Kritiky.cz > Recenze her > Delta Force: Black Hawk Down

Delta Force: Black Hawk Down

n200904111234 1

Delta Force: Black Hawk DownHra je inspi­ro­vá­na udá­lost­mi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do tro­ji­ce děl, kte­rá o nich pojed­ná­vá. Dalším čle­nem týmu je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta a kni­ha od Marka Bowdena.

 

 

Jedna z pro­slu­lých bojo­vých akcí Delty byla ope­ra­ce Gothic Serpent v Mogadišu (Somálsko) v roce 1993. Zde byla jed­not­ka Delta Force nasa­ze­na spo­lu s ame­ric­ký­mi Rangers a 160th SOAR. Úkolem akce bylo zatknout vůd­ce nej­sil­něj­ší­ho kla­nu Mohameda Farrah Aidida. Akce trva­la šest týd­nů a skon­či­la neú­spě­chem, když při poku­su o zatče­ní dvou vyso­ce posta­ve­ných čle­nů kla­nu nara­zi­ly ame­ric­ké síly na pří­liš vel­ký odpor míst­ní mili­ce i drti­vé vět­ši­ny oby­va­tel­stva. O život teh­dy při­šlo 19 ame­ric­kých vojá­ků, z toho 6 čle­nů jed­not­ky Delta. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

Toliko k his­to­ric­ké­mu poza­dí Delta Force: Black Hawk Down. To je záro­veň vysvětlením/důvodem, proč zrov­na čte­te dojmy ze hry, kte­rá svou kva­li­tou pat­ří spí­še mezi ty prů­měr­né titu­ly (prů­měr­né je i vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní - datum vydá­ní 2003 => žád­né gra­fic­ké orgie).

Považuji totiž za pří­nos­né, když má PC hra opo­ru v reál­ných udá­los­tech a nejde pou­ze o čísi fan­tasii. Nemůžeme zpo­chyb­ňo­vat pří­nos (byť jde víc o zába­vu, než o exakt­ní his­to­ric­ké reá­lie) her jako Age of Empires, Pharaoh, Emperor: Rise of the Middle Kingdom či snad Césara nebo Civilizace, kte­ré mno­hým hrá­čům roz­ší­ři­ly his­to­ric­ké obzo­ry víc, než pou­hé dvě hodi­ny Dějepisu týd­ně ve ško­le a vezmeme-li v úva­hu sku­teč­nost, že na mno­hých osmi­le­tých gym­ná­zi­ích se stu­den­ti dva­krát dostá­va­jí k II. svě­to­vé vál­ce a (v lep­ším pří­pa­dě) pová­leč­né­mu uspo­řá­dá­ní Československa, je kaž­dá infor­ma­ce o novo­do­bých ději­nách víta­ná.

DF: BHDOd prv­ních chvil strá­ve­ných s Delta Force: Black Hawk Down je jas­né, že nejde o simu­lá­tor prá­ce spe­ci­ál­ních jed­no­tek. Tohle zkrát­ka není žád­ný SWAT, Full Spectrum Warrior, či nedej Bože - Rainbow Six! Proto nehle­dej­te vyčer­pá­va­jí­cí brí­fin­ky, tak­tic­ké nákre­sy, plá­no­vá­ní tras pohy­bu a hle­dá­ní nej­vhod­něj­ších paleb­ných posta­ve­ní nebo snad vyu­ži­tí infor­ma­cí ze sate­li­tů a koo­pe­ra­ce s před­su­nu­tý­mi prů­zkum­ný­mi jed­not­ka­mi. Na tohle se tu nehra­je! Připravte se na odde­cho­vou akci, kte­rá jen lehce naťuk­ne, jak to asi (vel­mi zhru­ba) vypa­dá, jste-li čle­nem spe­ci­ál­ní vojen­ské jed­not­ky. Žádné namá­há­ní mozko­vých závi­tů - uží­vej­te si pro­chá­zek v pří­ro­dě či měst­ských zástav­bách a stří­lej­te vše, co nemá uni­for­mu podob­né té vaší a záro­veň na vás míří AK-47 nebo RPG (jiné zbra­ně v Delta Force: BHD povstal­ci jed­no­du­še neu­zná­va­jí).

Ačkoliv se váš her­ní postup dá v prů­bě­hu misí uklá­dat jenom něko­li­krát, nejed­ná se o pře­káž­ku v hra­tel­nos­ti. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů ani nepo­cí­tí­te nut­nost uklá­dat pozi­ci, jeli­kož pad­nout smr­tí chrabrých může­te jenom teh­dy, když bude­te sami chtít. Somálci jsou dob­ří střel­ci, ale jen v pří­pa­dech, kdy nestří­le­jí na vás. Máte mno­hem vět­ší šan­ci zemřít kvů­li odra­že­né kul­ce, než pří­mé­mu zása­hu hulá­ka­jí­cí­ho ozbro­jen­ce v potr­ha­ných kalho­tách. Z toho­to odstav­ce, dou­fám, jas­ně vyplý­vá, že vámi vole­ná obtíž­nost hry by nemě­la kles­nout pod Střední.

Ve hře je hod­ně patr­ný roz­díl mezi dob­ře vycvi­če­ný­mi vojá­ky ame­ric­ké armá­dy a napros­to necvi­če­ný­mi, zato však ve vyso­kém počtu vysky­tu­jí­cí­mi se nepřá­te­li. První sku­pi­na fun­gu­je napros­to sla­dě­ně. Koordinovaný pohyb, nahlá­še­ní pozi­ce, vyžá­dá­ní si nových instruk­cí, potvr­ze­ní pří­jmu, udě­le­ní roz­ka­zů, dal­ší koor­di­no­va­ný pře­sun na nové sou­řad­ni­ce, zaujmu­tí bojo­vých pozic, akce! Je pří­jem­né sle­do­vat, že dokon­ce v tak jed­no­du­ché hře jako je prá­vě popi­so­va­ný titul, se máte čemu při­u­čit.

SFOD-D1st Special Forces Operational Detachment - Delta (zkrá­ce­ně Delta Force či Delta) je ofi­ci­ál­ní název elit­ní ame­ric­ké spe­ci­ál­ní vojen­ské jed­not­ky. Hlavním úko­lem Delty je půso­be­ní pro­ti tero­ris­mu, avšak jed­not­ka je cvi­če­ná i pro plně­ní misí na osvo­bo­zo­vá­ní rukojmích, pře­pa­dy, eli­mi­na­ci skry­tých nepřá­tel­ských sil. Jednotka byla zalo­že­na 19. led­na 1977. U vzni­ku stál plu­kov­ník Charles Beckwith, pro­slu­lý pří­sluš­ník U. S. Army Special Forces. Plukovník Beckwith se dostal do pově­do­mí díky svým bojo­vým akcím ve Vietnamu. V červ­nu 1962 absol­vo­val roč­ní stáž v ang­lic­kém Herefordu, domo­vě SAS. Tento výcvik mu dal impuls k vytvo­ře­ní stej­né jed­not­ky u U. S. Army.

Druhá sku­pi­na má navrch z hle­dis­ka množ­ství, ale už ne kva­li­ty. Jejich jedi­nou stra­te­gií je obklí­čit jed­not­ku nepřá­tel a vytvo­řit paleb­nou pře­hra­du, ze kte­ré není úni­ku. Pokud to není mož­né, pou­ži­je hra stra­te­gii „RPG-ář na stře­še“ nebo „džíp s kulo­me­tem na kor­bě v úzké ulič­ce, kte­rá nejde obe­jít“. Tyto jed­no­du­ché tri­ky doká­žou vyrov­ná­vat poměr sil, díky tomu se nebu­de­te cítit pří­liš nad­řa­ze­ně a bude­te si dávat pozor na kaž­dý podiv­ně „klid­ný“ kout.

DF: BHD-1Naštěstí Delta Force: BHD neko­pí­ru­je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta, jehož děj se točí kolem spad­lých UH-60. Přestože tyto udá­los­ti mají ve hře svo­je mís­to, jde zhru­ba o tře­ti­nu nápl­ně. Ve zbyt­ku bude­te muset plnit mise, kte­ré sku­teč­ně pat­ři­ly do kom­pe­ten­ce vojá­ků Delty  v roce 1993. Faktem je, že nepů­jde o těž­kou dři­nu. Máte-li napří­klad zís­kat taj­né doku­men­ty, buď­te si jis­tí, že čer­ve­ný pul­su­jí­cí ráme­ček kolem hle­da­ných papí­rů bude tak nepře­hléd­nu­tel­ný, že ho spat­ří­te i z opač­né­ho kon­ce mapy. Nehrozí, že bude­te blou­dit a trýznit se otáz­ka­mi, zda jste nemě­li na posled­ní kři­žo­vat­ce pře­ce jenom zabo­čit jinam.

3. říj­na 1993 se jed­not­ky Rangers a Delta Force vyda­ly do Mogadiša, kde se ten den měla konat schůze Aididovy vlá­dy, kte­ré se měli účast­nit i dva nej­vyš­ší Aididovi porad­ci a čle­no­vé jeho mili­ce. Jednotkám US Army se poda­ři­lo oba čle­ny zajmout, ale dří­ve než se sta­či­ly stáh­nout zpět na základ­nu, obklí­či­ly je tisí­ce Somálců. Obklíčené jed­not­ky muse­ly čelit „celé­mu měs­tu“, než je při­šla vypros­tit z obklí­če­ní 10. hor­ská divi­ze OSN. Akce byla teo­re­tic­ky úspěš­ná - poda­ři­lo se zajmout klí­čo­vé oso­by, ale 19 mrtvých Američanů, k tomu 2 sestře­le­né vrtu­l­ní­ky, přes sto raně­ných a potup­né vlá­če­ní dvou mrtvých vojá­ků (kte­ří byli sta­že­ni z kůže a jako jedi­ným pad­lým při této akci, se jim nedo­sta­lo řád­né­mu pohřbu ve Státech) uli­ce­mi Mogadiša bylo pro ame­ric­kou vlá­du až moc. Prezident Clinton stá­hl jed­not­ky Delta Force a Rangers ze země dva týd­ny po akci, aniž by se jim poda­ři­lo odstra­nit Aidida. Síly OSN opus­ti­ly Somálsko v roce 1995. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

Přestože je hra plná podob­ných zjed­no­du­še­ní, para­dox­ně je pří­liš nevní­má­te. Black Hawk Down nej­ví­ce ze vše­ho při­po­mí­ná akč­ní film, do jehož děje může­te zasa­ho­vat. Jde o jed­nu vel­kou nekon­čí­cí bitvu. Nasedáte do Hammeru, ihned je vám svě­ře­na obslu­ha kulo­me­tu. Vaše kolo­na poma­lu vjíž­dí do úzkých ulic Mogadiša, když se na ces­tě obje­vu­je něko­lik pro­tiv­ní­ků při­pra­ve­ných pro­vést něja­kou ohav­nost (a vět­ši­nou se jim to pove­de). Nasměrujete kulo­met a příš­tích pár sekund sly­ší­te jeho zlost­né vrče­ní spo­lu se zápla­vou hla­sů vašich spo­lu­bo­jov­ní­ků, výkři­ků Somálců, explo­zí čel­ní­ho vozi­dla kolo­ny a stá­le stej­ným urput­ným vrče­ním kulo­me­tu. Jakmile je nebez­pe­čí zažeh­ná­no, dostá­vá­te roz­kaz vyčis­tit oblast od nepřá­tel, jeli­kož dal­ší ztrá­ty jsou neak­cep­to­va­tel­né.

DF: BHD-2Útočníci ustu­pu­jí a jste nuce­ní je pro­ná­sle­do­vat do nej­bliž­ší ves­ni­ce - pokud se tím­to slo­vem dá ozna­čit desít­ka cha­tr­čí z dře­vě­ných růz­no­ba­rev­ných desek. Občas zahléd­ne­te ženy, kte­ré cosi pokři­ku­jí a občas po vás hodí kame­nem. Civilní oby­va­tel­stvo musí­te chrá­nit, a tak nezbý­vá než spolk­nout dal­ší sous­to všu­dypří­tom­né­ho pra­chu a opa­tr­ně pokra­čo­vat do nit­ra osíd­le­ní. Přitom nesmí­te pone­chat jedi­ný roh nepro­vě­ře­ným, neboť pří­pad­ný povsta­lec v týlu nadě­lá z vás a vaší jed­not­ky řeše­to.

Další obraz - sedí­te na mís­tě kulo­metčí­ka v UH-60 a máte za úkol chrá­nit pro­jíž­dě­jí­cí kolo­nu s huma­ni­tár­ní pomo­cí. Pilot vám uka­zu­je nád­her­nou sce­né­rii, do kte­ré neo­ma­le­ně najíž­dě­jí dží­py povstal­ců (i když těž­ko se vyznat, kdo je vlast­ně - povsta­lec, po vás totiž nestří­lí jenom líný) a úto­čí na kolo­nu tvo­ře­nou pře­váž­ně neoz­bro­je­ný­mi náklad­ní­mi auto­mo­bi­ly. Černý jes­třáb se spouš­tí, víří prach, vidi­tel­nost je výraz­ně zhor­še­ná, zato vzdá­le­nost pro střel­bu je vel­mi pří­z­ni­vá. Tisknete spoušť M134 a na pod­la­hu vrtu­l­ní­ku dopa­da­jí prázd­né náboj­ni­ce. Šum, explo­ze, střel­ba, prach - akce.

Takových pasá­ží je ve hře víc. Po spl­ně­ní jed­né mise, násle­du­jí dal­ší a dal­ší... Nemáte čas si vydech­nout, a prá­vě to je plu­sem této hry - 16 misí, u kte­rých se nenu­dí­te. Bohužel nevý­ho­dou sviž­né­ho tem­pa je i to, že na dohrá­ní Black Hawk Down potře­bu­je­te asi dvě odpo­led­ne. Poté nezbý­vá, než sáh­nout po data­dis­ku Team Sabre, neboť pochy­bu­ji, že se něko­mu bude chtít do opa­ko­vá­ní základ­ní ver­ze, tře­ba­že se nabí­zí mož­nost zku­sit to na vyš­ší obtíž­nost.


Občas všich­ni potře­bu­je­me něco nená­roč­né­ho a zábav­né­ho. Ne vždy máme nála­du na hry ve sty­lu Far Cry. Chceme si jed­no­du­še zabo­jo­vat s jis­to­tou budou­cí­ho vítěz­ství za cenu jen malých či dokon­ce žád­ných psy­chic­kých inves­tic v podo­bě neu­spo­ko­je­ní z poma­lé­ho postu­pu, čas­té­ho „loa­do­vá­ní“ pozic a pří­liš inte­li­gent­ních a „tuhých“ nepřá­tel. Nahlíženo tou­to opti­kou je takřka fil­mo­vý Delta Force: Black Hawk Down ide­ál­ním kan­di­dá­tem.


Mohamed Farrah Aidid (* 15. pro­sin­ce 1934 - 1. srp­na 1996) - (somál­sky: Maxamed Faarax Caydiid) byl kon­tro­verz­ním samozva­ným somál­ským vůd­cem. Pocházel z kla­nu Habar Gedir, kte­rý pat­ří do kme­nu Hawiye. Často byl ozna­čo­ván také jako „war­lord“. Byl před­se­dou Somálského Shromáždění a poz­dě­ji Somálské Národní Aliance. Byl jed­ním z cílů ope­ra­ce Restore Hope (Obnovená Naděje), vojen­ské ope­ra­ce OSN a USA, jejímž cílem bylo poskyt­nout Somálsku huma­ni­tár­ní pomoc, pora­zit míst­ní kla­ny, zne­škod­nit jejich vůd­ce (tzv. „war­lor­dy“) a obno­vit pořá­dek v zemi. Operace však skon­či­la neú­spě­chem a zemi i nadá­le sužo­va­la občan­ská vál­ka.

V roce 1995 se Aidid stal nakrát­ko samozva­ným pre­zi­den­tem Somálska. Přesto měl pod kon­t­ro­lou jen oko­lí kolem měs­ta Mogadiša. Jeho vlá­du však Mezinárodní spo­le­čen­ství nikdy neu­zna­lo a Aidid byl v srpnu 1996 v Mogadišu zabit. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

 P.S. Poslední mise Delta Force: Black Hawk Down nabí­zí jeden z mož­ných scé­ná­řů Aididovy smr­ti. Hráč v kůži ame­ric­ké­ho spe­ci­a­lis­ty má za úkol odstra­ně­ní kon­tro­verz­ní­ho somál­ské­ho vůd­ce. Není nut­né dodá­vat, že se počí­tá s úspě­chem celé akce.

 • Název: Delta Force: Black Hawk Down
 • Rok: 2003
 • Výrobce: Novalogic
 • Distributor v ČR: Cenega
 • Multiplayer: Ano
 • Min. kon­fi­gu­ra­ce: CPU 733 MHz, 128 MB RAM, 32 Mb Video
 • Doporučená kon­fi­gu­ra­ce: CPU 1,2 GHz, 256 MB RAM, 64 Mb Video

 

 • Špatná výchova29. října 2004 Špatná výchova Zkoušel jsem si nepřipustit, že v nejnovějším Almodóvarově filmu hrají skoro samí homosexuálové nebo transvestiti, a vyrazil jsem do kina. A ono to kupodivu docela fungovalo. Musel […] Posted in Filmové recenze
 • Red Dead Redemption 2 / část 40 / Holka na zabití / 1080 HD / 60 FPS8. prosince 2020 Red Dead Redemption 2 / část 40 / Holka na zabití / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
 • True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)31. března 2014 True Detective (Temný případ, tv seriál 2014) Stane se dost odpudivá vražda, neznámá holka je nalezana nahá (a mrtvá) u jakéhosi hororově vyhlížejícího stromu s prapodivným parožím na hlavě. A kolem se povalují takové zvláštní, jakoby […] Posted in TV Recenze
 • Assassin’s Creed Chronicles: China18. září 2016 Assassin’s Creed Chronicles: China Dostupné: 16/09 - 15/10 v Xbox Live Gold zdarma - pro Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=ig4K4-nBLVQ Posted in Novinky ze světa her
 • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života
 • King Skate - ZAČÁTKY20. září 2018 King Skate - ZAČÁTKY „Vo týhle době těžko někdo může říkat něco takovýho, jakože něco udělal první, protože tady nezávisle na sobě ve stejnou dobu existovaly party, který ten skejt objevila a zkoušely a […] Posted in Speciály
 • Scarlett Johansson byla obsazena do snímku o Frankensteinovi s...23. října 2020 Scarlett Johansson byla obsazena do snímku o Frankensteinovi s... Scarlett Johansson byla obsazena do snímku o Frankensteinovi s názvem Bride. Ten vznikne pod taktovkou studií Apple a A24, pro které film zrežíruje a napíše Sebastián Lelio (Fantastická […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • RECENZE – NEŽ BUDE POZDĚ30. března 2021 RECENZE – NEŽ BUDE POZDĚ Autorka: Jenny BlackhurstPřeklad: Petra KrámkováNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2021Počet stran: 336ISBN: 978-80-7498-420-4Anotace:Karen byla odjakživa tím, ke komu si všichni […] Posted in Recenze knih
 • telologo10. května 2003 Tělo na tělo Vynikající akční thiller, který nepřináší nic nového, ale dotahuje k dokonalosti, to, co už tu  (tolikrát) „bylo“… Tělo na tělo Vynikající akční thiller, který nepřináší nic nového, […] Posted in Filmové recenze
 • Nejznámější pes českých kin slaví 12 let19. června 2014 Nejznámější pes českých kin slaví 12 let Nejznámější pes českých kin Albert Fuka slaví 12. výročí svého narození. Přejeme jemu, i jeho páníčkovi mnoho dalších let, alespoň jednu fenku/štěňata a mnoho kostiček, křupek, konzerv do […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,35721 s | počet dotazů: 212 | paměť: 52239 KB. | 07.05.2021 - 13:14:13
X