­ně flir­to­vat.

Bridget se s ním sna­ží držet krok a sku­teč­ně se jí to daří. Potom však při­jde ver­ni­sáž nové kni­hy, kde se Bridget při pro­je­vu doko­na­le ztrap­ní nejen před Danielem a pozva­ný­mi celebri­ta­mi, ale také před Markem Darcym, kte­rý při­šel se sebe­vě­do­mou krás­kou Natashou. Při veče­ři Daniel ženě pro­zra­dí, že byli s Markem spo­lu­žá­ci, ale že se nema­jí v lás­ce, pro­to­že ho kdy­si při­pra­vil o snou­ben­ku. Z Daniela a Brighgt se sta­nou milen­ci a žena pro­ží­vá obdo­bí oprav­do­vé­ho štěs­tí, kte­ré nedo­ká­ží roz­há­zet ani tra­pa­sy, kte­ré ji pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku a jejichž svěd­kem se nejed­nou stá­vá také pro­tiv­ný Mark Darcy. Toto obdo­bí však netr­vá dlou­ho, pro­to­že Bridget zjis­tí, že ji pře­lé­ta­vý Daniel pod­vá­dí se svou kole­gy­ní, atrak­tiv­ní krás­kou Laurou. Navíc se dozví, že její mat­ka opus­ti­la otce a zača­la si poměr se stár­nou­cím mode­rá­to­rem jed­no­ho z tele­shop­pin­gů. Bridget se nej­pr­ve doma opi­je, ale pak se roz­hod­ne začít nový život. Nakoupí si kni­hy o zvy­šo­vá­ní sebe­vě­do­mí, začne cvi­čit a také si hle­dá novou prá­ci.

Když se jí pře­kva­pi­vě poda­ří zís­kat mís­to tele­viz­ní repor­tér­ky, ode­jde z nakla­da­tel­ství a při odcho­du Daniela před ostat­ní­mi zesměš­ní. Přestože její prv­ní repor­táž z hasič­ské sta­ni­ce skon­čí tra­pa­sem v pří­mém pře­no­su, pomů­že jí neče­ka­ně Mark Darcy, když jí umož­ní exklu­ziv­ní roz­ho­vor se svým kli­en­tem, Kurdem, kte­rý má být vyhoš­těn ze země, přes­to­že je šťast­ně žena­tý s Angličankou. Reportáž má vel­ký úspěch a Bridget se plná opti­mis­mu pus­tí do pří­prav osla­vy svých tři­a­tři­cá­tých naro­ze­nin. S pří­pra­vou jí pomů­že pozva­ný Mark a dvo­ji­ce spo­leč­ně s dal­ší­mi pozva­ný­mi přá­te­li strá­ví pří­jem­ný večer. Ten však naru­ší Daniel, kte­rý se neče­ka­ně obje­ví a pokou­ší se Bridget zís­kat zpát­ky. Nečekaná situ­a­ce skon­čí na uli­ci, kde se oba muži zuři­vě por­vou. Než se však Bridget bude moci vrh­nout do náru­če toho pra­vé­ho, čeká ji ješ­tě nejed­no před­se­vze­tí, nejed­no roz­hod­nu­tí a neje­den tra­pas.

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Citizen Khan (tv seriál, 2012)8. října 2012 Citizen Khan (tv seriál, 2012) Nejsem zrovna typický seriálový divák - i když, ruku na srdce, jak takový divák vypadá? - nicméně o britském sitcomu Citizen Khan tu rozhodně musím něco napsat, neboť se mi velmi dobře […] Posted in TV Recenze
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Černota - Poznejte životy lidí, kteří žijí za hranicí zákona.10. ledna 2019 Černota - Poznejte životy lidí, kteří žijí za hranicí zákona. Internetová televize Stream relativně nedávno zařadilo do své programové nabídky nový pořád s názvem Černota. Ten má pojednávat o drogách, prostituci, bezdomovcích, zkrátka o všem, co […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE: Detectorists25. července 2017 RECENZE: Detectorists   Vzpomínáte na jednookého piráta z Pirátů z Karibiku nebo na Orella ze Hry o trůny (ten, který se převtěloval do orla)? Tak to je prosím Mackenzie Crook, který nám v prozatím třinácti […] Posted in TV Recenze
  • Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy3. července 2018 Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy Kdo má větší šmrnc a který Lurch líp vrčí? Addamsovu rodinu má většina lidí spojenou hlavně s dvěma filmy, kde se v hlavních rolích zaskvěli Anjelica Houston, Raul Julia a krom […] Posted in TV Recenze
  • Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných23. ledna 2017 Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných „I dobří muži mají tajemství.“ Bruce Wayne Takže copak to tu máme. Většina dosavadní filmové i seriálové tvorby, která obsahovala postavy Bruce Wayna, Catwoman nebo Hádankáře, byla […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo2. dubna 2019 Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo Tak co pro nás připravili tvůrci pro díl, který je ještě blíže k velkému finále letošní sezóny? Zase několik překvapení, ale tentokrát není tento díl o postavě, která se vrátila po dlouhé […] Posted in TV Recenze
  • Arrow12. května 2015 Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z něho se vám dostane pod kůži do té míry, abyste si na to za týden opět vzpomněli, případně se […] Posted in TV Recenze
  • Avengers - Nejmocnější hrdinové světa8. března 2015 Avengers - Nejmocnější hrdinové světa „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“ Touto znělkou na pozadí explodujícího města, ve kterém Avengers zrovna bojují […] Posted in TV Recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...