Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Den nezávislosti - Trhák ve významu úspěšný, populární film se po americku řekne blockbuster.

Den nezávislosti - Trhák ve významu úspěšný, populární film se po americku řekne blockbuster.

DN

Pravděpodobná teo­rie pra­ví, že slo­vo vznik­lo od toho, jak se fron­ty na tako­vé před­sta­ve­ní táh­nou přes něko­lik měst­ských blo­ků. Štrůdly na Independence day byly předlou­hé, finanč­ní komen­tá­to­ři šky­ta­li nad rekord­ním racho­tem vybra­ných min­cí, poli­tič­tí při­hří­va­či v sílí­cích před­vo­leb­ních taha­ni­cích pod­le pří­klo­nu chle­bo­dár­ců mudro­va­li, kte­ré­mu že kan­di­dá­tu se role pre­si­den­ta ve fil­mu více podo­bá. Zaznamenal jsem roz­hla­so­vý pořad, jehož mode­rá­tor pod­le zážit­ků tele­fo­nu­jí­cích poslu­cha­čů z celých Států zjiš­ťo­val, jak dav rea­go­val na zábě­ry niče­ných ame­ric­kých stát­ních sym­bo­lů (Bílého Domu, Parlamentu, sochy Svobody) - tedy zda­li se smá­li, pla­ka­li, skří­pa­li zuby či neteč­ně zíra­li. Nejrozšířenější byl pocit stís­ně­nos­ti a tichý smu­tek.

Já vím, ješ­tě nepadlo ani slo­vo o fil­mu samot­ném. Musím tedy říci, že bez ohle­du na rekla­mu a ohla­sy, kasov­ní zis­ky atd., ID4 je sku­teč­ně dob­rý film, jenž je tře­ba vidět.

Žádné potu­tel­né obje­vo­vá­ní mimo­zemš­ťa­nů nás neče­ká. Najednou jsou tady, mají obrov­skou kos­mic­kou loď, jejíž výsad­ko­vé modu­ly měří 8 kilo­me­t­rů v prů­mě­ru, hrnou se nad všech­na vel­ká měs­ta a neod­po­ví­da­jí na poku­sy o komu­ni­ka­ci. Propuká poměr­ně opráv­ně­ná pani­ka, mili­ó­ny lidí si na vlast­ní kůži vyzkou­ší, že eva­ku­a­ce jaké­ko­liv met­ro­po­le je nesmy­sl. Děj se stří­dá mezi Bílým domem, kde mla­dý pre­zi­dent (Bill Pullman) řeší kri­zo­vou situ­a­ci, zatím­co prv­ní dáma (Mary McDonnel) je v Los Angeles, na jehož před­měs­tí vojen­ské­mu pilo­to­vi Stevenu Hillerovi (Will Smith) náh­le kon­čí opuš­ťák a musí nechat svou pří­tel­ky­ni Jasmine (Vivica Fox) s malým syn­kem, aby se o sebe sami posta­ra­li, v pouš­ti kde­si v Kalifornii je všem pro smích viet­nam­ský pilot - vete­rán Marty (Harvey Fierstein), kte­rý pro­hla­šu­je, že jej před dese­ti lety ufouni unes­li a děla­li na něm poku­sy, a že nás všech­ny poza­bí­je­jí.

Mimozemšťani se oči­vid­ně nehod­la­jí s nikým bavit. Zatímco davy prcha­jí a nad­šen­ci víta­jí pozdvi­že­ní, obrov­ské lodě se poma­lu pře­sou­va­jí nad nej­lid­na­těj­ší met­ro­po­le a síd­la vlád. Televizní vysí­lá­ní je znač­ně naru­še­no, a jak komu­ni­kač­ní inže­nýr David (Jeff Goldblum) obje­ví, není to náho­dou, nýbrž zlá návště­va uží­vá pozem­ských dru­žic k pře­no­su vlast­ní­ho sig­ná­lu, jenž není nic jiné­ho než straš­ný coun­t­down. Je zřej­mé, že až dopo­čí­tá do nuly, sta­ne se sou­čas­ně na celé země­kou­li něco straš­né­ho.

Záměrem ufou­nů je zřej­mě vyhla­dit lid­stvo. Když ude­ří, výsle­dek má niči­vý úči­nek jader­ných nálo­ží, měs­ta jsou srov­ná­na se zemí a v něko­li­ka minu­tách umí­ra­jí miló­ny lidí, Lodě útoč­ní­ků se uka­zu­jí nezni­či­tel­né kon­venč­ní­mi i jader­ný­mi zbra­ně­mi. Zprávy o mar­ném boji při­chá­ze­jí z celé­ho svě­ta. Americký pre­zi­dent a dal­ší hrdi­no­vé z dosud nesou­vi­se­jí­cích dějo­vých liníí se (neprav­dě­po­dob­ně) schá­ze­jí na taj­né vojen­ské základ­né Oblast 51, kde hod­la­jí posbí­rat zna­los­ti a síly k odvet­né­mu úto­ku.

Zvláštní efek­ty, jež jsou napros­to nepo­stra­da­tel­nou sou­čás­tí toho­to fil­mu, jsou dob­ře vyvá­že­né s „nor­mál­ním“ dějem a urči­tě na mě nepů­so­bi­ly umě­le - spíš nao­pak, věro­hod­nost záni­ku měst­ských cen­ter, reak­cí lidí a vojen­ských ztrát byla děsi­vá. Určitě běž­te do kina s vel­kým plát­nem a dobrou akus­ti­kou.
Lidské role byly nepa­tr­ně méně věro­hod­né - David je tro­chu moc pří­rod­ně ochrán­co­vi­tý a recyk­lač­ně zdra­vo­vý­ži­vo­vý, pre­zi­dent roz­hod­ně pří­liš mla­dý, porad­ce (James Rebhom) má neu­vě­ři­tel­ně špat­ný cha­rak­ter, a podob­ně.

Je to báječ­ná podí­va­ná, urči­tě rekord v počtu mrtvých v prů­bě­hu děje, leč mno­ho těles­né­ho nási­lí tu neu­vi­dí­me, tak­že cit­li­ví rodi­če mohou bez obav dopo­ru­čit film rato­les­tem. Myšlenka, že by se věč­ně řev­ni­vé lid­stvo moh­lo semknout tvá­ří v tvář ohro­že­ní taky není k zaho­ze­ní. Prezidentův pro­jev před závě­reč­ným úto­kem je doce­la váž­ně hod­no­cen jako jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších stát­nic­kých pro­je­vů posled­ní doby. Prostě kla­sic­ký ame­ric­ký sci-fi vel­ko­film.

Vězte, že posled­ní slo­va Dne Nezávislosti jsou: „Slíbil jsem ti ohňostroj, ne?“

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT!
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

ID4 je hod­ně posta­ven na tech­ni­ce, jejíž „uži­tí“ jest mi nezříd­ka výbor­ným ter­čem.

 • Mateřská loď mimo­zemš­ťa­nů má mít pod­le sebe­vě­do­mých pro­hla­šo­vá­ní vojen­ských odbor­ní­ků ve fil­mu hmot­nost čtvti­ny (osmi­ny?) Měsíce. Takové těle­so by neje­nom straš­li­vě zamo­ta­lo zem­skou a měsíč­ní mecha­ni­kou, ale při při­blí­že­ní vytvá­ře­lo ohrom­né sla­po­vé jevy, zemětře­se­ní, zápla­vy a zatmě­ní Slunce. Žádný z těch­to jevů se do ID4 „nevešel“.
 • Proč by se měli ufouni při tak důle­ži­té ope­ra­ci jako je dehu­ma­ni­za­ce pla­ne­ty spo­lé­hat na spo­jo­va­cí sys­témy (dru­ži­ce) pro­tiv­ní­ka, když ope­ru­jí toli­ka obří­mi korá­by a nako­nec i kaž­dá jejich malá stí­hač­ka může létat do vesmí­ru?
 • Chtěl bych vidět, jak by v tako­vé kri­zi (eva­ku­a­ce na krku) ochran­ka pre­zi­den­ta USA pus­ti­la do Bílého domu jaké­ho­si inže­ný­ra s tatí­kem, tře­ba­že má man­žel­ku tis­ko­vou mluv­čí.
 • To je náho­dič­ka, že kapi­tán Hiller vystar­tu­je v Kalifornii, schrást­ne i s ufou­nem tak blíz­ko od taj­né základ­ny v Nevadě, že se tam dá dojít pěš­ky, pěk­ně po sol­ném jeze­ře (ta jsou pro změ­nu, ehm, v Utahu).
 • Jumbo jet s pre­zi­den­tem prchá, povzne­sen nad tla­ko­vou vlnu, kte­rá ho před­běh­ne...
 • Spojaři všech zemí, pro­le­tuj­te se! Nalogovat se do ufoun­ské­ho síťo­vé­ho ser­ve­ru je pros­tě brn­kač­ka. Asi jako napsat zpa­mě­ti pekingský jízd­ní řád všech vla­ků na rok 1997 (v Mandarínštině) na zákla­dě zna­los­ti, že výprav­čí má čer­ve­nou čepi­ci.

Ještě bych se rád zmí­nil o jed­né podiv­né věci. Podstatný dějo­vý úsek se vzta­hu­je k taj­né vojen­ské Oblasti 51, kde se mají nachá­zet zásad­ní věci týka­jí­cí se mimo­zemš­ťa­nů. Podle veřej­né­ho pově­do­mí tako­vá základ­na sku­teč­ně exis­tu­je a při jakém­ko­liv šťou­rá­ní bere ofi­ci­ál­ní kru­hy ďas. V Nevadě jsem byl a je tam urči­tě dost pus­ti­ny na něko­lik tako­vých zákla­den, aniž by si kdo­ko­liv čeho­ko­liv zvlášt­ní­ho povšim­nul, hlí­da­ných vojen­ských sil­nic se záka­zem vstu­pu nepo­čí­ta­ně, a mapy jsou tako­vé prázd­né.
ID4 je film o boji, vojá­ky se hemží, a sku­teč­ní vojá­ci se prý na tvor­bě podí­le­li, nako­nec armá­da je zde uká­zá­na v dob­rém svět­le -- když ale tvůr­ci odmít­li název Oblast 51 změ­nit, jakož i dal­ší sou­vis­los­ti, porad­ci se zlost­ně distan­co­va­li a film byl dokon­čen bez pomo­ci armá­dy. PROČ?

 • Den nezávislosti: Nový útok - VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY Mimozemšťané před dvaceti lety téměř zdecimovali planetu. Den nezávislosti: Nový útok představuje alternativní realitu dnešního světa. Příběh začíná v roce 1996. Během běžného letního dne […]
 • Den nezávislosti: Nový útok - PODÍVÁNÁ27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - PODÍVÁNÁ Roland Emmerich je mistr v kombinování velkoleposti a zábavy. Filmový výtvarník Barry Chusid poznamenává: “Roland přemýšlí ve velkém. Vy vymyslíte něco velkého a on přijde s něčím ještě […]
 • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]
 • Den nezávislosti: Nový útok27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti před lety nově vymezil žánr katastrofického filmu a jeho další pokračování slibuje velkolepou podívanou. Lidstvo využilo k obraně planety […]
 • Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray5. listopadu 2016 Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray Den nezávislosti vyšel na digitálních nosičích. Vyšel nejen druhý díl, ale i první. V tomto článku se budu věnovat druhému dílu. Recenzi film jsem ohodnotil celými 80 %, co značí, že to […]
 • Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK rozšiřuje mytologii Dne nezávislosti tím, že dává dohromady původní herecké obsazení s novým. Pro režiséra Rolanda Emmericha představovali tito herci tým snů. […]

Den nezávislosti - Trhák ve významu úspěšný, populární film se po americku řekne blockbuster.
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...