Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Den, kdy se zastavila Země

Den, kdy se zastavila Země

DenD
DenD

Keanu Reeves coby mimo­zemšťan Klaatu při­chá­zí spo­lu s obřím nezni­či­tel­ným robo­tem na pla­ne­tu Zemi, aby jejím oby­va­te­lům pro­ve­dl to, co si za své cho­vá­ní zaslou­ží – totál­ní vyhla­ze­ní.

Remaky star­ších hitů nejsou ve svě­tě fil­mu ničím neob­vyk­lým. Moderní počí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie čas­to vzbu­zu­jí pocit, že je vhod­né udě­lat nové a vylep­še­né ver­ze sním­ků, jejichž tri­ko­vá strán­ka dnes vzbu­zu­je již jen smích. Jako doko­na­lá lát­ka pro toto vylep­šo­vá­ní se mj. jeví řada fil­mů z pade­sá­tých let, v nichž se to jen hemží teh­dy veli­ce popu­lár­ní­mi léta­jí­cí­mi talí­ři a mimo­zemš­ťa­ny. Ne vždy je však tako­vá úpra­va k dob­ru věci, tri­ko­vě doko­na­lý film totiž ješ­tě nezna­me­ná kva­lit­ní film, a na to také řada pře­dě­lá­vek doplá­cí. Málokdy je totiž zpra­co­vá­va­ná lát­ka nato­lik nad­ča­so­vá, aby moh­la fun­go­vat i po pade­sá­ti letech.
Film Den, kdy se zasta­vi­la Země původ­ně vzni­kl v roce 1951 a jeho hlav­ním smys­lem bylo varo­vá­ní před násled­ky Studené vál­ky, zbro­je­ním a ato­mo­vou hroz­bou. Lidé sice ničí svo­ji pla­ne­tu i nadá­le, ale jsou cynič­těj­ší, jinak rea­gu­jí na pod­ně­ty pře­dá­va­né dnes a den­ně přes fil­mo­vé plát­no a cel­ko­vá atmo­sfé­ra ve spo­leč­nos­ti je zkrát­ka jiná, tak­že rema­ke Dnu, kdy se zasta­vi­la Země s posel­stvím o špat­ném lid­ském cho­vá­ní zda­le­ka nevy­zní­vá tak, jak by chtěl a měl.

Zápletka je jed­no­du­chá a pře­de­vším ze začát­ku prak­tic­ky totož­ná s řadou jiných sci-fi podí­va­ných. V cen­t­ru dění sto­jí chyt­rá (a jak jinak také mla­dá a krás­ná) ast­ro­bi­o­lož­ka, kte­rá je jed­no­ho veče­ra eskor­to­vá­na do jaké­ho­si vojen­ské­ho zaří­ze­ní, kde prá­vě pro­zkou­má­va­jí oslizlé­ho mimo­zemš­ťa­na, kte­rý při­stál na Zemi spo­lu s obřím robo­tem v duho­vé kou­li. Mimozemšťan na sebe po něko­li­ka hodi­nách bere kom­plet­ní lid­skou podo­bu a sdě­lu­je, že při­chá­zí potrestat lid­stvo za jeho neúctu k daro­va­né pla­ne­tě, a to ničím men­ším než úpl­ným zni­če­ním.

Největším pro­blé­mem nové­ho Dnu, kdy se zasta­vi­la Země je jeho nulo­vá výpo­věď i emoč­ní půso­be­ní. Celý pří­běh je neu­vě­ři­tel­ně mdlý, spo­lu se svý­mi morál­ní­mi posel­ství kolem divá­ka pro­plu­je, aniž by se ho jak­ko­li dotknul. Ani by neva­di­lo, že se počá­teč­ní akč­ní vojen­ské mané­v­ry během chví­le změ­ní v dra­ma ast­ro­bi­o­lož­ky pomá­ha­jí­cí mimo­zemš­ťa­no­vi a její­ho nevlast­ní­ho syna, kdy­by to mělo co nabíd­nout. Snímek však zůstá­vá abso­lut­ně prázd­ný, pro­blémy se synem začnou nudit, akcechti­ví divá­ci jsou roz­mr­ze­lí, když se uká­že, že vrcho­lem v tom­to smě­ru bude roz­ra­že­ní závo­ry autem, a to sli­bo­va­né vyhla­zo­vá­ní lid­ské rasy pořád nikde.
Poměrně nepo­da­ře­né jsou také někte­ré dia­lo­gy, kte­ré vyzní­va­jí zce­la nere­ál­ně až směš­ně, pře­de­vším ty, v nichž ast­ro­bi­o­lož­ka Helen srd­ce­ryv­ně pře­svěd­ču­je Klaatua, aby dal lid­stvu ješ­tě šan­ci, že se všich­ni lidé pře­ci změ­ní. Před pade­sá­ti lety mož­ná tako­vé pro­mlu­vy fun­go­va­ly, ale dnes už zkrát­ka žije­me v jiné spo­le­čen­ské atmo­sfé­ře a celá scé­na vzbu­zu­je leda tak úsměv na rtech. Trochu pro­ble­ma­tic­ká je i funk­ce samot­né­ho mimo­zem­ské­ho vyslan­ce, ačko­li je Klaatu nej­lep­ší posta­vou celé­ho fil­mu, je jeho role dosti nejas­ná a celý pří­běh tím trpí. Protože Klaatu na začát­ku vůbec neví, zda­li může destruk­ci lid­stva jak­ko­li zasta­vit a je smr­tel­ný, nabí­zí se logic­ky otáz­ka, proč jej mimo­zem­ské civi­li­za­ce na Zemi vysla­ly. Jistě by sta­či­lo poslat poprav­čí­ho robo­ta se vzka­zem o špat­ném lid­ském cho­vá­ní a násled­ném tres­tu.

Vzhledem k tomu, že film nako­nec obsa­hu­je mini­mum akč­ních zábě­rů, mizí i smy­sl pře­dě­lá­vá­ní sta­ré sci-fi kla­si­ky. Když začne likvi­da­ce lid­stva, roz­le­tí se mili­o­ny jakých­si mecha­nic­kých koby­lek, kte­ré začí­na­jí roz­klá­dat vše, co se jim posta­ví do ces­ty, od lidí po fot­ba­lo­vé sta­di­o­ny. Závěry budov mizí­cích pod nále­ty toho­to robo­tic­ké­ho hmy­zu jsou sice efekt­ní, ale kvů­li těm pár minu­tám urči­tě neby­lo tře­ba točit nový film.

Co se týče hlav­ních před­sta­vi­te­lů není v zása­dě co vytý­kat, her­ci při­ná­še­jí kla­sic­ký holly­wo­od­ský stan­dart. Z ústřed­ní tro­ji­ce je ale beze­spo­ru nej­lep­ší Keanu Reeves coby Klaatu, pro­to­že půso­bí správ­ně nepo­zem­sky a přes­to, že chce vyhla­dit oby­va­te­le pla­ne­ty Země, mu bez­vý­hrad­ně fan­dí­te. Astrobioložku Helen ztvár­ňu­je Jennifer Connely, kte­ré hod­ně ubli­žu­je nevě­ro­hod­nost řady pro­ná­še­ných replik, a její­ho syna Jaden Smith, jenž hod­ně ztra­til ze své roz­to­mi­los­ti a dojem­nos­ti, jíž oplý­val ve Štěstí na dosah.

Nepodařené sci-fi a v důsled­ku zce­la zby­teč­ný rema­ke. Nefunguje to jako dra­ma, pro­to­že emoč­ní prázd­no­ta a cel­ko­vá mdlost pří­bě­hu je až pří­liš zjev­ná, ani jako výprav­ná podí­va­ná, pro­to­že kro­mě krát­ké­ho zábě­ru na niči­tel­ský robo­tic­ký hmyz tady nic výprav­né­ho zkrát­ka není. Jasný důkaz toho, že to, co sil­ně fun­go­va­lo v pade­sá­tých letech, už v dneš­ní změ­ně­né atmo­sfé­ře fun­go­vat nemu­sí.

50 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Riddick: Kronika temna19. října 2019 Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kráčející skála - The Rock rulezzz!10. března 2021 Kráčející skála - The Rock rulezzz! Chris Vaughn strávil ve výcviku speciálních jednotek velkou část života a nyní se po osmi letech vrací do svého rodného maloměsta. Jaké je však jeho překvapení, když zjišťuje, že tady […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 5. října 2018 Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace  Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vrací na stříbrná plátna. Po nevydařeném pokusu páně Rolanda Emmericha se toto přerostlé monstrum dočkalo nového amerického zpracování, které jako […] Posted in Retro filmové recenze
  • Akta X: Chci uvěřit21. listopadu 2021 Akta X: Chci uvěřit Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ďáblův advokát25. října 2021 Ďáblův advokát Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […] Posted in Retro filmové recenze
  • Elektra - Ještě horší film než Daredevil.30. ledna 2021 Elektra - Ještě horší film než Daredevil. Poprvé se tato oblíbená comicsová hrdinka představila filmovým divákům v Daredevilovi, kde se stala femme fatale ústředního hrdiny Matta Murdocka (Ben Affleck – mimochodem, v současné době […] Posted in Retro filmové recenze
  • Misery nechce zemřít11. března 2022 Misery nechce zemřít Misery je americký psychologický thriller z roku 1990, který natočil režisér Rob Reiner podle stejnojmenného románu Stephena Kinga z roku 1987 a ve kterém si zahráli James Caan, Kathy […] Posted in Speciály
  • Monty Python a Svatý Grál10. března 2022 Monty Python a Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Proměna - 60 %9. března 2022 Proměna - 60 % Třináctiletá dívka Mei Lee se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59293 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55664 KB. | 17.05.2022 - 16:02:32