Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Delta Force: Black Hawk Down

Delta Force: Black Hawk Down

n200904111234 1
n200904111234 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Delta Force: Black Hawk DownHra je inspi­ro­vá­na udá­lost­mi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do tro­ji­ce děl, kte­rá o nich pojed­ná­vá. Dalším čle­nem týmu je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta a kni­ha od Marka Bowdena.

 

 

Jedna z pro­slu­lých bojo­vých akcí Delty byla ope­ra­ce Gothic Serpent v Mogadišu (Somálsko) v roce 1993. Zde byla jed­not­ka Delta Force nasa­ze­na spo­lu s ame­ric­ký­mi Rangers a 160th SOAR. Úkolem akce bylo zatknout vůd­ce nej­sil­něj­ší­ho kla­nu Mohameda Farrah Aidida. Akce trva­la šest týd­nů a skon­či­la neú­spě­chem, když při poku­su o zatče­ní dvou vyso­ce posta­ve­ných čle­nů kla­nu nara­zi­ly ame­ric­ké síly na pří­liš vel­ký odpor míst­ní mili­ce i drti­vé vět­ši­ny oby­va­tel­stva. O život teh­dy při­šlo 19 ame­ric­kých vojá­ků, z toho 6 čle­nů jed­not­ky Delta. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

Toliko k his­to­ric­ké­mu poza­dí Delta Force: Black Hawk Down. To je záro­veň vysvětlením/důvodem, proč zrov­na čte­te dojmy ze hry, kte­rá svou kva­li­tou pat­ří spí­še mezi ty prů­měr­né titu­ly (prů­měr­né je i vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní - datum vydá­ní 2003 => žád­né gra­fic­ké orgie).

Považuji totiž za pří­nos­né, když má PC hra opo­ru v reál­ných udá­los­tech a nejde pou­ze o čísi fan­tasii. Nemůžeme zpo­chyb­ňo­vat pří­nos (byť jde víc o zába­vu, než o exakt­ní his­to­ric­ké reá­lie) her jako Age of Empires, Pharaoh, Emperor: Rise of the Middle Kingdom či snad Césara nebo Civilizace, kte­ré mno­hým hrá­čům roz­ší­ři­ly his­to­ric­ké obzo­ry víc, než pou­hé dvě hodi­ny Dějepisu týd­ně ve ško­le a vezmeme-li v úva­hu sku­teč­nost, že na mno­hých osmi­le­tých gym­ná­zi­ích se stu­den­ti dva­krát dostá­va­jí k II. svě­to­vé vál­ce a (v lep­ším pří­pa­dě) pová­leč­né­mu uspo­řá­dá­ní Československa, je kaž­dá infor­ma­ce o novo­do­bých ději­nách víta­ná.

DF: BHDOd prv­ních chvil strá­ve­ných s Delta Force: Black Hawk Down je jas­né, že nejde o simu­lá­tor prá­ce spe­ci­ál­ních jed­no­tek. Tohle zkrát­ka není žád­ný SWAT, Full Spectrum Warrior, či nedej Bože - Rainbow Six! Proto nehle­dej­te vyčer­pá­va­jí­cí brí­fin­ky, tak­tic­ké nákre­sy, plá­no­vá­ní tras pohy­bu a hle­dá­ní nej­vhod­něj­ších paleb­ných posta­ve­ní nebo snad vyu­ži­tí infor­ma­cí ze sate­li­tů a koo­pe­ra­ce s před­su­nu­tý­mi prů­zkum­ný­mi jed­not­ka­mi. Na tohle se tu nehra­je! Připravte se na odde­cho­vou akci, kte­rá jen lehce naťuk­ne, jak to asi (vel­mi zhru­ba) vypa­dá, jste-li čle­nem spe­ci­ál­ní vojen­ské jed­not­ky. Žádné namá­há­ní mozko­vých závi­tů - uží­vej­te si pro­chá­zek v pří­ro­dě či měst­ských zástav­bách a stří­lej­te vše, co nemá uni­for­mu podob­né té vaší a záro­veň na vás míří AK-47 nebo RPG (jiné zbra­ně v Delta Force: BHD povstal­ci jed­no­du­še neu­zná­va­jí).

Ačkoliv se váš her­ní postup dá v prů­bě­hu misí uklá­dat jenom něko­li­krát, nejed­ná se o pře­káž­ku v hra­tel­nos­ti. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů ani nepo­cí­tí­te nut­nost uklá­dat pozi­ci, jeli­kož pad­nout smr­tí chrabrých může­te jenom teh­dy, když bude­te sami chtít. Somálci jsou dob­ří střel­ci, ale jen v pří­pa­dech, kdy nestří­le­jí na vás. Máte mno­hem vět­ší šan­ci zemřít kvů­li odra­že­né kul­ce, než pří­mé­mu zása­hu hulá­ka­jí­cí­ho ozbro­jen­ce v potr­ha­ných kalho­tách. Z toho­to odstav­ce, dou­fám, jas­ně vyplý­vá, že vámi vole­ná obtíž­nost hry by nemě­la kles­nout pod Střední.

Ve hře je hod­ně patr­ný roz­díl mezi dob­ře vycvi­če­ný­mi vojá­ky ame­ric­ké armá­dy a napros­to necvi­če­ný­mi, zato však ve vyso­kém počtu vysky­tu­jí­cí­mi se nepřá­te­li. První sku­pi­na fun­gu­je napros­to sla­dě­ně. Koordinovaný pohyb, nahlá­še­ní pozi­ce, vyžá­dá­ní si nových instruk­cí, potvr­ze­ní pří­jmu, udě­le­ní roz­ka­zů, dal­ší koor­di­no­va­ný pře­sun na nové sou­řad­ni­ce, zaujmu­tí bojo­vých pozic, akce! Je pří­jem­né sle­do­vat, že dokon­ce v tak jed­no­du­ché hře jako je prá­vě popi­so­va­ný titul, se máte čemu při­u­čit.

SFOD-D1st Special Forces Operational Detachment - Delta (zkrá­ce­ně Delta Force či Delta) je ofi­ci­ál­ní název elit­ní ame­ric­ké spe­ci­ál­ní vojen­ské jed­not­ky. Hlavním úko­lem Delty je půso­be­ní pro­ti tero­ris­mu, avšak jed­not­ka je cvi­če­ná i pro plně­ní misí na osvo­bo­zo­vá­ní rukojmích, pře­pa­dy, eli­mi­na­ci skry­tých nepřá­tel­ských sil. Jednotka byla zalo­že­na 19. led­na 1977. U vzni­ku stál plu­kov­ník Charles Beckwith, pro­slu­lý pří­sluš­ník U. S. Army Special Forces. Plukovník Beckwith se dostal do pově­do­mí díky svým bojo­vým akcím ve Vietnamu. V červ­nu 1962 absol­vo­val roč­ní stáž v ang­lic­kém Herefordu, domo­vě SAS. Tento výcvik mu dal impuls k vytvo­ře­ní stej­né jed­not­ky u U. S. Army.

Druhá sku­pi­na má navrch z hle­dis­ka množ­ství, ale už ne kva­li­ty. Jejich jedi­nou stra­te­gií je obklí­čit jed­not­ku nepřá­tel a vytvo­řit paleb­nou pře­hra­du, ze kte­ré není úni­ku. Pokud to není mož­né, pou­ži­je hra stra­te­gii „RPG-ář na stře­še“ nebo „džíp s kulo­me­tem na kor­bě v úzké ulič­ce, kte­rá nejde obe­jít“. Tyto jed­no­du­ché tri­ky doká­žou vyrov­ná­vat poměr sil, díky tomu se nebu­de­te cítit pří­liš nad­řa­ze­ně a bude­te si dávat pozor na kaž­dý podiv­ně „klid­ný“ kout.

DF: BHD-1Naštěstí Delta Force: BHD neko­pí­ru­je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta, jehož děj se točí kolem spad­lých UH-60. Přestože tyto udá­los­ti mají ve hře svo­je mís­to, jde zhru­ba o tře­ti­nu nápl­ně. Ve zbyt­ku bude­te muset plnit mise, kte­ré sku­teč­ně pat­ři­ly do kom­pe­ten­ce vojá­ků Delty  v roce 1993. Faktem je, že nepů­jde o těž­kou dři­nu. Máte-li napří­klad zís­kat taj­né doku­men­ty, buď­te si jis­tí, že čer­ve­ný pul­su­jí­cí ráme­ček kolem hle­da­ných papí­rů bude tak nepře­hléd­nu­tel­ný, že ho spat­ří­te i z opač­né­ho kon­ce mapy. Nehrozí, že bude­te blou­dit a trýznit se otáz­ka­mi, zda jste nemě­li na posled­ní kři­žo­vat­ce pře­ce jenom zabo­čit jinam.

3. říj­na 1993 se jed­not­ky Rangers a Delta Force vyda­ly do Mogadiša, kde se ten den měla konat schůze Aididovy vlá­dy, kte­ré se měli účast­nit i dva nej­vyš­ší Aididovi porad­ci a čle­no­vé jeho mili­ce. Jednotkám US Army se poda­ři­lo oba čle­ny zajmout, ale dří­ve než se sta­či­ly stáh­nout zpět na základ­nu, obklí­či­ly je tisí­ce Somálců. Obklíčené jed­not­ky muse­ly čelit „celé­mu měs­tu“, než je při­šla vypros­tit z obklí­če­ní 10. hor­ská divi­ze OSN. Akce byla teo­re­tic­ky úspěš­ná - poda­ři­lo se zajmout klí­čo­vé oso­by, ale 19 mrtvých Američanů, k tomu 2 sestře­le­né vrtu­l­ní­ky, přes sto raně­ných a potup­né vlá­če­ní dvou mrtvých vojá­ků (kte­ří byli sta­že­ni z kůže a jako jedi­ným pad­lým při této akci, se jim nedo­sta­lo řád­né­mu pohřbu ve Státech) uli­ce­mi Mogadiša bylo pro ame­ric­kou vlá­du až moc. Prezident Clinton stá­hl jed­not­ky Delta Force a Rangers ze země dva týd­ny po akci, aniž by se jim poda­ři­lo odstra­nit Aidida. Síly OSN opus­ti­ly Somálsko v roce 1995. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

Přestože je hra plná podob­ných zjed­no­du­še­ní, para­dox­ně je pří­liš nevní­má­te. Black Hawk Down nej­ví­ce ze vše­ho při­po­mí­ná akč­ní film, do jehož děje může­te zasa­ho­vat. Jde o jed­nu vel­kou nekon­čí­cí bitvu. Nasedáte do Hammeru, ihned je vám svě­ře­na obslu­ha kulo­me­tu. Vaše kolo­na poma­lu vjíž­dí do úzkých ulic Mogadiša, když se na ces­tě obje­vu­je něko­lik pro­tiv­ní­ků při­pra­ve­ných pro­vést něja­kou ohav­nost (a vět­ši­nou se jim to pove­de). Nasměrujete kulo­met a příš­tích pár sekund sly­ší­te jeho zlost­né vrče­ní spo­lu se zápla­vou hla­sů vašich spo­lu­bo­jov­ní­ků, výkři­ků Somálců, explo­zí čel­ní­ho vozi­dla kolo­ny a stá­le stej­ným urput­ným vrče­ním kulo­me­tu. Jakmile je nebez­pe­čí zažeh­ná­no, dostá­vá­te roz­kaz vyčis­tit oblast od nepřá­tel, jeli­kož dal­ší ztrá­ty jsou neak­cep­to­va­tel­né.

DF: BHD-2Útočníci ustu­pu­jí a jste nuce­ní je pro­ná­sle­do­vat do nej­bliž­ší ves­ni­ce - pokud se tím­to slo­vem dá ozna­čit desít­ka cha­tr­čí z dře­vě­ných růz­no­ba­rev­ných desek. Občas zahléd­ne­te ženy, kte­ré cosi pokři­ku­jí a občas po vás hodí kame­nem. Civilní oby­va­tel­stvo musí­te chrá­nit, a tak nezbý­vá než spolk­nout dal­ší sous­to všu­dypří­tom­né­ho pra­chu a opa­tr­ně pokra­čo­vat do nit­ra osíd­le­ní. Přitom nesmí­te pone­chat jedi­ný roh nepro­vě­ře­ným, neboť pří­pad­ný povsta­lec v týlu nadě­lá z vás a vaší jed­not­ky řeše­to.

Další obraz - sedí­te na mís­tě kulo­metčí­ka v UH-60 a máte za úkol chrá­nit pro­jíž­dě­jí­cí kolo­nu s huma­ni­tár­ní pomo­cí. Pilot vám uka­zu­je nád­her­nou sce­né­rii, do kte­ré neo­ma­le­ně najíž­dě­jí dží­py povstal­ců (i když těž­ko se vyznat, kdo je vlast­ně - povsta­lec, po vás totiž nestří­lí jenom líný) a úto­čí na kolo­nu tvo­ře­nou pře­váž­ně neoz­bro­je­ný­mi náklad­ní­mi auto­mo­bi­ly. Černý jes­třáb se spouš­tí, víří prach, vidi­tel­nost je výraz­ně zhor­še­ná, zato vzdá­le­nost pro střel­bu je vel­mi pří­z­ni­vá. Tisknete spoušť M134 a na pod­la­hu vrtu­l­ní­ku dopa­da­jí prázd­né náboj­ni­ce. Šum, explo­ze, střel­ba, prach - akce.

Takových pasá­ží je ve hře víc. Po spl­ně­ní jed­né mise, násle­du­jí dal­ší a dal­ší... Nemáte čas si vydech­nout, a prá­vě to je plu­sem této hry - 16 misí, u kte­rých se nenu­dí­te. Bohužel nevý­ho­dou sviž­né­ho tem­pa je i to, že na dohrá­ní Black Hawk Down potře­bu­je­te asi dvě odpo­led­ne. Poté nezbý­vá, než sáh­nout po data­dis­ku Team Sabre, neboť pochy­bu­ji, že se něko­mu bude chtít do opa­ko­vá­ní základ­ní ver­ze, tře­ba­že se nabí­zí mož­nost zku­sit to na vyš­ší obtíž­nost.


Občas všich­ni potře­bu­je­me něco nená­roč­né­ho a zábav­né­ho. Ne vždy máme nála­du na hry ve sty­lu Far Cry. Chceme si jed­no­du­še zabo­jo­vat s jis­to­tou budou­cí­ho vítěz­ství za cenu jen malých či dokon­ce žád­ných psy­chic­kých inves­tic v podo­bě neu­spo­ko­je­ní z poma­lé­ho postu­pu, čas­té­ho „loa­do­vá­ní“ pozic a pří­liš inte­li­gent­ních a „tuhých“ nepřá­tel. Nahlíženo tou­to opti­kou je takřka fil­mo­vý Delta Force: Black Hawk Down ide­ál­ním kan­di­dá­tem.


Mohamed Farrah Aidid (* 15. pro­sin­ce 1934 - 1. srp­na 1996) - (somál­sky: Maxamed Faarax Caydiid) byl kon­tro­verz­ním samozva­ným somál­ským vůd­cem. Pocházel z kla­nu Habar Gedir, kte­rý pat­ří do kme­nu Hawiye. Často byl ozna­čo­ván také jako „war­lord“. Byl před­se­dou Somálského Shromáždění a poz­dě­ji Somálské Národní Aliance. Byl jed­ním z cílů ope­ra­ce Restore Hope (Obnovená Naděje), vojen­ské ope­ra­ce OSN a USA, jejímž cílem bylo poskyt­nout Somálsku huma­ni­tár­ní pomoc, pora­zit míst­ní kla­ny, zne­škod­nit jejich vůd­ce (tzv. „war­lor­dy“) a obno­vit pořá­dek v zemi. Operace však skon­či­la neú­spě­chem a zemi i nadá­le sužo­va­la občan­ská vál­ka.

V roce 1995 se Aidid stal nakrát­ko samozva­ným pre­zi­den­tem Somálska. Přesto měl pod kon­t­ro­lou jen oko­lí kolem měs­ta Mogadiša. Jeho vlá­du však Mezinárodní spo­le­čen­ství nikdy neu­zna­lo a Aidid byl v srpnu 1996 v Mogadišu zabit. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

 P.S. Poslední mise Delta Force: Black Hawk Down nabí­zí jeden z mož­ných scé­ná­řů Aididovy smr­ti. Hráč v kůži ame­ric­ké­ho spe­ci­a­lis­ty má za úkol odstra­ně­ní kon­tro­verz­ní­ho somál­ské­ho vůd­ce. Není nut­né dodá­vat, že se počí­tá s úspě­chem celé akce.

  • Název: Delta Force: Black Hawk Down
  • Rok: 2003
  • Výrobce: Novalogic
  • Distributor v ČR: Cenega
  • Multiplayer: Ano
  • Min. kon­fi­gu­ra­ce: CPU 733 MHz, 128 MB RAM, 32 Mb Video
  • Doporučená kon­fi­gu­ra­ce: CPU 1,2 GHz, 256 MB RAM, 64 Mb Video

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92207 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58194 KB. | 13.08.2022 - 15:17:30